Wetenschap

Psoriasis en hartinfarct

Gepubliceerd
10 februari 2007

Vraagstelling

Wat is het risico van een myocardinfarct bij psoriasispatiënten?

Betekenis voor huisarts en patiënt

Dit prospectieve cohortonderzoek laat zien dat psoriasis een onafhankelijke risicofactor is voor het myocardinfarct. Het lijkt van belang cardiovasculaire risicofactoren bij psoriasispatiënten in een vroeg stadium vast te stellen en te behandelen.

Korte beschrijving

Inleiding Over de etiologie en pathogenese van psoriasis bestaat nog veel onduidelijkheid. De veronderstelling dat het om een T-cel-immuungemedieerde aandoening gaat, wint steeds meer terrein. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat er een relatie tussen hart- en vaatziekten (HVZ) en psoriasis bestaat. In die onderzoeken werd echter niet gecorrigeerd voor andere risicofactoren voor HVZ. Dit cohortonderzoek dat is verricht in de huisartsenpraktijk, corrigeert voor de belangrijkste risicofactoren voor HVZ.1 Onderzoeksopzet Prospectief cohortonderzoek verricht in Groot-Brittannië van 1987 tot en met 2002. De gegevens werden verkregen uit het elektronisch dossier van 1500 huisartsen, de General Practice Research Database (GPRD). Patiëntenpopulatie Patiënten met psoriasis tussen de 20 en 90 jaar werden geselecteerd met een mediane follow-up van 5,4 jaar. Elke psoriasispatiënt werd gekoppeld aan 5 controlepatiënten, zonder psoriasis. De onderzoekers definieerden psoriasis als ernstig indien er systemische behandeling nodig was; de overige psoriasispatiënten vielen in de ‘milde’ groep. De controlegroep bestond uit 556.995 patiënten. De patiëntengroep met ernstige psoriasis betrof 3837 patiënten, die met milde psoriasis 127.139 patiënten. Van psoriasispatiënten en controlepatiënten werden eveneens de risicofactoren voor cardiovasculaire aandoeningen genoteerd: hypertensie, diabetes mellitus, voorgeschiedenis met myocardinfarct, hyperlipidemie, leeftijd, geslacht, roken en BMI. In de analyse werd voor deze risicofactoren gecorrigeerd. Primaire uitkomstmaat De kans op het krijgen van een hartinfarct bij psoriasispatiënten uitgedrukt in het relatieve risico (RR). Resultaten Het hoogste RR hadden jonge psoriasispatiënten met ernstige psoriasis. Zo had een 30-jarige patiënt vergeleken met een controlepatiënt een RR van 3,10 (95%-BI 1,98-4,86). Bij milde psoriasis was de RR 1,29 (95%-BI 1,14-1,46). Op de leeftijd van 60 jaar was het risico verminderd; bij ernstige patiënten was het RR 1,36 (95%-BI 1,13-1,64), bij milde psoriasis was dit 1,08 (95%-BI 1,03-1,13). Conclusie van de onderzoekers Het onderzoek suggereert dat psoriasis een onafhankelijke risicofactor is voor cardiovasculaire aandoeningen. Bewijskracht Prospectief cohortonderzoek (2b).2 Janneke van der Kaay en Arie Knuistingh Neven

Reacties

Er zijn nog geen reacties

Verder lezen