Nieuws

Evaluatie huisartsopleiding

Gepubliceerd
10 april 2001

Naar aanleiding van conclusies van Tan et al. in hun artikel over de landelijke evaluatie van de driejarige huisartsopleiding (EVA-H-project) plaatst Sprij kanttekeningen bij de validiteit van de MAAS-Globaal en concludeert Posthumus dat de MAAS-Globaal klaarblijkelijk ongeschikt is als meetinstrument voor consultvoering. 123 Deze geluiden zijn niet nieuw. Reeds in de officiële eindrapportage van het EVA-H-project wordt twijfel aan de validiteit van de MAAS-Globaal opgevoerd als mogelijke verklaring voor de lage scores bij consultvoering en voor het feit dat geen vooruitgang kon worden gemeten. 4 Deze verklaring lijkt daarna een eigen leven te zijn gaan leiden. Wetenschappelijk gezien is het echter niet meer dan een speculatie, want het EVA-H-project was geen onderzoek naar de validiteit van de MAAS-Globaal. Tan et al. concluderen zelf in hun eindrapportage letterlijk: ‘De lage score en het ontbreken van vooruitgang in de opleiding kan zowel door mogelijke gebreken in de onderzoeksopzet (consultselectie) en meetinstrument (validiteit) als in onderwijs (effectiviteit) verklaard worden. Op basis van dit onderzoek kan niet vastgesteld worden welke verklaring het meest waarschijnlijk is.’ 4 De inhoudsvaliditeit van de MAAS-Globaal (‘meet het instrument relevante consultvoeringsvaardigheden?’) berust op uitgebreid literatuuronderzoek en oordelen van experts. Gebruikers blijken in meerderheid tevreden. Van de 25 eindtermen voor het hulpverleningsproces door de huisarts zijn er 21 terug te vinden in de MAAS-Globaal. 5 De constructvaliditeit (bijvoorbeeld: ‘scoort het instrument hoger als consultvoeringsvaardigheden toenemen?’) wordt tot nu toe ondersteund door een viertal onderzoeken. 6 Wij concluderen dat de validiteit van de MAAS-Globaal wetenschappelijk goed is onderbouwd. Onderzoek naar het effect van consultvoeringsonderwijs in de huisartsopleiding is gewenst.

Literatuur

  • 1.Tan L, Kramer A, Jansen J, Düsman H. Landelijke evaluatie van de driejarige huisartsopleiding: de ontwikkeling van de competentie van huisartsen-in-opleiding. Huisarts Wet 2000;43:414-8.
  • 2.Sprij B. Evaluatie huisartsopleiding 1 [Ingezonden]. Huisarts Wet 2000;43:582.
  • 3.Posthumus R. Evaluatie huisartsopleiding 2 [Ingezonden]. Huisarts Wet 2000;43:582.
  • 4.Tan L, Kramer A, Düsman H, et al. Opleiding doorgelicht. Evaluatie driejarige huisartsopleiding. Eindrapportage EVA-H project. Utrecht: SVUH, 1999.
  • 5.Ram P, Van Thiel J. Representatie van items uit de MAAS-Globaal in de eindtermen van het hulpverleningsproces. Maastricht: Universiteit Maastricht, Huisartsopleiding, 2000.
  • 6.Van Thiel J, Ram P, Van Dalen J. MAAS-Globaal Handleiding 2000. Maastricht: Universiteit Maastricht, 2000.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen