Nieuws

Vitamine-D-tekort

Gepubliceerd
10 februari 2002

In de rubriek Journaal in Huisarts en Wetenschap wordt gesteld dat een vitamine-D-tekort wel niet zo vaak zal voorkomen. 1 Aanbeveling voor extra vitamine D bij zwangeren en zogenden wordt door huisartsen, verloskundigen en gynaecologen in twijfel getrokken. 2 Nederland is echter toenemend een multiculturele samenleving en juist migranten hebben vaak meerdere risicofactoren voor een vitamine-D-deficiëntie: een donkere huid, de neiging om zonlicht te vermijden, bedekkende kleding en een zuivelarme voeding. 3 Een klein nog ongepubliceerd onderzoek naar de vitamine-D-status van een groep van vijftig gesluierde vrouwen aan het eind van de winter door Jos Wielders, klinisch chemicus van het ziekenhuis Eemland te Amersfoort en ondergetekende leverde 80% ernstig deficiënte vrouwen op, gedefinieerd als hebbende een 25 (OH) vitamine-D-status 4 Van de 50 Nederlandse vrouwen bleek slechts één vrouw extreem deficiënt. Een casus van een Nederlandse vrouw werd onlangs in dit tijdschrift besproken. 5 Welke invloed heeft een hypovitaminose D op de kwaliteit van leven? Recent werden enkele migranten met een hypovitaminose D beschreven; moeheid, spierpijn en spierzwakte in de proximale spieren waren de meest voorkomende klachten. 6 De relatie van een hypovitaminose D met osteoporose mag bekend verondersteld worden, de mogelijke relatie met diabetes, sommige vormen van kanker, tuberculose en schizofrenie staat volop in de belangstelling. 7 Receptoren voor het vitamine-D- (hormoon)metabolisme worden wereldwijd onderzocht. Het NHG preekt in zijn adviezen het nadeel van de twijfel. Mijns inziens echter verdienen, naast adviezen wat betreft zonlicht, de praktische aanbevelingen gedaan door de Gezondheidsraad wat betreft een adequate vitamine-D-voorziening het voordeel van de twijfel. 8 Levertraan werd door onze ouders gelukkig nooit als medicaliserend beschouwd. Waarom zou de huidige huisarts verzuimen om kwetsbare groepen in de samenleving adequaat te informeren? I. Grootjans-Geerts

Antwoord

Grootjans vraagt terecht aandacht voor hypovitaminose D bij vooral allochtonen en het is natuurlijk de taak van de huisarts kwetsbare groepen te informeren. In het journaalstukje ging het echter over vitamines die in grote hoeveelheden bij drogist of apotheek worden aangeschaft. Naar alle waarschijnlijkheid zullen dat voornamelijk autochtone Nederlanders zijn. De kwetsbare groep geeft daar geen euro's aan uit. Zoals met veel voorzieningen en geneesmiddelen komt de (zelf)zorg bij de verkeerde groepen. Joost Zaat

Literatuur

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen