Nieuws

Hypertensie bij de alleroudsten

Gepubliceerd
4 april 2012
Ook bij 80-plussers heeft het zin om hoge bloeddruk te behandelen, omdat dit leidt tot minder sterfte. Dat is de conclusie van het grootschalig uitgevoerde HYVET-onderzoek.
Als huisarts vraag je je weleens af hoeveel zin het nog heeft om bij zeer oude mensen een perfecte bloeddruk na te streven. Risicotabellen geven kansen op overlijden in de komende tien jaar weer. In veel gevallen is de verwachte levensduur van de 80-plussers minder dan tien jaar, is het dan nog wel zinvol om behandeling van de hoge bloeddruk te starten of voort te zetten?
Engelse onderzoekers bestudeerden in het groots opgezette HYVET-onderzoek de behandeling van hoge bloeddruk bij de oudste ouderen in 13 Europese landen en in China, Tunesië en Australië. Patiënten van 80 jaar of ouder met een systolische bloeddruk van 160 mm Hg of hoger werden geïncludeerd. De vraagstelling van dit deelonderzoek is of ouderen zonder een eerder doorgemaakte hart- en vaatziekte op de korte termijn baat hebben bij de behandeling van hun hoge bloeddruk (doel onder 150/80).
Van de 1882 ouderen die in aanmerking kwamen, wilden er 1712 (91%) meedoen. De helft van de patiënten kreeg in de voorafgaande periode hypertensiva (indapamide SR 1,5 mg met zo nodig perindopril 2-4 mg) en bleef deze krijgen tijdens het onderzoek. De andere helft kreeg voor het onderzoek een placebo en startte pas bij aanvang van het onderzoek met dezelfde behandeling van de hoge bloeddruk. De primaire uitkomstmaat was CVA, secundaire uitkomstmaten waren totale mortaliteit, cardiovasculaire mortaliteit en cardiovasculaire incidenten. Na 6 maanden werd geen significant verschil in bloeddruk (1,2/07 mm Hg) gevonden tussen de eerder actief behandelde groep en de placebogroep. Ook was er geen verschil in het optreden van CVA en cardiovasculaire incidenten. Wel vonden de onderzoekers een verschil in totale mortaliteit (hazard ratio 0,48; 95%-BI 0,26-0,87; p = 0,02) en cardiovasculaire mortaliteit (hazard ratio 0,19; 95%-BI 0,04-0,87; p = 0,03).
De conclusie van dit onderzoek is dat behandeling van hoge bloeddruk bij de oudste ouderen op korte termijn leidt tot verminderde sterfte. Het controleren en het goed instellen van de bloeddruk bij oudste ouderen is dus zeker zinvol. Ook de nieuwe NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement gaat ervan uit dat het risico bij 70-plussers ten minste dat van 70-jarigen bedraagt. Dit onderzoek leert ons daarnaast dat bloeddrukbehandeling ook op de korte termijn effectief is. (Just Eekhof)

Literatuur

  • 1.Beckett N, et al. Immediate and late benefits of treating very elderly people with hypertension: results from active treatment extension to Hypertension in the Very Elderly randomised controlled trial. BMJ 2011;344:d7541.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen