Alle nummers
Archief tijdschrift

2007, nummer 1

Jaargang
50

Nieuws

 • Moeheid bij kanker ook zonder depressie

  Bijna de helft van de vrouwen die voor borstkanker adjuvante therapie kregen, is na 10 maanden nog extreem moe. Dat vonden Australische onderzoekers in een cohort van 212 vrouwen die voor hun borstkanker in stadium 1-2 waren behandeld. Eenderde van de vrouwen leed aan distress. Moeheid alleen…

 • CWO-weekend: Diagnostiek

  Op 30 en 31 maart 2007 houdt de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek het jaarlijks scholingsweekend op Texel. Dit keer staat het onderwerp diagnostiek centraal. De deelnemers gaan zich verdiepen in wat er zoal gebeurt in het hoofd van de huisarts. Ook zijn er oefeningen met diagnostiek aan de…

 • Rusteloze benen in de huisartsenpraktijk: fictie en feiten

  Het restlesslegssyndroom (RLS) is een van de kleine kwalen in de huisarts­ge­nees­kunde. De prevalentie varieert in bevolkingsonderzoek tussen de 3 en 15%. Andere bevin­din­gen zijn dat RLS in een kwart van de gevallen gepaard gaat met ijzergebreksanemie en dat RLS en slaapstoornissen vaak…

 • Interim

  In dit eerste nummer van de vijftigste jaargang van Huisarts en Wetenschap zou u een feestelijk commentaar verwachten. Helaas is deze aflevering tegelijkertijd de eerste die verschijnt na het aftreden van de voltallige redactiecommissie. Alle betrokkenen betreuren deze gang van zaken zeer. Joost…

 • Casemanagement na ontslag uit het ziekenhuis

  Een verpleegkundige die bij kwetsbare patiënten na ontslag uit het ziekenhuis een zorgplan voor thuis opstelt en thuis ook zorg op maat levert – dat moet wel effectief zijn, zou je denken. Het is in een RCT onderzocht, maar helaas kon de effectiviteit niet bewezen worden. Een groep van 78…

 • Engelse huisartsen niet meer te verbeteren 

  De gemiddelde Engelse huisartsenpraktijk haalde in 2005 maar liefst 1011 van de mogelijke 1050 van de te verdienen Quality and Outcome Framework points . Een op de 10 praktijken haalde zelfs het maximumaantal punten. In het eerste jaar van het nieuwe systeem was dat nog maar 3%. Ruim driekwart…

Wetenschap

 • Pulsaties voelen bij opsporen van perifeer arterieel vaatlijden

  De NHG-Standaard Perifeer arterieel vaatlijden adviseert bij een patiënt die komt met klachten de pulsaties a. tibialis posterior, a. dorsalis pedis en a. femoralis te beoordelen en te letten op links-rechtsverschillen. De huisarts beoordeelt of de pulsaties duidelijk aanwezig, verzwakt of…

 • Urine-incontinentie bij zelfstandig wonende ouderen: wie zoekt er hulp bij de huisarts?

  Slechts 30-50% van de vrouwen van middelbare leeftijd met urine-incontinentie zoekt hulp bij de huisarts. Conservatieve therapie, zoals blaastraining, bekkenbodemspieroefeningen en medicatie, is succesvol bij de behandeling van UI. Van de zelfstandig wonende ouderen met…

 • Somatische fixatie

  Dokters denken dat patiënten het verband niet zien tussen klachten en psychosociale factoren en dat patiënten steeds vragen om somatische benaderingen van de klachten. Patiënten met onverklaarde lichamelijke klachten voelen zich vaak veroordeeld als ‘psychisch geval’. Uit consulten…

 • Reumatoïde artritis nog vroeger herkennen en behandelen?

  Vanwege het succes van moderne medicatie bij reumatoïde artritis wordt deze steeds vroeger ingezet. De huisarts kan al in een preklinisch stadium reumatoïde artritis vermoeden wanneer de patiënt pijnlijke, stijve gewrichten heeft en auto-antistoffen in het bloed aanwezig zijn. Opsporing…

 • Het verrassend brede werkingsspectrum van statines

  Veel principes van bestaande, geneeskundige toepassingen zijn bij toeval gevonden. Ze vloeien voort uit onderzoek dat primair een ander doel had. Zo zijn MRI en echografie resultaten van natuurkundige research, die later werden uitontwikkeld naar de huidige beeldvormende technieken in de…

Praktijk

 • Jubileumkwalen

  Wanneer het omslagmoment precies kwam? Geen idee eigenlijk. Ik kan mij niet meer herinneren wanneer de lust tot het uitbundig vieren van mijn verjaardag verdween. Vermoedelijk ergens tussen mijn dertigste en veertigste, denk ik nu. De belangrijkste kaarten van het leven zijn dan namelijk geschud:…

 • Terug naar de persoonlijke continuïteit

  NHG-bestuursvoorzitter Arno Timmermans opent de bijeenkomst van het ‘bijna jarige’ NHG, immers: ‘Pas op 29 december 1956 verklaarde de eerste voorzitter, Hein Hogerzeil, het NHG met een hamerslag opgericht.’ Datzelfde jaar stelde Frans Huygen: ‘Men noemt de huisarts wel gaarne “de spil van de…

 • Wat vinden huisartsen en patiënten van elkaar?

  Om met het mooiste resultaat te beginnen: de Nederlandse patiënten geven hun eigen huisarts een 9,7! Als ze de huisarts niet kennen, is dit cijfer nog altijd een 9,5. De meeste Nederlanders vinden dat al hun dossiergegevens voor de waarnemer beschikbaar moeten zijn. Ten opzichte van 1999 is…

 • Wat zouden we zónder u moeten beginnen…?

  Het NHG heeft als vereniging zijn leden hard nodig. Niet alleen – zoals bij alle andere verenigingen – omdat contributiegelden de diverse activiteiten mogelijk maken, maar vooral omdat de persoonlijke inzet van vele leden ervoor zorgt dat de Nederlandse huisarts kan beschikken over voor het vak…

 • Tussen Toen en Toekomst

  Bij de opening van het wetenschappelijk programma gaat congresvoorzitter Theo Voorn in op het thema van dit jubileumjaar en het congres. Hij wordt daarin bijgestaan door ‘mister continuity’ Henk Schers, die op dit onderwerp is gepromoveerd: ‘We hebben als onderzoekers ontdekt dat huisartsen die…

 • Een bezoek aan de workshops

  Prof.dr. Wil van den Bosch, al dertig jaar huisarts in Lent, opent de workshop: ‘De mens is weinig geneigd te onderzoeken wat hij al weet. Dat gold ook lang voor continuïteit, maar nu steeds meer discontinuïteit dreigt, is dat veranderd.’ Hij vraagt zich af of we – als straks uit dat onderzoek…

 • ‘Wetenschap toepasbaar maken’

  ‘Op het eerste gezicht lag die stap vanuit een Friese plattelandspraktijk inderdaad niet voor de hand, maar ik had al een hele geschiedenis bij het NHG. Ik was al gepromoveerd toen ik mij in ’72 vestigde als huisarts en een jaar later werd ik lid van de NHG-Commissie Wetenschappelijk Onderzoek…

 • Aanpak polyfarmacie in verzorgingshuizen

  Een gezamenlijk patiëntgebonden medicatieoverleg tussen huisartsen, apothekers en medewerkers van verzorgingshuizen verbetert de kwaliteit van het geneesmiddelgebruik van de bewoners. Periodieke beoordeling van de medicatie van patiënten met polyfarmacie is zinvol. Men spreekt…

Richtlijn

 • Wat zijn Farmacotherapeutische richtlijnen?

  In dit nummer van Huisarts en Wetenschap treft u drie recent geautoriseerde Farmacotherapeutische richtlijnen (FTR’en) aan: Intertrigo, Acute epididymitis en Polymyalgia rheumatica (PMR). FTR’en zijn NHG-richtlijnen betreffende ‘kleine kwalen’ in de huisartsenpraktijk. Ze gaan over aandoeningen…

 • NHG-Farmacotherapeutische richtlijn Intertrigo

  In deze farmacotherapeutische richtlijn zijn de gegevens in de paragrafen ‘Achtergronden’ en ‘Diagnostiek’ voornamelijk ontleend aan bestaande richtlijnen, overzichtsartikelen en leerboeken. Het farmacotherapeutisch beleid is zo veel mogelijk gebaseerd op de resultaten van wetenschappelijk…

 • Farmacotherapeutische richtlijn Acute epididymitis

  In deze farmacotherapeutische richtlijn zijn de gegevens in de paragrafen ‘Achtergronden’ en ‘Diagnostiek’ voornamelijk ontleend aan bestaande richtlijnen, overzichtsartikelen en leerboeken. Het farmacotherapeutisch beleid is zo veel mogelijk gebaseerd op de resultaten van wetenschappelijk…