Praktijk

Over de grenzen van het vak: EGPRN-Congres in België

Gepubliceerd
10 augustus 2004

Het voorjaarscongres 2004 van het European General Practice Research Network (EGPRN) werd gehouden in Antwerpen, met als thema ‘Culture and illness in general practice’. De 111 deelnemers uit 23 Europese landen (onder wie negen Nederlanders) gingen gedurende twee dagen met elkaar in debat. Voor het eerst werden preconference workshops gehouden. Van voorzitter Jan-Joost Rethans werd afscheid genomen en er zijn enkele nieuwe leden voor de Executive Board gekozen.

Culture and illness

Christiane Timmerman (Antwerpen) legde uit hoe opvattingen over de relatie tussen etnische minderheden en het gezondheidszorgsysteem de afgelopen decennia hebben geschommeld tussen: ‘de patiënt moet zich aanpassen’ en ‘de gezondheidszorg moet zich aanpassen’. Zij ging ook in op knelpunten die onderzoek rond ‘etniciteit’ bemoeilijken, zoals definitieproblemen en privacywetgeving. Nouredine Essamri (Utrecht) deed verslag van zijn pilotstudie onder achttien Marokkaanse diabetespatiënten over het vasten tijdens de Ramadan. Voorlopige bevindingen: de islam lijkt adequate zelfmanagementaspecten te bevatten en de rol van de huisarts lijkt (te?) beperkt. Hoewel negen patiënten een hypo doormaakten, zeiden slechts vier patiënten het vasten moeilijk te vinden. De voordracht leidde tot een geanimeerde discussie over methodologische uitdagingen bij onderzoek op dit gebied. Gregor Fisseni (Düsseldorf) onderzocht hoe huisartsen en patiënten in Duitsland het concept number needed to treat (NNT) ervaren en vergeleek zijn resultaten met een identiek Engels onderzoek. In beide landen blijkt het moeilijk om het concept NNT consequent tijdens consulten toe te passen. Maar Engelse patiënten en artsen delen – in tegenstelling tot hun Duitse evenknieën – de opvatting dat kosten een rol mogen spelen bij medische beslissingen. De discussie ging over de implicaties van deze bevindingen voor het medisch onderwijs en de formulering van medische richtlijnen in verschillende landen.

Huisarts en wetenschap in België

Paul Van Royen (Antwerpen) schetste de geschiedenis van de Vlaamse wetenschappelijke huisartsgeneeskunde: van de pioniers in de jaren '50, via de oprichting van de WVVH en de vier Vlaamse universitaire afdelingen Huisartsgeneeskunde tot en met het verschijnen van het wetenschappelijk tijdschrift ‘Huisarts Nu’. Belgische huisartsen publiceren relatief veel: de laatste jaren is ruim 4 procent van de huisartsgeneeskundige publicaties in Medline van Belgische hand (Engeland 9 procent, Nederland 6 procent). Voorbeelden van prima onderzoek werden onder meer gepresenteerd door Mieke Van Driel (Gent) over (mis)perceptie van huisartsen van wat patiënten met keelpijn van hen willen (vaak gé©én antibioticum), Jean-Marc Feron (Brussel) over huisartsenzorg in de gevangenis en Louis Paquay (Brussel) over de kwaliteit van decubituspreventie bij bedlegerige patiënten thuis. Op vrijdagavond bezochten de congresdeelnemers huisartsenpraktijken: van een Vlaamse solopraktijk tot een zeer modern gezondheidscentrum.

Overige voordrachten

Hillary Hearnshaw (Warwick) deed namens de Eurobstacle study group (een onderzoeksproject onder diabetespatiënten in zeven Europese landen, waaronder Nederland) verslag van een – bij mijn weten eerste – poging tot meta-analyse van kwalitatief onderzoek. Met name taalverschillen en het daarmee verbonden conceptuele onderscheid leidden tot veel analytische knelpunten. Harm van Marwijk (Amsterdam) deed een oproep om met hem mee te denken over het opzetten van een RCT naar het effect van feedback door patiënten op consultvaardigheden van haio's. Berend Terluin (Almere) sloot de conferentie af met een voordracht over de waarde van de '4dsq’-vragenlijst (www.emgo.nl/researchtools/4dsq.asp) om bij overspannen patiënten een angststoornis dan wel een depressie te diagnosticeren. De diagnostische waarde van de door de patiënt thuis in te vullen vragenlijst is hoog. De discussie ging vooral over de meerwaarde van dit instrument voor de alledaagse praktijk.

Council en Board

Tijdens de vergadering van de Council (alle nationale vertegenwoordigers) met de Executive Board werden enkele nieuwe leden in de Executive Board gekozen. Ondergetekende, aan wie dit eervolle lot ten deel viel, zal de komende drie jaren onder andere de functie van penningmeester vervullen. Aldus is de Nederlandse (NHG-)inbreng in het EGPRN-bestuur weer voor een periode veiliggesteld.

Meer informatie

Alle abstracts (inclusief e-mailadressen) zijn te vinden in de European Journal of General Practice (www.ejgp.com). Zo ook op de EGPRN-website (www.egprn.org), waar u ook informatie aantreft over het lidmaatschap en de call for abstracts. Het volgende EGPRN-Congres vindt plaats van 7 tot 10 oktober 2004 op het eiland Gozo (Malta) en heeft als thema 'Research using electronic patient records in general practice’. In mei 2005 volgt Göttingen, Duitsland, met ‘Pharmacotherapy in general practice’. De bijeenkomsten zijn geaccrediteerd voor circa twaalf uur.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen