Alle nummers
Archief tijdschrift

2002, nummer 1

Jaargang
45

Nieuws

 • Urine-incontinentie

  De gezondheidsraad kreeg van de minister van WVS het verzoek het onderwerp urine-incontinentie nader te analyseren. De belangrijkste conclusies en aanbevelingen van de commissie zijn in deze publicatie beschreven. Voor de diagnostiek en behandeling van urine-incontinentie bij patiënten met een…

 • Klinische lessen

  Op 24 januari 2002 wordt de prijs voor de beste klinische les uitgereikt op de inhoudelijke ledenvergadering. H&W is altijd geïnteresseerd in goed geschreven klinische lessen. Ideeën? Neem contact op met de redactie (redactie@nhgnl.org).

 • Sociaal onhandige kinderen

  Het boekje gaat over kinderen die vanaf jonge leeftijd problemen hebben in de ontwikkeling van sociaal begrip en gedrag. De problemen van deze groep kinderen worden aangeduid met de term: PDD-NOS. Dit is de afkorting van de Engelse term: Pervasive Development Disorder Not Otherwise Specified…

 • Gehoorscreening bij zuigelingen

  In Nederland wordt sinds 1965 het gehoor van alle zuigelingen getest met de Ewing-test. Inmiddels is deze test overal vervangen door de Capas. Hierbij wordt gekeken naar de reactie van het kind op een geluidssignaal van een computer. Met deze test worden niet alleen kinderen met aangeboren…

 • De schade van veel weggooien

  De wet (WGBO) gebiedt ons eigenlijk om gegevens ouder dan tien jaar te vernietigen. Daar is al veel over te doen geweest. Hoe schadelijk dat beleid zou zijn wordt geïllustreerd door een onderzoek van Ronckers. Van de vroege jaren veertig tot halverwege de jaren zestig werden radiumbestralingen…

 • RTC's: het enige goud dat blinkt?

  Volgens evidence-based medicine bieden RCT's en de daarvan afgeleide meta-analyses het sterkste bewijsmateriaal voor het nemen van gefundeerde beslissingen. In de psychiatrie echter heeft de voorkeur voor evidence uit RCT's en het verwerken daarvan in protocollen belangrijke nadelen. Zo wordt de…

 • De doelmatigheidheidsindustrie

  ZonMw hield in november 2001 een conferentie over het onderzoeksprogramma ‘Doelmatigheidsonderzoek’. Hoewel dit onderzoeksprogramma voornamelijk gevuld is met aanvragen vanuit de academische ziekenhuizen is er ook een aantal onderzoeken die voor huisartsen interessant zijn. Ook in deze…

 • Multiresistente Salmonella geeft meer klachten

  Antibioticaresistentie wordt een belangrijk volksgezondheidsprobleem. Het RIVM onderzocht het voorkomen van multiresistente Salmonella typhimurium DT104 Er is een sterke stijging van het voorkomen van deze stam sinds 1990 van minder dan 2% naar 18% van alle geweekte Salmonella's bij vee. Maar…

 • Belangenverstrengeling

  Uw commentaar in het journaal van nummer 11 van H&W (H&W 2001;44:473) gaat in op de belangenverstrengeling tussen onderzoekers en industrie. Dit onderwerp staat in de belangstelling vanwege een terechte zorg over de groeiende invloed van de farmaceutische industrie op het uitvoeren en publiceren…

 • Internet voor patiënten

  Vorig jaar riepen de hoofdredacteuren van Medisch Contact en H&W een flink aantal belanghebbenden om de tafel om te praten over een internetsite voor patiënten waar nu eens adequate informatie op te vinden zou zijn. Eind november 2001 is de ‘gezondheidskiosk’ de virtuele wereld in gegaan (www…

 • Gerechtigheid voor de second opinion

  Herma Coumou heeft sinds 1988 een second-opinionpraktijk in Amsterdam. Daar probeert zij patiënten die behoefte hebben aan een second opinion omdat ze voor een complexe medische beslissing staan, te ondersteunen door actuele medische literatuur te bespreken, uitleg te geven over het ‘medisch…

 • De bedreigde man

  Begin november verschenen in BMJ enkele artikelen over mannen en hun gezondheid onder het motto ‘Are man in danger of extinction?’ Mannen leven flink wat korter, en niet alleen fysiek maar ook in de bovenkamer zijn we wiebelig, getuige het tweemaal hoge cijfer van geslaagde zelfmoorden…

 • Wetenschap en implementeren

  Dokters zouden doeners zijn die maar weinig affiniteit hebben met de schoonheid van de wetenschap. De vraag is of dat zo is. Het commentaar bij deze nieuwe jaargang gaat daar verder op in. Wetenschap zonder toepassing is echter niet des huisarts en daarom is aandacht voor implementatie ook in H…

 • Influenzavaccinatiegraad in 2000

  Programmatische preventie in de huisartspraktijk betekent onder andere deelname aan de influenzacampagne. Sinds 1996 registreert LINH de vaccinatiegraad in Nederland voor de diverse risicogroepen conform de NHG-standaard Influenza en Influenzavaccinatie. In het vaccinatiejaar 2000 voldeed 22,5%…

 • Patiënten weloverwogen laten beslissen kan

  Achtergrond Decision aids zijn hulpmiddelen om mensen weloverwogen keuzen te laten maken tussen verschillende diagnostische of therapeutische mogelijkheden. Het nut van dergelijke hulpmiddelen is nog onduidelijk. Decision aids verschillen van gewone voorlichting doordat ze specifiek gericht zijn…

 • Huisartsenproject verdient implementatieprijs

  Het eerste Nederlandse congres over implementatie in de gezondheidszorg ‘Kennis beter delen’ gehouden op 1 en 2 november 2001 trok ruim 700 onderzoekers, beleidsmakers, patiëntenvertegenwoordigers en andere deskundigen. Het door ZonMw, het Trimbos-instituut en de KNMG groots opgezette congres…

 • Hulpverlening aan allochtonen

  Het boek is een onderzoeksverslag van kwalitatief onderzoek gedaan onder werkers in de geestelijke hulpverlening in Oost-Brabant. Daartoe heeft de schrijfster, volgens eigen zeggen, ongestructureerde interviews afgenomen bij de werkers, hulpverleners (artsen, therapeuten en verpleegkundigen) en…

 • Vooraanmeldingen subsidieronde 2002 Fonds Alledaagse Ziekten

  Het NHG-fonds Alledaagse Ziekten (FAZ) stimuleert onderzoek naar alledaagse aandoeningen in de huisartspraktijk. Het Ministerie van VWS gaat het FAZ steunen met € 660.00 per jaar, maar voorwaarde is dan dat gezocht wordt naar een inbedding van het FAZ in ZonMw. Een voorstel voor het functioneren…

 • Niet-aangeboren hersenletsel

  Dit boek verscheen ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van het Landelijk coördinatiepunt Niet-aangeboren Hersenletsel. Vanuit verschillende invalshoeken wordt de zorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel besproken. In Nederland gaat het hierbij om een groep van circa een half…

 • Griep

  Wellicht valt het opnieuw mee, de griepepidemie. Maar elk jaar is er opnieuw kans op een echte pandemie. Of dat dit jaar gaat gebeuren, valt te volgen op de website van de Europese peilstations (www.eiss.org). LINH rapporteert in dit H&W-nummer over de vaccinatiegraad over 2000.

Wetenschap

 • De schoen wringt, maar waar?

  Consultvoering vormt de kern van de huisartsgeneeskunde. De belangrijkste taken van een huisarts zijn immers het achterhalen van de reden van komst, het stellen van een diagnose, het geven van informatie en advies, het vergroten van autonomie en zelfredzaamheid en het verlichten van…

 • Kansspelbelasting

  Op 20 april 1894 presenteerde William Stewart Halsted (een cocaïneverslaafde chirurg) de resultaten van een radicaal andere behandeling van borstkanker: de radicale excisie die sindsdien zijn naam draagt. Voor het eerst kregen vrouwen uitzicht op genezing. Ruim een eeuw later gaat aan de kennis…

 • Huisarts en malaria

  Malaria blijft van tijd tot tijd in het nieuws en wetenschapsjournalisten schrijven er interessante artikelen over. De huisdokter neemt er kennis van en verwerkt de informatie waarschijnlijk nauwelijks anders dan de geïnteresseerde leek. Malaria is iets van ver weg en lijkt van weinig belang…

 • Ontvangen proefschriften

  157 pagina's. ISBN 90-9014531-1 Promotie: 16 februari 2001, Universiteit Maastricht Promovendus: M.E.A. Spaanderman (1966) Promotoren: prof.dr. J. de Haan, prof.dr. P.W. de Leeuw Copromotor: dr. L.L.H. Peeters 159 pagina's. ISBN 90-5669-054-X Promotie: 15 juni 2001, Vrije Universiteit…

 • Intermezzo

  In Treasure Island van Robert Stevenson bezoekt de dokter Livesey de muiters. Arts-patiëntcommunicatie, malaria en een reizigersadvies samengebald in een enkel citaat. ‘The rogues looked at each other, but swallowed the home-thrust in silence. “Dick don’t feel well, sir,” said one. “Don’t he?”…

 • Vorm of vent

  Onderzoekers en beleidsmakers mopperen dat zo weinig huisartsen iets met de hun aangereikte kennis doen, praktiserende dokters richten dissidente groepjes op zoals de Club van 100 en de Stichting de Vrije Huisarts of voorspellen in elektronische babbelboxen de ondergang van de huisarts. De…

 • Zieke dokters anno 1998

  Huisartsen konden zich maar moeilijk als patiënt gedragen, schreef Lens in 1984. Ze hadden vaak geen eigen huisarts en dat gold ook voor hun gezinsleden. Ook elders werden deze bevindingen bevestigd. , , , , , , Twee derde van de huisartsen heeft ook volgens recent onderzoek geen…

 • Longaandoeningen en werkgebonden risicofactoren bij varkenshouders

  De huisarts ziet frequent patiënten met longaandoeningen op zijn spreekuur. Deze aandoeningen worden voor een deel veroorzaakt, dan wel verergerd door factoren in het werk. Voorbeelden van beroepsgroepen met een verhoogde kans op longaandoeningen zijn: bakkers, champignonkwekers, lassers…

Praktijk

 • Huisartsenzorg na Woudschoten: intenties te over, organisatie te kort

  In 1959 werd tijdens een NHG-conferentie in Woudschoten de functie van de huisarts als volgt geformuleerd: ‘het aanvaarden der verantwoordelijkheid voor een continue, integrale en persoonlijke zorg voor de gezondheid van de zich aan hem toevertrouwende individuele mensen en gezinnen’. Dit…

 • European General Practice Research Workshop

  De 53 e EGPRW vond plaats op 18-21 oktober in Gdynia, Polen. Adam Windak , voorzitter van het Poolse college van huisartsen, schetste de ontwikkeling van de huisartsgeneeskunde in Polen. De Poolse gezondheidszorg wordt volledig gefinancierd uit algemene middelen, maar het financiële beheer…

 • Moeheid

  Moeheid is een klacht met een bij uitstek subjectief karakter. Moeheid wordt wel omschreven als: ‘…een overweldigend, aanhoudend gevoel van uitputting en een verminderd vermogen tot lichamelijke en geestelijke inspanning’. Moeheid kent diverse schakeringen: vermoeid zijn, snel moe worden…