Nieuws

Contacten in achterstandswijken

Gepubliceerd
10 november 2008

Reeds in 1988 beschreef Querido op indringende wijze de problematiek van de huisarts in grootstedelijke achterstandswijken. Sociaal-economische achterstand, culturele diversiteit, veel verhuizingen en beperkte sociale cohesie leidden tot een grote en complexe zorgvraag, vaak ook gepaard gaande met achterliggende sociale problematiek. Die problematiek is nog even actueel. Minister Vogelaar heeft zich voorgenomen veertig van de meest ernstige achterstandswijken te transformeren tot ‘prachtwijken’. Diezelfde minister stond als bemiddelaar aan de basis van het zogenoemde Vogelaar-akkoord, waarin afspraken zijn gemaakt over de honorering van huisartsen sinds de stelselwijziging. Een element in het akkoord is de mogelijkheid om een dubbel consult te declareren voor consulten die langer dan twintig minuten duren. Gezien de bewerkelijkheid van consulten in achterstandswijken (complexe problematiek, taal- en cultuurverschillen, sociale achtergronden) is te verwachten dat extra lange consulten relatief veel voorkomen bij patiënten in achterstandswijken. Wij onderzochten dit met gegevens uit LINH over het jaar 2006. Op www.nivel.nl/linh is de gebruikte methodiek verantwoord.

Het aantal gedeclareerde consulten en visites is voor patiënten beneden de 65 jaar uit achterstandswijken hoger (tabel 1). Dat geldt echter vooral voor de korte consulten en visites. Het aantal langere consulten van patiënten in achterstandswijken is maar weinig hoger dan dat van patiënten daarbuiten en het verschil in aantal lange visites is niet statistisch significant.

Tabel 1Aantal gedeclareerde consulten per 1000 ingeschreven patiënten in 2006
Type verrichting0-64 jaar niet- achterstandswijk0-64 jaar achterstandswijk65+ jaar niet-achterstandswijk65+ jaar achterstandswijk
Consult 18772201***31743404
Consult >20 minuten168183*365319
Visite 3472***9731146
Visite >20 minuten1113245216
Totaal
Statistisch significante verschillen: *p
Ook bij de 65-plussers ligt het totaal van consulten en visites van patiënten uit achterstandswijken hoger. De aantallen lange consulten en visites liggen echter lager. De verschillen zijn niet statistisch significant. Figuur 1 illustreert het een en ander nog eens duidelijk. De proportie lange contacten ligt voor patiënten uit achterstandswijken lager dan daarbuiten. Opmerkelijk is dat dit voor visites meer geldt dan voor consulten en dan vooral voor ouderen. En visites zijn juist zo belangrijk voor de zorg aan ouderen.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen