Alle nummers
Archief tijdschrift

2010, nummer 9

Jaargang
53

Nieuws

 • Obstipatie

  Obstipatie is een vervelende aandoening die leidt tot een verminderd welbevinden en soms tot sociale isolatie, zeker wanneer deze gepaard gaat met fecale incontinentie. Meestal ligt er geen organisch lijden aan ten grondslag. De huisarts stelt de diagnose op basis van symptomen en behandelt deze…

 • Massage als mystiek ritueel

  Naast ‘La Dama Bianca’ had Fausto Coppi nog een geheim wapen: zijn magische, blinde masseur Cavanna. De altijd met een zonnebril en witte stok lopende man was door een verwaarloosde syfilis vrijwel blind geworden maar kon in enkele tellen aan de beenspieren van Coppi voelen hoe het met de vorm…

 • Nieuwe geneesmiddelen

  Regelmatig komen er nieuwe geneesmiddelen op de markt. Soms gaat het om variaties op een bekend thema, zoals een nieuw statine of een nieuwe ACE-remmer. Soms gaat het ook om een heel nieuw werkingsmechanisme, zoals de nieuwe medicijnen bij diabetes mellitus. Het is voor huisartsen een hele klus…

 • Trouwe placebogebruikers leven langer

  De TORCH-trial (Towards a Revolution in COPD Health) verdeelde ruim 6000 patiënten met matig tot ernstige COPD (FEV1 ‘healthy adherer effect’ omvat hier mogelijk meer bewegen en beter onderkennen van exacerbaties door de therapietrouwe COPD-patiënt. Therapietrouw blijft daarmee een belangrijk…

 • Dubbele bodem

  We moesten collectief nablijven met onze zesde klas. Waarom weet ik niet meer precies, maar het zal wel zijn geweest omdat wij ons verbeeld hadden heel wat te zijn. Meester Klomp had namelijk een erge hekel aan kinderen die dachten heel wat te zijn. Hij maakte het deze keer wel erg bont, want het…

 • De huisarts als luxeartikel

  Dit concluderen onderzoekers na het interviewen van 28 patiënten uit Hong Kong. Dat is een flinke tegenvaller voor beleidsmakers in het Verre Oosten omdat zij streven naar een verschuiving van chronische zorg van de tweede naar de eerste lijn. Het zorgsysteem in Hong Kong is verdeeld in een…

 • Acetylsalicylzuur, met of zonder anti-emeticum, effectief bij migraine

  Context Migraine is een frequent voorkomend invaliderende aandoening. De klassieke behandeling bestond vroeger uit acetylsalicylzuur en ergotamines, maar de laatste is in onbruik geraakt. Acetylsalicylzuur wordt nog steeds gebruikt, vaak in vaste of losse combinatie met een anti-emeticum. Het…

 • Een bommetje onder het geloof in statines?

  Op basis van 11 onderzoeken met in totaal 65.229 deelnemers die gemiddeld 3,7 jaar werden gevolgd registreerde men in totaal 2793 sterfgevallen waarvan 1346 in de statinegroep en 1447 in de placebogroep. De meta-analyse kon geen significante reductie van de totale sterfte in de behandelde groep…

 • Zemelen niet in de ban

  Bijkerk et al. vergelijken in een placebogecontroleerd onderzoek de effectiviteit van oplosbare vezels (psyllium) met die van niet-oplosbare (zemelen) bij de behandeling van patiënten met het prikkelbaredarmsyndroom (PDS). Bij de gebruikte methoden, de interpretatie van de resultaten en de…

 • Dat ene kuurtje maakt niet uit. Toch?

  We weten dat er een relatie bestaat tussen de hoeveelheid voorgeschreven antibiotica en de bacteriële resistentiecijfers in een land. Bij internationale vergelijkingen komt Nederland op dat gebied regelmatig als een van de beste uit de bus. Maar wat betekent een antibioticakuurtje voor die ene…

 • De homocysteïnebelofte ontploft

  In een dubbelblind gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek volgden de onderzoekers 7 jaar lang 12.000 Engelse patiënten die een hartaanval hadden gehad tussen 1998 en 2008. Dagelijks kregen zij 2 mg foliumzuur en 1 mg vitamine B12 versus een placebo. De uitkomstmaat was het krijgen van een groot…

 • Bloedtesten op coeliakie zinnig?

  Het bepalen van antilichamen tegen tissue transglutaminase (IgA-tTG) is eenvoudig. Het staat op de meeste probleemgestuurde aanvraagformulieren onder het kopje ‘coeliakie’. Het is snel aangekruist bij patiënten met langdurige, onbegrepen buikklachten. Meestal doen we de test om ziekte uit te…

Wetenschap

 • PSA-screening deugt

  De European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer (ERSPC) rapporteerde in 2009 het vroegste bewijs dat screening met prostaatspecifiek antigeen (PSA) de sterfte aan prostaatkanker vermindert. De gegevens werden openbaar gemaakt op advies van de internationale en onafhankelijke Data…

 • Effecten van gestructureerde COPD-zorg vanuit zorginkoopperspectief

  Uit de literatuur blijkt dat gestructureerde COPD-zorg leidt tot verbetering van het zorgproces en resultaten bij patiënten. In dit onderzoek bestaan grote verschillen in zorggebruik tussen COPD-patiënten met gestructureerde zorg met een kaderhuisarts en COPD-patiënten bij wie dat…

 • TNF-α-blokkerende geneesmiddelen voor de behandeling van reumatoïde artritis

  Aan het behandelarsenaal van reumatoïde artritis zijn de afgelopen jaren TNF-α-blokkerende medicijnen toegevoegd. Hiermee is de ziekteactiviteit soms tot volledige remissie te brengen, ook bij patiënten bij wie de reeds bestaande middelen geen effect hadden. TNF-α-blokkerende medicijnen…

 • ‘Oppervlakkige tromboflebitis is niet zo onschuldig als we dachten’

  Het onderzoek van Wichers valt uiteen in twee delen. ‘Destijds wilde ik internist worden en toen ik aangaf dat ik onderzoek wilde doen, kwam ik bij de afdeling Vasculaire Geneeskunde van het AMC terecht. Daar werd ik aangenomen voor de GENES-studie, het eerste deel van mijn proefschrift. In…

 • Prognostische factoren bij een lumbosacraal radiculair syndroom

  De incidentie van het lumbosacraal radiculair syndroom in de huisartsenpraktijk is negen per duizend per jaar. De NHG-Standaard adviseert de eerste zes tot acht weken een conservatieve behandeling. Recidiverende klachten komen relatief veel voor (59,3%) bij patiënten met een…

 • Signalering van lichamelijke mishandeling

  Huisartsen spelen een belangrijke rol bij het signaleren van lichamelijk letsel dat is veroorzaakt door huiselijk geweld. Scholing en de mogelijkheid tot het consulteren van een forensisch arts zouden een positieve bijdrage kunnen leveren aan de deskundigheidsbevordering van…

 • Veneuze trombose onder de loep

  Veneuze trombose is een wat ongrijpbaar ziektebeeld. We weten niet goed waarom sommige mensen de ziekte wel krijgen en anderen niet. Omgevingsfactoren zoals roken, het gebruik van orale anticonceptiva en langdurige immobilisatie kunnen veneuze trombose uitlokken, maar ook erfelijke aanleg speelt…

 • Ook zo blij met PSA?

  ‘Screening op prostaatkanker vermindert de sterfte aan die ziekte met ruim een kwart. Dat blijkt uit een groot Europees onderzoek onder leiding van een Nederlander’, aldus de opening van een van de hoofdpunten van het NOS-Journaal van 18 maart 2009. Even later komt onderzoeksleider Fritz Schröder…

Praktijk

 • Antipsychotica: let op metabole bijwerkingen

  Dat antipsychotica ook metabole bijwerkingen hebben, heeft tot nog toe relatief weinig aandacht gekregen. Atypische antipsychotica, in het bijzonder clozapine en olanzapine, zijn geassocieerd met het ontstaan van type-2-diabetes, obesitas en dyslipidemie, en daardoor met een verhoogd…

 • Boos

  Wantrouwend kijkt ze me aan als ik haar naar de psycholoog wil sturen voor pijn. ‘Je vindt het toch niet psychisch? Jij ook al! Iedereen denkt dat ik me aanstel. Ik heb echt veel hoofdpijn, misselijkheid, nekpijn, sinds die val van de trap. Toch moest ik weer gaan werken van de bedrijfsarts. De…

 • Acute hoest bij volwassenen

  Hoestklachten behoren tot de meest voorkomende redenen om de huisarts te bezoeken. Patiënten komen meestal omdat ze van de klachten af willen en hebben vaak al vrij verkrijgbare medicijnen gebruikt. De differentiaaldiagnose van acute hoest is breed. De klachten kunnen lang aanhouden en leiden…

 • Anale jeuk

  Jeuk in de anale regio is vervelend en hinderlijk. De meeste patiënten gaan hiervoor niet naar de huisarts, maar zo nu en dan wordt deze er wel mee geconfronteerd. Voor patiënten is het vaak een gênant probleem. Voor de huisarts is het lang niet altijd eenvoudig vast te stellen wat de precieze…

 • Bij de NHG-Standaard Obstipatie

  Bij de behandeling gaat de standaard in op toilettraining en gebruik van een poepdagboek bij kinderen. Deze onderwerpen komen ook terug in NHG-Patiëntenbrieven (Chronische obstipatie bij volwassenen, Chronische obstipatie bij kinderen en Poepdagboek). Soms moet een kind worden verwezen naar een…

 • Bij het artikel Effecten van gestructureerde COPD-zorg vanuit zorginkoopperspectief

  Momenteel zijn er tien NHG-Kaderopleidingen: functiegerichte opleidingen die onder eindverantwoordelijkheid van het NHG worden verzorgd door de universitaire afdelingen Huisartsgeneeskunde. De rol van het NHG bestaat uit het vaststellen van de eindtermen, de kwaliteitsbewaking en de…

 • LESA Actueel medicatieoverzicht in de eerste lijn

  Bij de zorg en veiligheid voor de patiënt vormt medicatievoorziening een belangrijk aandachtspunt. Een aantal geneesmiddelen en combinaties van geneesmiddelen, blijkt verantwoordelijk voor vermijdbare ziekenhuisopname. Bij deze middelen is extra bescherming en extra controle noodzakelijk. Het…

Richtlijn

 • NHG-Standaard Obstipatie

  In de meeste gevallen van obstipatie is er geen organische oorzaak. De diagnose obstipatie wordt gesteld met behulp van anamnese en lichamelijk onderzoek. Niet-medicamenteuze adviezen en langdurige behandeling (minstens twee maanden) zijn belangrijk bij de behandeling van obstipatie bij…