Nieuws

Diagnosticeren van dementie

Gepubliceerd
23 juni 2016

Het is belangrijk om bij patiënten de symptomen van dementie snel te herkennen, maar huisartsen ervaren verschillende uitdagingen in het diagnostisch traject. Zo is er bijvoorbeeld gebrek aan tijd, diagnostische onzekerheid, therapeutisch nihilisme (‘er kan toch niets aan gedaan worden’) en de angst om de patiënt te stigmatiseren. Het resultaat is vaak een afwachtend beleid en er lijkt ook een forse onderdiagnostiek te bestaan. Huisartsen willen graag een belangrijkere rol spelen in het diagnostische traject van dementie.

Nederlands kwalitatief onderzoek maakt inzichtelijk hoe huisartsen hun rol zien bij de diagnostiek van dementie. De onderzoekers hebben daarvoor bij 18 huisartsen een semi-gestructureerde vragenlijst afgenomen om ervaringen en opvattingen boven tafel te krijgen.

De geïnterviewde huisartsen kwamen uit Amsterdam en dorpen in de buurt van Amsterdam, 72% van hen was vrouw, de leeftijd varieerde tussen de 35 en 64 jaar en hun gemiddelde werkervaring als huisarts was 20 jaar (met een range van 1-36 jaar). Hoofdonderwerpen die tijdens de interviews ter sprake kwamen waren: het wanneer en hoe diagnosticeren van dementie, de noodzaak van een formele diagnose, factoren die het diagnosticeren moeilijk maken, motieven voor verwijzing en de kijk op de toekomst van het diagnosticeren van dementie.

De geïnterviewde huisartsen rapporteerden dat hun rol in het diagnostisch proces bij de identificatie van mensen met mogelijke dementie is beperkt tot het herkennen van cognitieve problemen en bepalen wanneer het nodig is om een patiënt te verwijzen voor verder onderzoek, en wanneer de zorg rondom een patiënt geregeld kan worden zonder de diagnose van een specialist. De huisartsen gaven aan dat zij met grote waarschijnlijkheid patiënten doorverwijzen als zij of hun mantelzorgers hierom vragen. Over het algemeen zagen de geïnterviewde huisartsen geen reden tot verwijzing wanneer de patiënten erg oud zijn en langzaam achteruitgaan. De huisartsen willen graag een prominentere rol spelen in het diagnostisch traject onder de voorwaarden dat hier ook adequate financiering en verbetering van de diagnostische algoritmes tegenoverstaan.

Prins A, et al. Diagnosing dementia in Dutch general practice: a qualitative study of GPs practices and views. Br J Gen Pract 2016;66:e416-22.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.