Nieuws

Het landelijk EPD

Gepubliceerd
24 juli 2009

In het redactioneel commentaar van Huisarts Wet 2009;52:213 laat collega Jongebreur zich indirect positief uit over de dreigende verplichting voor alle huisartsen zich te moeten aansluiten op het landelijke EPD. ‘Of het landelijk EPD een succes wordt valt te bezien, maar adequate registratie in het HIS van de huisarts vergroot die kans natuurlijk wel,’ aldus collega Jongebreur. Nu is er natuurlijk niets tegen het optimaal registreren in het HIS. Wel maak ik ernstig bezwaar tegen het in de redactionele column van H&W subtiel ondersteunen van de invoering van het landelijke EPD. Collega Jongebreur praat kritiekloos minister Klink na door net als deze bewindspersoon onjuist te winkelen in het HARM-onderzoek (Hospital Admissions Related to Medication).1 Zo schrijft hij dat ‘Volgens verschillende bronnen er jaarlijks 19.000 ziekenhuisopnames kunnen worden voorkomen door beter inzicht in medicatie en dossiergegevens’. Nu is er maar één bron (en dus niet ‘verschillende’) die iets zegt over 19.000 potentieel vermijdbare ziekenhuisopnames en dat is het door het ministerie van VWS vaak misbruikte HARM-onderzoek. Dit onderzoek spreekt over 19.000 potentieel vermijdbare opnames per jaar, waarbij ‘therapieontrouw, verminderde cognitie, verminderde nierfunctie, het niet zelfstandig wonen, meerdere aandoeningen in de medische voorgeschiedenis en polyfarmacie zijn geïdentificeerd als de belangrijkste onafhankelijke risicofactoren’. Aanbevolen wordt patiënten met bovengenoemde kenmerken proactief te benaderen voor extra medicatiebegeleiding met een gezamenlijke aanpak van verschillende behandelaren. In het hele HARM-onderzoek wordt nimmer gerept over een landelijk EPD! Invoering van het landelijk EPD leidt volgens velen, waaronder gerenommeerde ict-deskundigen, tot schending van privacy en verkwanseling van het medisch beroepsgeheim. Het zal weinig meerwaarde hebben. Daarbij kost het ook nog eens heel veel geld. Ik verwacht van H&W een meer kritische houding ten aanzien van een megalomaan project, dat de bijl zet in één van de peilers van ons vak: het beroepsgeheim. Cees Dekker

Antwoord

Het verzet van collega Dekker tegen de invoering van een landelijk EPD wordt door velen gedeeld. Ook Koos Jongebreur wijst er in zijn redactioneel commentaar op dat er (nog) vele beren op de weg zijn. Dat neemt niet weg dat een goede registratie de mogelijkheid biedt ongewenste effecten van (poly)farmacie tegen te gaan. Daarin verschillen we waarschijnlijk niet van mening. We verschillen vermoedelijk evenmin van mening over de (soms slechte) kwaliteit en onvolledigheid van de huidige medische registratie. Het redactionele commentaar was bedoeld om daar op te wijzen en de lezer attent te maken op een mogelijkheid de kwaliteit van de eigen registratie te (laten) onderzoeken. Koos Jongebreur hield geen pleidooi voor invoering van het landelijke EPD, zoals collega Dekker meent te moeten afleiden uit de tekst, maar stelt slechts dat een goed bijgehouden EPD van dienst kan zijn bij het voorkomen van complicaties door foutief geneesmiddelengebruik. Als er een landelijk EPD komt, dient dat te worden gevuld met adequaat geregistreerde gegevens, niets meer en niets minder. Foutieve of incomplete informatie is immers bedreigender dan geen informatie. De redactie

Literatuur

  • 1.Hospital Admissions related to medication (HARM). Eindrapport. Division of Pharmacoepidemiology & Pharmacotherapy, Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences. Utrecht; 2006.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen