Nieuws

Psychische stoornissen in Nederland: NEMESIS

Gepubliceerd
10 april 2004

Het gebrek aan kennis over de geestelijke gezondheidstoestand van de Nederlandse bevolking was de reden van het Ministerie van VWS om het Trimbos-instituut de opdracht te geven tot een landelijk representatief bevolkingsonderzoek naar de geestelijke gezondheid en het zorggebruik in de geestelijke gezondheidszorg. Dit onderzoek ( Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study, NEMESIS) werd uitgevoerd in de jaren 1996-1999 en leverde een schat aan informatie op over het voorkomen van psychische stoornissen in de algemene bevolking. Om deze gegevens meer toegankelijk te maken voor zorgverleners is het boekje Psychische stoornissen in Nederland. Overzicht van de resultaten van NEMESIS geschreven. De auteurs bespreken de belangrijkste resultaten van het onderzoek op een overzichtelijke en bondige manier. In de inleiding gaan zij kort in op de belangrijkste doelstellingen van dit longitudinale onderzoek bij volwassenen. Vervolgens bespreken en becommentariëren zij de tien belangrijkste misverstanden over NEMESIS. Hoofdstuk 3 gaat in op de onderzoeksopzet: gedurende drie jaar drie metingen door middel van diagnostische interviews en vragenlijstonderzoek (sociaaldemografische kenmerken, levensgebeurtenissen en kwetsbaarheidsfactoren). De volgende vijf hoofdstukjes gaan in op het vóórkomen en ontstaan van psychische stoornissen, de comorbiditeit en de gevolgen van psychische stoornissen en ten slotte de zorgbehoefte en het zorggebruik van mensen met psychische stoornissen. De onderzoekers vonden dat bijna één op de vier volwassen Nederlanders in de afgelopen twaalf maanden een psychische stoornis doormaakte. Daarnaast stelden ze risicogroepen en risico-indicatoren vast voor de ontwikkeling van psychische stoornissen. De kwaliteit van leven (psychisch, sociaal en lichamelijk functioneren) bleek evident en langdurig aangetast. Een groot deel van de mensen met psychische stoornissen weet de weg naar de geestelijke gezondheid niet te vinden. In het laatste hoofdstuk komt de relevantie van de gevonden resultaten voor het beleid en de praktijk aan bod. Niet ieder deelonderzoek wordt gedetailleerd besproken, maar door de literatuurverwijzingen zijn de deelonderzoeken eenvoudig terug te vinden en goed toegankelijk. Door de impact van psychische klachten op de hedendaagse gezondheidszorg is het van belang dat zorgverleners op de hoogte zijn van de resultaten van NEMESIS. Dit vlot leesbare boekje is dan ook een aanwinst in de boekenkast van iedere eerstelijnszorgverlener.

Bestellen: www.trimbos.nl (klik op producten) of via de Afdeling bestellingen, Postbus 725, 3500 AS Utrecht. Tel: 030-297 11 80, Fax: 030-297 11 11.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen