Praktijk

Protocollen, stappenplannen en tips

Gepubliceerd
5 maart 2014
Praktijkondersteuners die graag met protocollen werken komen volop aan hun trekken in het februarinummer van het Tijdschrift voor praktijkondersteuning. Zo staat in het artikel over perifeer arterieel vaatlijden het protocol voor het meten van de enkel-armindex en in de rubriek farmacotherapie het stappenplan voor dosering van gliclazide bij diabetes type 2. Ook het artikel over therapietrouw bevat veel praktische tips.

Patient empowerment

In de troonrede van 2013 dook het nieuwe begrip participatiesamenleving op. Aukje van Beek legt uit wat dit inhoudt en gaat in op hiermee samenhangende begrippen als patient empowerment, en verschuiving in de gezondheidszorg van ‘zorgen en ziekte’ naar ‘gezondheid en gedrag’. Die verschuiving heeft belangrijke consequenties voor de organisatie van de zorg. Ook zal de attitude van zowel hulpverleners als patiënten moeten veranderen. Daarnaast spreekt Van Beek haar zorg uit over de allerzwaksten in de samenleving die van deze ontwikkelingen de dupe dreigen te raken.

Perifeer arterieel vaatlijden

Naar aanleiding van de in februari verschenen NHG-Standaard Perifeer arterieel vaatlijden gaan de auteurs in op de nieuwste inzichten. Zo bestaat symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden (PAV) uit drie soorten: claudicatio intermittens, kritieke ischemie en acute ischemie. Ook gaan de auteurs in op asymptomatisch PAV en aandoeningen die op PAV kunnen lijken: overige arteriële aandoeningen, gewrichtsaandoeningen, veneuze aandoeningen, en het rustelozebenensyndroom. Het advies is om bij patiënten met risicofactoren voor hart- en vaatziekten extra op te letten en indien nodig de pulsaties in de voetarteriën te meten met doppleronderzoek. Ook raden de auteurs aan om bij afwijkende pulsaties de enkel-armindex te meten en te berekenen. Een protocol is in het artikel opgenomen.

Medicatietrouw en communicatie

Remke van Staveren besteedt in haar artikel aandacht aan therapietrouwheid. Het gebrek hieraan bij veel patiënten is een groot probleem. Praktijkondersteuners spelen hier een grote rol in. Allereerst helpen doeltreffende communicatie en een goede behandelrelatie om therapietrouw te bevorderen. Verder doen praktijkondersteuners er goed aan om een positieve houding tegenover de medicatie aan te nemen, vragen te stellen, heldere en begrijpelijke informatie te geven en de patiënt bij de besluitvorming te betrekken. Ook is het belangrijk om aandacht te besteden aan mogelijke misvattingen en rekening te houden met de omstandigheden en voorkeuren van de patiënt. Het uitgangspunt is dat huisarts en praktijkondersteuner informeren, en de patiënt beslist.

Rol praktijkondersteuner-ggz

NHG-directeur Rob Dijkstra geeft in een interview zijn visie op de rol van de praktijkondersteuner-ggz (POH-ggz). Sinds vorig jaar werkt de POH-ggz zo’n negen uur per week per praktijk en vormt daarmee een belangrijke aanvulling op het team in de huisartsenzorg. Hij ondersteunt de huisarts bij de groeiende toestroom van patiënten met psychische problemen en voorkomt daarmee veel verwijzingen naar een psycholoog of psychotherapeut. De POH-ggz concentreert zich op verdieping en verheldering van de vraag en op behandeltrajecten. Daarnaast richt hij zich op patiënten met lichtere psychische problematiek, zoals overspannenheid, relatie- en aanpassingsproblemen.

Dosering gliclazide

In de afgestofte rubriek Farmacotherapie gaat Egbert de Jongh in op de dosering van gliclazide bij diabetes mellitus type 2, onder meer met een stappenplan. Belangrijke boodschap is dat wanneer een sulfonylureumderivaat aan metformine wordt toegevoegd (stap 2) gliclazide 80 mg (MGA) en 30 mg (MGA) gelijkwaardig zijn.

Rubrieken

In de rubriek Euvels dit keer aandacht voor obstipatie. Buitenlands nieuws gaat over het verband tussen fysieke inspanning en hypertensie. Werkgerelateerde fysieke inspanning blijkt geen gunstig effect op hypertensie te hebben, recreatieve fysieke inspanning heeft dat wel. In zijn column vergelijkt Bas Janssen zichzelf met Bob de Bouwer, een tekenfilmfiguur die ‘alles kan maken’. Verder is er weer een kennistoets en staat de rubriek Journaal vol met wetenswaardigheden.
Het Tijdschrift voor praktijkondersteuning is een gezamenlijke uitgave van het NHG en Bohn Stafleu van Loghum. Het verschijnt tweemaandelijks en kost € 81,00 per jaar. Heeft uw praktijkondersteuner nog geen abonnement? Vraag een proefexemplaar aan en bezoek ook eens de website www.tijdschriftpraktijkondersteuning.nl. Meer informatie: Klantenservice Bohn Stafleu van Loghum bv, Postbus 246, 3990 GA Houten. Telefoon (030) 6383736, www.bsl.nl.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen