Nieuws

HYVET

Gepubliceerd
4 mei 2010

Verbaasd lazen wij de conclusie van het commentaar van collega Koopman op het HYVET (Hypertension in the Very Elderly Trial)-onderzoek.1,2 De belangrijkste kanttekeningen van het onderzoek die hij benoemt komen niet overeen met de conclusie die hij trekt, namelijk dat 80-plussers zonder restricties volgens de geldende hypertensierichtlijnen zouden moeten worden behandeld. Wat het HYVET-onderzoek wel aantoont, is het nut van hypertensiebehandeling bij relatief gezonde ouderen met een systolische bloeddruk (SBD) boven de 159 mmHg. Dat de onderzoekspopulatie een gezonde groep ouderen is, blijkt uit het percentage diabetespatiënten en patiënten met orthostatische hypotensie: respectievelijk 6,8% en 8,3%. Deze percentages verschillen sterk van de doorsneepopulatie. Zo is de prevalentie van diabetes mellitus (DM) onder 80-plussers groter dan 15% en orthostatische hypotensie komt zelfs bij meer dan 30% van de thuiswonende ouderen voor.345 Doordat de onderzoekspopulatie een selecte groep is, kunnen de onderzoeksresultaten niet worden geëxtrapoleerd naar de dagelijkse praktijk. Ook de oververtegenwoordiging van Chinezen en Oost-Europeanen in de onderzoekspopulatie (slechts 1,8% was afkomstig uit West-Europa) bemoeilijkt de interpretatie voor de Nederlandse situatie. Tot slot is de conclusie onjuist dat bij iedereen, ongeacht de leeftijd, moet worden gestreefd naar een SBD onder de 140 mmHg en bij mensen met diabetes en/of nierfalen naar een SBD onder 130 mmHg. Collega Koopman beroept zich hierbij op afkappunten uit internationale richtlijnen die niet overeenkomen met de Nederlandse. De Nederlandse richtlijnen adviseren om bij mensen met diabetes te streven naar een SBD &lt 140 mmHg en bij nierschade met micro-/macroalbuminurie naar een SBD &lt 130 mmHg.678 Bij mensen zonder evidente risicofactoren kan ook een SBD boven de 140 mmHg worden geaccepteerd.8 Dit zijn afkappunten die goed te verdedigen zijn. Tot op heden zijn er geen andere onderzoeken die aantonen dat strikte behandeling van hypertensie leidt tot minder morbiditeit en mortaliteit bij de oudste ouderen. Daarentegen zijn er wel populatieonderzoeken die een betere overleving zien bij ouderen met een hogere bloeddruk.910 Of de oudste ouderen uit de doorsneepopulatie moeten worden behandeld voor hypertensie en welke streefwaarden daarbij moeten worden gehanteerd, blijft ook na het HYVET-onderzoek nog steeds onduidelijk. Iefke Drion, Kornelis van Hateren, Henk Bilo

Literatuur

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen