Wetenschap

Mobiele telefoonsignalen en klachten

Gepubliceerd
10 december 2006

Vraagstelling

Zijn sommige mensen gevoelig voor mobiele telefoonsignalen?

Betekenis voor huisarts en patiënt

Sinds de toename van het gebruik van mobiele telefoons groeit de bezorgdheid over de mogelijke gezondheidsrisico’s die dit met zich mee zou kunnen brengen. Sommige mensen klagen over niet-specifieke symptomen als hoofdpijn, duizeligheid, tintelingen en vermoeidheid na het gebruik van hun mobiele telefoon en lijken vaker gevoelig voor bepaalde straling. Aangezien een groot deel van de bevolking van mobiele telefoons gebruik maakt, is onderzocht of het gebruik van mobiele telefoons schadelijk is. In dit onderzoek is hier geen bewijs voor gevonden. De huisarts kan de patiënt erop wijzen dat er op basis van wetenschappelijk onderzoek geen grond is voor een oorzakelijk verband.

Korte beschrijving

Inleiding Het is opvallend dat patiënten aangeven klachten te hebben van hun GSM. In dit onderzoek werd gekeken of mensen die dachten zelf gevoelig te zijn voor mobiele telefoonsignalen dat ook daadwerkelijk waren.1 Onderzoeksopzet Het betreft een dubbelblind gerandomiseerd onderzoek. Twee patiëntengroepen werden in 3 sessies blootgesteld aan de 3 verschillende condities: a) een signaal van 900 mHz GSM mobiele telefoon; b) een niet-pulserend, continu golfsignaal en een c) simulatieblootstelling (sham). De deelnemers legden op vragenlijsten en op een visueel analoge schaal de verschijnselen en de duur en frequentie ervan vast. Beide groepen werd geadviseerd geen drugs, alcohol, koffie en thee tijdens het onderzoek te gebruiken. Patiëntenpopulatie Er werden twee onderzoeksgroepen samengesteld: een ‘sensitieve’ groep en een controlegroep. De ‘sensitieven’ waren personen die aangaven al na 20 minuten gebruik van de mobiele telefoon hoofdpijn te hebben; personen die nooit last hadden, vormden de controlegroep. Personen jonger dan 18 jaar en ouder dan 75 jaar, zwangeren, mensen die een psychische aandoening hadden of antidepressiva gebruikten, kwamen niet voor inclusie in aanmerking. Primaire uitkomstmaat Mate van klachten (onder andere hoofdpijn, misselijkheid, vermoeidheid, duizeligheid en last van pijnlijke, droge ogen) na 50 minuten blootstelling aan een van de ‘signalen’. Resultaten De onderzoekers benaderden 83 potentiële sensitieve personen en 71 personen voor de controlegroep. Uiteindelijk voltooiden in beide groepen 60 personen het onderzoek. De 2 groepen waren vergelijkbaar in raciale samenstelling en gemiddelde leeftijd. Wel had de de ‘sensitieve’ groep een significant hogere sociaal-economische status dan de controlegroep. Zij gaven ook frequenter klachten aan dan de personen in de controlegroep. Er was geen statistisch significant verschil tussen klachten bij de verschillende soorten blootstelling. Conclusie van de onderzoekers Uit dit onderzoek bleek dat er geen effect was van het gebruik van mobiele telefoons op klachten bij personen die dachten zelf meer gevoelig te zijn voor deze straling. Omdat zelfs simulatiesignalen klachten veroorzaakten bij deze groep, zouden psychologische factoren een rol kunnen spelen. Bewijskracht Gerandomiseerd onderzoek (1b).2

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen