Nieuws

Verkeerde gegevens in NHG-producten

Gepubliceerd
10 mei 2005

Al eerder hebben wij het NHG gewezen op een aantal feitelijke onjuistheden in de NHG-Standaard Hormonale anticonceptie, de NHG-Standaard Het spiraaltje, de NHG-Patiëntenbrieven en de NHG-Patiëntenfolder. Feiten zoals die vastgelegd zijn in de registratieteksten van het CBG. Omdat het NHG zich baseert op gegevens die vastgelegd zijn door autoriteiten, lijkt het ons niet meer dan logisch dat het NHG die teksten ook aanpast, maar tot op heden is het niet gebeurd. De volgende gegevens zouden aangepast dienen te worden: Cerazette . De marge van pilinname is verlengd van 3 uur naar 12 uur (CBG) en daarmee gelijk aan die van de combinatiepil. De Pearl-index (PI) van Cerazette ® is vergelijkbaar met die van combinatiepillen. Koperspiraaltje. Dit spiraaltje is geregistreerd voor 5 jaar en niet 10 jaar. De pil: De PI van de combinatiepil is niet 0,1. De WHO geeft gemiddeld 0,3 aan bij correct gebruik en in de praktijk blijkt het 8 te zijn. Zie ook de PI van de recent op de markt gebrachte pillen. Het grote nadeel van deze methode is het vergeten (80% vergeet hem wel eens). Eerlijke informatie gebiedt ook hier het nadeel te noemen. Implantatiestaafje. Bij elke methode met alleen progestageen kunnen vooral in het begin onregelmatige bloedingen optreden. Goede voorlichting hierover voorkomt teleurstelling. Een dergelijke zin zou bij elke methode met alleen progestageen in het informatiemateriaal voor de patiënten opgenomen moeten worden om de eenduidigheid te bewaren. Anticonceptiering. Het startadvies is hetzelfde als met de pil: starten op dag 1 van de menstruatie betekent meteen betrouwbare anticonceptie. Na de ringvrije week geldt niet de marge van 3 uur maar 12 uur net als bij de pil. Het NHG stelt dat de ring minder betrouwbaar zou zijn dan de pil, maar dat blijkt niet uit de PI gebaseerd op het registratieonderzoek. De betrouwbaarheid is vergelijkbaar met die van de recent geïntroduceerde pillen. Ook de WHO geeft een vergelijkbare betrouwbaarheid als de pil aan. Twee onderzoeken die de ring vergeleken met Microgynon 30 ® en Yasmin ® geven eenzelfde PI aan. Zoals met alle nieuwe middelen moet de betrouwbaarheid in de praktijk nog blijken. Daaraan is aandacht besteed in het artikel van het Lareb om aan te geven dat vrouwen met bijvoorbeeld verzakking minder geschikt zijn voor de ring en dat men deze hoog genoeg moet inbrengen om uitzakken te voorkomen. 1,2 In de registratietekst staat zelfs dat de cycluscontrole beter is met NuvaRing ® dan met Microgynon 30 ® maar opname hiervan in uw voorlichting zou misschien te veel gevraagd zijn. NHG-Patiëntenfolder Voorbehoedmiddel. Als onafhankelijke instantie zou het NHG alle beschikbare methoden moeten belichten. Nieuwe methoden zoals anticonceptiepleister en -ring worden helemaal niet genoemd terwijl dat gezien de datum van uitgifte wel zou moeten. Gert Siemons, Medical director, Organon

Antwoord

NHG-Standaarden worden eens per drie tot vijf jaar herzien. Op het gebied van hormonale anticonceptie gaan de ontwikkelingen snel, en dit heeft al diverse malen geleid tot een tussentijds addendum. De nu door de firma Organon aangegeven ‘feitelijke onjuistheden’ vallen echter nogal mee. Minipil. Zolang de huidige bijsluiter én het Farmacotherapeutisch Kompas én zelfs de productinformatie op de website van de firma Organon van deze nieuwe gegevens geen melding maken, lijkt het ons voorbarig de standaard aan te passen. 3Koperspiraal. Bij de herziening van de NHG-Standaard Het spiraaltje zal de vervangingstermijn nogmaals kritisch worden bekeken. De betrouwbaarheid van de pil. Het is opmerkelijk en wellicht niet toevallig dat een firma die nieuwe middelen introduceert als de anticonceptiering en het implantatiestaafje in toenemende mate wijst op een slechte betrouwbaarheid van de pil. Het gegeven dat bij pilgebruik de kans op zwangerschap 8% zou zijn lijkt hen daarbij goed uit te komen. In zeer selecte groepen zal dit misschien wel kloppen, maar het geldt gelukkig zeker niet voor de gemiddelde Nederlandse vrouw. De NHG-Standaard wijst er in de voorlichtingsparagraaf duidelijk op dat een juiste inname onontbeerlijk is voor een hoge betrouwbaarheid. Implantatiestaafje. Wij vinden het belangrijk melding te maken van het feit dat circa 25% van de vrouwen vroegtijdig van het staafje af wil, om reden van hinderlijk bloedverlies. De kosten van anticonceptie moeten veelal door vrouwen zelf gedragen worden en een staafje dat men vroegtijdig kwijt wil, is nu eenmaal duur. Dit argument weegt mee bij de beslissing welk anticonceptiemiddel men gaat kiezen. Anticonceptiering. Het NHG-Standpunt over de anticonceptiering heeft de strekking dat er vanuit de algemene praktijk nog te weinig gegevens zijn over betrouwbaarheid en nadelen van deze ring. 4 Dit blijft onverkort gelden. Het artikel van Passier et al. in het NTvG over de meldingen bij Lareb is hiervan een fraaie illustratie. Op de afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap worden de ontwikkelingen op het gebied van anticonceptie kritisch en nauwlettend gevolgd. Vooralsnog zien wij geen reden tot een tussentijdse aanpassing van de standaard. Froukje Boukes, Lex Goudswaard, afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen