Praktijk

Bij het artikel Effecten van gestructureerde COPD-zorg vanuit zorginkoopperspectief

Gepubliceerd
7 september 2010

Samenvatting

In het onderzoek van Van Dijk c.s. blijken er grote verschillen te bestaan in de zorguitkomsten bij COPD-patiënten met en zonder gestructureerde zorg. Hoewel niet is vastgesteld dat deze gestructureerde zorg samenhangt met de aanwezigheid van een kaderhuisarts Astma/COPD in het zorgteam, wijst de uitkomst in een heuglijke richting: dat het opzetten van gestructureerde zorg, met gebruikmaking van de expertise van een kaderhuisarts, daadwerkelijke verbetering van de patiëntenzorg tot gevolg kan hebben. Een positieve impuls voor niet alleen de kaderhuisartsen Astma/COPD die tot nu toe zijn opgeleid, maar ook voor de kaderhuisartsen die overal in het land op andere deelgebieden actief zijn.

Tien NHG-Kaderopleidingen

Momenteel zijn er tien NHG-Kaderopleidingen: functiegerichte opleidingen die onder eindverantwoordelijkheid van het NHG worden verzorgd door de universitaire afdelingen Huisartsgeneeskunde. De rol van het NHG bestaat uit het vaststellen van de eindtermen, de kwaliteitsbewaking en de certificering. Een kaderopleiding duurt gemiddeld twee jaar, met een studiebelasting van één dag per week voor cursusbijeenkomsten, praktijkopdrachten, stages en zelfstudie. Een kaderhuisarts verkrijgt specifieke competenties ten behoeve van patiëntenzorg en beroepsgroep en wordt geregistreerd in het register van het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (www.chbb.nl). Er zijn NHG-Kaderopleidingen op het gebied van:

 • Ouderengeneeskunde
 • Hart- en vaatziekten
 • Diabetes mellitus type 2
 • Astma/COPD
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Urogynaecologie
 • Palliatieve zorg
 • Wetenschappelijk onderzoek
 • Beleid en beheer
 • Supervisie en coaching
 • Bewegingsapparaat (in ontwikkeling)

Functie van de kaderhuisarts

Een kaderhuisarts vervult binnen het team, de zorggroep, de regio en vaak ook landelijk een voortrekkersrol op zijn deelgebied. In de eigen praktijk laten kaderhuisartsen een ‘good practice’ zien, en naar collega’s treden zij op als adviseur over verbeteringsplannen en -projecten. Ze initiëren of geven nascholing (bijvoorbeeld via de WDH, de ROS of NHG-Scholing) en nemen deel aan innovatieve projecten. Op die wijze geven kaderhuisartsen impulsen aan de deskundigheidsbevordering van collega-huisartsen, met als uiteindelijk doel de verbetering van de kwaliteit van de huisartsgeneeskundige zorg. De kaderhuisarts is geen minispecialist, en het is zeker niet de bedoeling dat zijn aanwezigheid de allround deskundigheid van de huisarts-collega’s uitholt.

Inburgering…

De mate waarin kaderhuisartsen voor (betaalde) werkzaamheden worden benaderd, loopt sterk uiteen en hangt af van hun bekendheid en positionering in de regio. Maar langzaamaan raakt de kaderhuisarts ingeburgerd in de beroepsgroep. Om een paar voorbeelden te noemen: we zien kaderhuisartsen Palliatieve Zorg als begeleiders van peergroups, kaderhuisartsen Diabetes als projectcoördinatoren in de zorggroep, en kaderhuisartsen Supervisie en coaching als individuele loopbaancoaches of als coaches in teambuildingstrajecten. Verschillende kaderopleidingen hebben een ‘expertgroep’ die de relatie onderhoudt met het NHG en zorgt voor nascholing, publiciteit en intervisie (www.nhg.org/expertgroepen). Al rond de driehonderd kaderhuisartsen staan hun collega’s bij op weg naar een betere kwaliteit van zorg en een grotere doelmatigheid. Het is interessant te onderzoeken in welke mate en op welke wijze die bijdrage daadwerkelijk effecten heeft.

In H&W is ruimte gereserveerd voor de implementatie van onderwerpen die elders in dit nummer worden besproken. Michael Kijser en Louwrens Boomsma (l.boomsma@nhg.org) vatten ditmaal de NHG-inbreng bij de NHG-Standaard Obstipatie samen. Liesbeth van der Jagt (l.vanderjagt@nhg.org) verzorgde het gedeelte over de inbreng van kaderhuisartsen. Daarnaast besteedde Marijke Labots aandacht aan de LESA Actueel Medicatieoverzicht in de eerste lijn. Deze LESA is alleen beschikbaar via de NHG-website www.nhg-org.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen