Alle nummers
Archief tijdschrift

2007, nummer 2

Jaargang
50

Nieuws

 • Of toch maar geen griepprik?

  Al jaren wordt het syndroom van Guillain-Barré (GBS) gezien als een potentiële bijwerking van griepvaccinatie. Een Canadees onderzoek deed een charmante poging om hier meer duidelijkheid in te scheppen. Uitgangspunt waren alle opnames in verband met GBS in de provincie Ontario gedurende de…

 • Het zit in de familie

  Ouders en kinderen lijken op elkaar, ook als het gaat om huisartsenbezoek. Voortbouwend op het werk van de Nijmeegse groep (Huijgen en Van den Bosch) onderzochten Cardol et al. patronen van huisartsenbezoek binnen gezinnen. Uit de gegevens van de Tweede Nationale Studie werden ruim 30.000…

 • Opereren of niet bij het lumbosacraal radiculair syndroom?

  Operatie en conservatieve behandeling zijn beide goede behandelopties voor patiënten met een lumbosacraal radiculair syndroom die ten minste zes weken klachten hebben. Dit blijkt uit het recent gepubliceerde SPORT (Spine Patient Outcomes Research Trial) onderzoek. Het ziet er overigens wel naar…

 • De protocollaire strijd tegen een nieuwe vijand: de LDL-binnenvetter

  Onlangs had onze hagro een FTO aan de hand van de nieuwe NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement van januari 2006. Wij hebben aandacht besteed aan de nieuwe criteria voor cholesterolverlagende middelen. Volgens de standaard zijn deze criteria aanzienlijk verscherpt: het gaat om alle…

 • Baas boven baas: 3 keer 50

  Onze grote broer, het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde , bestaat 150 jaar. Een prachtig jubileumnummer laat zien wat er de afgelopen 50 jaar verdwenen is: de buikligging, de maagzweer, acuut reuma, de klassenafdeling, hyperventileren, minimal brain damage , de elektroshock, doorprikken van…

 • De beste tijd voor griepvaccinatie

  Wanneer zou de griepvaccinatiecampagne het beste van start kunnen gaan? Om hier een goed antwoord op te geven is het belangrijk te weten wanneer een griepepidemie op zijn vroegst te verwachten valt. De methodologische verantwoording van deze rubriek treft u aan op onze website: www.nhg.org . …

 • Seks in historisch perspectief

  Een fraai uitgegeven bloemlezing van een schrijver die zich er jarenlang voor heeft ingezet om seksuologie een plaats in het medisch onderwijs te geven en de seksuologische hulpverlening van (huis)artsen te verbeteren. Een bloemlezing waarin niet zozeer uitgegaan wordt van het problematische maar…

 • Diensten verkopen

  Hebt u dat nou ook wel eens? Dat u een kreet tegenkomt en echt niet begrijpt waarom die zo heet? Sinds ik met huisartsen verkeer, verbaas ik me erover dat zij met elkaar praten over het verkopen van hun diensten. Want waar hebben ze het over? Ze huren een waarnemer in voor de patiënten die buiten…

 • De beste tijd voor griepvaccinatie (bijlage)

  Dit onderzoek werd verricht met behulp van de sinds 1970 bestaande Continue Morbiditeitsregistratie (CMR) Peilstations. Dit zijn 45 huisartsenpraktijken verspreid over Nederland, die wat betreft patiëntenpopulatie ongeveer 1% van de Nederlandse bevolking beslaan. De samenstelling is…

 • Cerebrovasculaire aandoeningen

  Dit boek is bedoeld als leerboek voor neurologen (in opleiding) en als naslagwerk voor diverse disciplines die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met een beroerte ter ondersteuning van hun professionele handelen. Het boek telt vier delen: Profiel van een beroerte , dat epidemiologie,…

 • Invloed van gedrag op ziekte en behandeling

  Iedere huisarts weet dat gedrag een zeer grote invloed heeft op het ontstaan van ziekte en ook dat het succes van behandeling vaak afhangt van het gedrag zoals bij diabetes mellitus. Over dit onderwerp hebben Kaptein et al. een nieuwe druk uitgebracht van hun boek over psychologie en geneeskunde,…

 • Huisarts en Wetenschap: een feest van herkenning

  Zit u midden in de influenzadrukte? Wellicht was u door de leveringsproblemen te laat met vaccineren, want dat moet voor de meeste griepepidemieën eind oktober of begin november (Huisartsenzorg in cijfers, p. 41). Hopelijk bent u zelf niet ziek en wel gevaccineerd. Dat is aan te raden, ook voor…

 • De derde 50 jaar

  Het kan u niet ontgaan zijn: het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde bestaat 150 jaar. Samen met de Lancet en de New England Journal of Medicine behoort het tot de oudste algemeen medisch wetenschappelijke tijdschriften ter wereld. Naast de jubileumeditie (zie Journaal) bracht het NTvG ook…

 • Urine-incontinentie bij moslima’s

  Urine-incontinentie: veel vrouwen lijden er aan. Onderzoekers interviewden dertig moslima’s van Turkse en Marokkaanse afkomst met urine-incontinentie omdat zij wilden weten of deze aandoening bij hen tot specifieke problemen leidt. Niet geheel onverwacht gaven deze vrouwen aan dat zij het…

 • Jong geleerd, oud gedaan?

  Onder het mom van ‘jong geleerd, oud gedaan’, ontwikkelden Schotse onderzoekers een interventieprogramma voor kinderen op een nursery (3-5 jaar), ongeveer vergelijkbaar met een peuterspeelzaal in Nederland. De kinderen, van wie eenderde te zwaar was, moesten drie keer een halfuur in de week…

 • Een griepprik voor de zuster?

  De influenzavaccinatie is effectiever bij jongeren dan bij ouderen. Bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen krijgen vaak de griepprik, maar toch komen epidemietjes daar vaak voor. Zou het helpen om het verzorgend personeel te vaccineren? In de BMJ van 1 december doet Hayward verslag van een…

Wetenschap

 • De plank mis

  Onlangs deed het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg een vergaande uitspraak. De uitspraak heeft bij een consequente uitvoering grote gevolgen voor de inrichting van de gezondheidszorg, in het bijzonder voor de huisartsenzorg. De huisartsenzorg tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten …

 • Psoriasis en hartinfarct

  Dit prospectieve cohortonderzoek laat zien dat psoriasis een onafhankelijke risicofactor is voor het myocardinfarct. Het lijkt van belang cardiovasculaire risicofactoren bij psoriasispatiënten in een vroeg stadium vast te stellen en te behandelen. Inleiding Over de etiologie en…

 • Onverklaarde chronische klachten verdwijnen niet altijd

  Veel symptomen waarmee patiënten medische hulp zoeken, zijn medisch niet te verklaren. Een kleine subgroep van patiënten die met medisch onverklaarde symptomen bij de huisarts komen, blijft dit langere tijd doen. Deze mensen zijn lichamelijk en geestelijk minder gezond dan de…

 • NIV-richtlijn: Zwangerschap bij diabetes

  De nieuwe CBO/NIV richtlijn geeft geen aanbeveling voor screening op diabetes mellitus in de tweede helft van de zwangerschap. Screening bij de eerste controle door middel van een nuchtere glucosebepaling wordt ter overweging gegeven. Bij klachten of symptomen en na een positieve…

 • Schatting van de nierfunctie met een formule

  Schatting van de nierfunctie met de MDRD-formule vergemakkelijkt identificatie van een gestoorde nierfunctie en maakt een vroegere diagnose van nierfalen mogelijk. De GFR wordt doorgaans geschat met de Cockcroft-Gaultformule, maar tegenwoordig gebruiken laboratoria steeds vaker de MDRD…

Praktijk

 • Algemene tips voor een goede communicatie

  De schrijvers van deze artikelenreeks hebben jarenlange ervaring in het beoordelen van video-opnames, gebruikt bij het communicatieonderwijs in de huisartsenopleiding. Zij formuleerden een aantal communicatietips waarmee vele huisartsen (in opleiding) hun voordeel kunnen doen. De tips sluiten…

 • Hoe zoekt en beoordeelt u medische literatuur?

  Huisartsen nemen dagelijks vele patiëntgebonden beslissingen. Hieraan gaan evenzoveel vragen vooraf. In de literatuur worden getallen genoemd tussen 0,07 tot 1,85 vragen per consult. Zij raadplegen in eerste instantie collega’s en gedrukte bronnen, zoals richtlijnen, handboeken en formularia…

 • Een leerzame terugkomdag op het instituut

  Deze serie gaat over medisch onderwijs in de huisartsenpraktijk, over vakmanschap en meesterschap. Het mes snijdt aan twee kanten: studenten en huisartsen-in-opleiding (aios) leren van uw expertise en uw deskundigheidsontwikkeling krijgt nieuwe impulsen. We volgen de opleider op zijn weg als…

 • Slechthorendheid en werk

  Slechthorendheid leidt vaak tot sociale belemmeringen, onder meer op het werk. Vermoeidheid en burn-out kunnen uitingsvormen zijn van belemmeringen bij slechthorenden. Het gehoorverlies wordt dan vaak laat opgemerkt. Met goede aanpassingen kan arbeidsongeschiktheid bij slechthorenden…

 • ‘Iedereen moet zich erbij betrokken voelen’

  Aan de rand van het oude centrum van Purmerend, uitkijkend over een stadspark, is de duopraktijk van Mechteld Nota en haar echtgenoot Ronald Swart gevestigd. Het is een opleidingspraktijk, dus is hier ook altijd een aios. Daarnaast werken hier nog twee ‘assistentes-plus’ en een…

 • De huisarts vanuit patiëntenperspectief

  De Nederlandse huisarts zoals die eruit ziet vanuit patiëntenperspectief is zelden beter getypeerd dan door Sylvia Witteman in een column in de Volkskrant. ‘Nederlandse huisartsen werken over het algemeen volgens het principe “óf het gaat vanzelf over, óf je gaat er toch dood aan”, een tijd-…

 • Boekenwijsheid

  Wat doet een dokter in zijn vrije tijd? Niet veel, althans ik niet… Ik ben niet het type om romans of zo te lezen, of naar de bioscoop te gaan. Aan verzinsels heb ik, buiten de spreekkamer, nauwelijks behoefte. Ik lees graag en goed de krant, een weekblad (het Vrij Nederland van vroeger is allang…

 • Het gehele traject in één oogopslag

  In de rubriek Aios doen verslag geeft In de praktijk ruimte aan artsen in opleiding tot specialist huisartsgeneeskunde die willen berichten over het onderzoek of verbeteringsproject dat zij in hun stagepraktijk hebben uitgevoerd. De artikelen worden wel geredigeerd, maar de inhoud ervan…