Main content

Geen suppletie voor ouderen met subklinische hypothyreoidie

Auteur: Tobias Bonten

Acht tot 16% van de mensen boven de 65 jaar heeft tekenen van subklinische hypothyreoïdie. Dit gegeven is eerder in verband gebracht met verschillende symptomen en chronische ziekten, maar er is geen bewijs dat suppletie met levothyroxine zin heeft. Recent onderzoek laat zien dat suppletie geen effect heeft op symptomen en andere klinisch relevante uitkomsten.

Een internationale groep onderzoekers, waaronder Nederlandse, onderzocht bij 737 patiënten met subklinische hypothyreoïdie of suppletie effect had op symptomen van hypothyreoïdie. De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 74 jaar. De onderzoekers definieerden hypothyreoïdie als een verhoogde TSH-waarde (4,60 tot 19,99 mU/l) en een normaal vrij T4. Patiënten die reeds suppletie kregen, werden uitgesloten van het onderzoek.

De deelnemers kregen ofwel suppletie met een startdosering van 50 microg levothyroxine per dag, dat werd opgehoogd tot een TSH van 0,40 tot 4,59 mU/l bereikt was, ofwel placebo. Na 12 maanden was de TSH-waarde in de suppletiegroep gemiddeld 1,92 mU/l lager dan in de placebogroep. Er was echter geen verschil in de hypothyreoïdiesymptoomscore (verschil 0,0; 95%-BI –2,0 tot 2,1) of moeheidsscore (verschil 0,4; 95%-BI –2,1 tot 2,9). Ook bij patiënten met een hoog TSH (> 7 mU/l) voor de start van de suppletie was er geen effect op de symptomen. Er was evenmin verschil in bijwerkingen of in het optreden van hart- en vaatziekten tussen de groepen.

Dit onderzoek maakt duidelijk dat suppletie met levothyroxine bij ouderen met subklinische hypothyreoïdie niet beter werkt dan placebo om symptomen te verlichten. De huidige NHG-Standaard Schildklieraandoeningen beveelt aan om subklinische hypothyreoïdie in principe niet te behandelen. Alleen bij persisterende klachten en een TSH hoger dan 6 mU/l kan de huisarts een proefbehandeling overwegen. Dit onderzoek laat zien dat deze aanbeveling terecht zeer terughoudend is en misschien nog terughoudender kan.

Stott DJ, et al. Thyroid hormone therapy for older adults with subclinical hypothyroidism. N Engl J Med 2017;376(26):2534-44.

reacties (2)

 
 
  • Tobias Bonten

    4 maanden geleden

    Beste Chrissie, Het onderzoek waar dit journaalbericht over gaat is uitgevoerd met levothyroxine, het preparaat dat opgenomen is in de NHG-standaard, waar wij als huisarts mee werken en dat geregistreerd is voor behandeling van hypothyreoidie. Uiteraard is het zo dat dit onderzoek een gemiddelde uitkomstmaat rapporteert. Dat is de basis van onze evidence-based geneeskunde, waarin wij ons steeds afvragen: moeten wij patiënten met deze aandoening in het algemeen behandelen met dit medicijn? In dit geval lijkt dit niet zinvol, aangezien de klachten gemiddeld ook verbeterden met een placebo. Dit heeft mijns inziens niets te maken met de vraag of wij als huisarts klachten van patiënten serieus nemen. Ik ga ervan uit dat elke collega huisarts dat doet.

  • chrissie

    5 maanden geleden

    er wordt voorbij gegaan aan het feit dat levothyroxine een chemische substantie is en daardoor minder werkt dan natuurlijk (= dierlijk) schildklierhormoon. Daarbij veel patienten zijn na 12 maanden nog niet eens goed ingesteld. Bloedwaarden zeggen niets over hoe een patient zich voelt. De gestelde grenswaardes zijn gesteld op gemiddelden. Geen enkel mens mag onder een gemiddeld iemand geschaard worden. Daar doe je patienten flink mee te kort en worden met hun klachten niet serieus genomen. Dit onderzoek geeft een schijn-uitkomst!