Nieuws

Vooraanmeldingen subsidieronde 2002 Fonds Alledaagse Ziekten

Gepubliceerd
10 januari 2002

Het NHG-fonds Alledaagse Ziekten (FAZ) stimuleert onderzoek naar alledaagse aandoeningen in de huisartspraktijk. Het Ministerie van VWS gaat het FAZ steunen met € 660.00 per jaar, maar voorwaarde is dan dat gezocht wordt naar een inbedding van het FAZ in ZonMw. Een voorstel voor het functioneren van het FAZ in deze nieuwe situatie zit in de pijplijn. Een besluit over nieuwe thema's laat daarom nog even op zich wachten. Het Algemeen Bestuur van het NHG heeft al wel ingestemd met het handhaven van het thema uit 2001: ‘de niet-medicamenteuze behandeling door de huisarts van alledaagse psychische problemen’. Er is nog weinig bekend over de typisch huisartsgeneeskundige benadering van alledaagse psychische problemen. Wat kan de huisarts doen bij patiënten die ongerust zijn over hun lichamelijk functioneren; hoe kan de huisarts het best patiënten met surmenage begeleiden? Onderzoek op dit terrein dient uit te gaan van de huisarts als hoofdbehandelaar. Het achterblijven van het aantal in te sluiten patiënten in een onderzoek is vaak een probleem. Onderzoekers baseren hun verwachtingen van dat aantal meestal op incidentie- en prevalentiecijfers of op een pilotonderzoek, maar het beoogde aantal blijkt regelmatig niet haalbaar. Het FAZ roept onderzoekers op voorstellen in te dienen voor een literatuuronderzoek naar dit fenomeen. De programmacommissie hoopt dat een publicatie hierover onderzoekers zal helpen om reële schattingen te maken van te includeren patiënten en praktijken. Tevens maakt het een meer onderbouwde beoordeling mogelijk van onderzoeksvoorstellen waarbij patiënten geworven worden via huisartspraktijken. Vooraanmeldingen (zowel voor het thema als voor het literatuuronderzoek) kunnen bij het secretariaat van het FAZ worden ingediend tot 15 maart 2002. Vooraanmeldingsformulieren voor het thema zijn te verkrijgen bij het secretariaat van het FAZ (NHG, Postbus 3231, 3502 GE Utrecht) of via de website van het NHG: www.artsennet.nl/nhg. Zodra duidelijk is hoe het FAZ in de nieuwe opzet zal functioneren, zullen mededelingen over andere thema's volgen. Dit betekent dat mogelijk een tweede ronde zal worden ingelast in 2002.

Literatuur

  • 0.Programmacommissie Fonds Alledaagse Ziekten NHG: mw.dr. J.H. Dekker, voorzitter; mw.dr. L.Pijnenborg, secretaris a.i.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen