Nieuws

Huisartsen honkvast bij keuze locatie

Gepubliceerd
4 februari 2010

Inleiding

Steeds meer huisartsen in afgelegen gebieden hebben problemen om een opvolger te vinden. De regio’s in de Randstad zijn daarentegen als vestigingsgebied erg populair. De vraag is in hoeverre de geografische spreiding van de huisartsenopleidingen hierbij een rol speelt. De jaarlijkse NIVEL-enquête onder pas afgestudeerde huisartsen geeft daar inzicht in.

Wensen van pas afgestudeerde huisartsen

Van de 480 pas afgestudeerde huisartsen die op 1 januari 2008 op zoek waren naar een praktijk wil meer dan 40% het liefst aan de slag in de provincie waar ze hun opleiding hebben voltooid (figuur 1). Bij een aantal universiteiten (Leiden, UvA en VU) geldt dit zelfs voor meer dan 60% van de afgestudeerden. Waar huisartsen zich uiteindelijk vestigen wijkt weinig af van de voorkeuren. Alleen het vestigingspatroon van de in Amsterdam (UvA en VU) opgeleide huisartsen komt niet overeen met de voorkeuren. Hoewel er maar enkelen naar Flevoland willen, gaat 10% tot 15% van de huisartsen daar toch aan de slag.

Wervingsgebieden van provincies

Als we per provincie kijken naar de groep huisartsen die zich daar in de afgelopen vijf jaar hebben gevestigd, wordt nogmaals duidelijk dat afstand tussen het opleidingsinstituut en de vestigingsprovincie een belangrijke rol speelt (figuur 2). Zo is het grootste deel van de huisartsen die zich in Groningen, Friesland en Drenthe hebben gevestigd in Groningen opgeleid. Voor Limburg geldt dat 77% in Maastricht is opgeleid. Voor de provincie Zeeland is de huisartsenopleiding in Rotterdam verreweg de belangrijkste ‘leverancier’. Een uitzondering is Overijssel, waar relatief veel huisartsen van de VU Amsterdam zich hebben gevestigd. Dit zal deels te maken hebben met het feit dat Twente, voor wat betreft de stages, tot het werkgebied van de VU wordt gerekend.

Conclusie

De meeste huisartsen zoeken en vinden werk in de omgeving van de universiteit waar zij de opleiding hebben gevolgd. Er zijn maar weinig huisartsen die zich in een heel ander gebied van ons land vestigen. Wellicht heeft dit te maken met de mogelijkheden van de partner van de huisarts om elders een andere baan te krijgen, maar ook de stages tijdens de huisartsenopleiding – die voornamelijk plaatsvinden in de werkgebieden rond de huisartseninstituten – zouden hierop van invloed kunnen zijn. Om te voorkomen dat buiten de Randstad tekorten aan huisartsen ontstaan, zou gekeken kunnen worden of de opleidingscapaciteit van de universiteiten in de ‘risicogebieden’ kan worden verhoogd.

De gegevens zijn afkomstig uit de huisartsenregistratie zoals het NIVEL deze sinds 1970 bijhoudt in opdracht van het ministerie van VWS. Met behulp van bestandsvergelijkingen en regelmatig uitgezette schriftelijke vragenlijsten onder werkzame en net afgestudeerde huisartsen zijn cijfers beschikbaar over onder andere de wensen van praktijkzoekende huisartsen. Voor meer informatie, zie www.nivel.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen