Main content

Copyright

 

Alle rechten op de inhoud van deze internetsite met de domeinnaam http://www.henw.org/ berusten bij het Nederlands Huisartsen Genootschap, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op http://www.henw.org/. De eigendomsrechten op de domeinnaam, op het functioneel en grafisch ontwerp van deze website zijn in handen van bij Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer uitgeverij.

Eigendomsrechten

Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van het NHG op de inhoud van http://www.henw.org/: deze website zowel in zijn geheel als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of prestatie door een ander dan Springer Uitgeverij c.q. haar toeleveranciers.

Gebruiker mag de inhoud van http://www.henw.org slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit http://www.henw.org op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen, in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen doen verschijnen of anderszins openbaar maken.

Gebruik Henw.org

Henw.org is een omgeving waar u als medicus in een veilige en vertrouwde omgeving informatie kunt bewaren. Uw privacy is daarbij ons hoogste goed. H&W heeft dan ook de toegang tot het besloten, persoonlijke gedeelte van haar website (henw.org) beperkt door bij aanmelding gebruik te maken van een controle van het abonneebestand en de uitlevering van een persoonlijke toegangscodes. Gebruikers van Mijn HenW zijn zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van hun wachtwoord en andere relevante gegevens. Springer uitgeverij noch het Nederlands Huisartsen Genootschap zijn aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet-geheimhouden van vorenbedoelde gegevens.

Meer informatie

Bohn Stafleu van Loghum
Postbus 246
3990 CA Houten
Telefoon: (030) 638 37 36