Nieuws

Pinda’s vroeg introduceren of vermijden?

Gepubliceerd
3 november 2016
CATS, critically appraised topics, proberen een evidence-based antwoord op een praktijkvraag te krijgen. De coördinatie van deze rubriek is in handen van Marianne Dees en Annet Sollie • Correspondentie: redactie@nhg.org.
Vraagstelling Pinda-allergie ontstaat vrijwel altijd op jonge leeftijd en kan ernstige gevolgen hebben, zoals anafylaxie. Curatieve behandeling is niet voorhanden en het voorkomen van pinda-allergie is daarom wenselijk. De vraag is of we bij jonge kinderen pindaproducten moeten vermijden of juist vroeg moeten introduceren in de voeding om pinda-allergie te voorkomen.
Zoekstructuur Op 26 februari 2016 doorzochten we Pubmed met de zoektermen ‘peanut hypersensitivity’ AND ‘peanut consumption’ AND ‘infant’. Dit leverde 32 artikelen op. Na het screenen van titel en abstract selecteerden wij één RCT en één case-controlonderzoek.
Resultaten Du Toit (2015) verdeelde in een gerandomiseerde gecontroleerde trial in het Verenigd Koninkrijk 640 kinderen van 4-11 maanden met ernstig eczeem en/of kippenei-allergie in twee cohorten: een niet-gesensibiliseerd cohort met een negatieve huidpriktest en een gesensibiliseerd cohort met een positieve huidpriktest voor pindaproducten. Beide cohorten werden gerandomiseerd in twee groepen, waarvan één groep tenminste 6 g pinda-eiwit per week nuttigde en de andere groep pindaproducten volledig vermeed. De primaire uitkomstmaat was pinda-allergie op 5-jarige leeftijd. De prevalentie van pinda-allergie bleek kleiner in de groep die pindaproducten had genuttigd ten opzichte van de groep die pindaproducten had vermeden, zowel in het niet-gesensibiliseerde cohort (n = 530, 1,9% versus 13,7%, p &lt 0,001) als het gesensibiliseerde cohort (n = 98, 10,6% versus 35,3%, p = 0,004).
Fox (2009) vergeleek in een case-controlonderzoek met vragenlijsten de consumptie van pindaproducten in het huishouden in het eerste levensjaar bij 133 kinderen met een aangetoonde pinda-allergie, 160 hoogrisicokinderen met een aangetoonde ei-allergie en 150 controles zonder allergische klachten. De consumptie van pindaproducten in het huishouden als geheel was bij kinderen met een pinda-allergie significant hoger dan bij de andere groepen. In de hoogrisicogroep met een hoge mate van pindaconsumptie in het huishouden als geheel bleken significant minder kinderen allergisch als zij zelf pindaproducten hadden genuttigd in hun eerste levensjaar (2/7 = 29%) dan als zij zelf geen pinda-producten genuttigd hadden (60/73 = 82%, p = 0,0012)
Bespreking Het onderzoek van Du Toit uit 2015 betreft een goed opgezette gerandomiseerde trial, maar was niet geblindeerd. Ook houdt Du Toit geen rekening met blootstelling aan pindaproducten via andere routes in het huishouden, terwijl er volgens Fox wel duidelijk aanwijzingen zijn dat sensibilisatie kan optreden via de huid. Beide onderzoeken zijn van dezelfde onderzoeksgroep, maar vonden plaats in verschillende populaties.
Vooral kinderen met een hoog risico op pinda-allergie zijn onderzocht. In de algemene populatie met voornamelijk laagrisicokinderen zal door een lagere prevalentie een significant verschil moeilijker aantoonbaar zijn, maar naar verwachting kan ook in deze groep vroege consumptie beschermend zijn.
Conclusie Bij kinderen met een hoog risico op allergie is de prevalentie van pinda-allergie lager als pindaproducten in het eerste levensjaar worden geïntroduceerd in de voeding dan wanneer pindaproducten worden vermeden.
Betekenis Er lijkt geen reden om pindaproducten te vermijden in het dieet van jonge kinderen die niet eerder allergisch gereageerd hebben op pindaproducten. Gerandomiseerd onderzoek in de algemene populatie met een laag risico op allergie is nodig om aan te tonen of advies om pindaproducten vroeg te introduceren in de voeding effectief is om pinda-allergie te voorkomen.

Literatuur

  • 1.Du Toit G, et al. Randomized trial of peanut consumption in infants at risk for peanut allergy. N Engl J Med 2015;372:803-13.
  • 2.Fox AT, et al. Household peanut consumption as a risk factor for the development of peanut allergy. J Allergy Clin Immunol 2009;123:417-23.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen