NHG Forum

Beleidsdoelstelling

Gepubliceerd
10 februari 2001

Samenvatting

Om de huisarts in staat te stellen de NHG-richtlijnen te implementeren, is een breed scala aan producten ontwikkeld. De kwaliteitsverbetering van het huisartsgeneeskundig handelen staat bij al deze producten voorop. In de komende jaren zal meer samenhang worden gebracht tussen deze implementatiematerialen onderling, maar ook tussen de implementatiematerialen en de daaraan ten grondslag liggende richtlijnen. Met deze integrale productontwikkeling wordt gepoogd beter in te spelen op de behoeften van de huisarts.

Het NHG gaat het land in

Kern van de gezamenlijke LHV/NHG-Beleidsnota Kwaliteit op Koers is dat de districten zich actief gaan bezighouden met de kwaliteitsverbetering van het huisartsgeneeskundig handelen binnen het eigen district. De ‘kwaliteitscirkel’ vormt daarbij steeds de leidraad. Het NHG beschouwt zichzelf als kenniscentrum en facilitair bedrijf voor het kwaliteitsbeleid en zal vanuit die visie de districten ondersteunen bij concrete, door de districten zelf aan te geven kwaliteitsprojecten. Bovendien zullen in zogenoemde ‘landelijke thema's’ alle aspecten van het kwaliteitsbeleid in één samenhangend project aan de orde komen. Als eerste landelijke thema is gekozen voor de geestelijke gezondheidszorg in de huisartspraktijk.

Concrete plannen

  • In landelijke thema's zullen alle aspecten van het kwaliteitsbeleid per onderwerp steeds in één samenhangend project aan bod komen.
  • Rond het uitbrengen van richtlijnen wordt toegewerkt naar een integrale productontwikkeling.
  • Het NHG adviseert en ondersteunt de districten bij de uitvoering van kwaliteitsplannen.
  • Er worden samenhangende instrumenten ontwikkeld rond toetsing en gegevensverzameling.
  • Het NHG onderzoekt de mogelijkheid van certificering van huisartspraktijken.
  • Samen met anderen wordt een brede visie op het ICT-beleid in de huisartsgeneeskunde ontwikkeld.
  • Met het oog op de afstemming tussen de opleiding en het kwaliteitsbeleid van huisartsen, werkt het NHG samen met de universitaire huisartsinstituten.

Implementeren… hoe moet dat?

Het maken van richtlijnen blijkt niet voldoende om de kwaliteit van de praktijkvoering te verbeteren. En ook nascholing alleen is niet effectief. Daarom wil het NHG de komende jaren verschillende methoden en technieken integreren tot een waaier van implementatiematerialen. De praktische bruikbaarheid en de werkdruk van de huisarts worden daarbij nauwlettend in het oog gehouden. Omdat samenwerking met zorgverzekeraars mogelijk een zinvolle bijdrage kan leveren aan de implementatie van richtlijnen, wil het NHG de mogelijkheden daartoe nader onderzoeken. En tot slot zal de nieuwe sectie Advies en Ondersteuning zich zeer intensief bezighouden met de ondersteuning van de districten bij het implementeren van richtlijnen en overige kwaliteitsverbeterende maatregelen.

Samen met anderen

Het is belangrijk dat het gedachtegoed van het NHG wordt overgedragen aan nieuwe generaties huisartsen, reden om intensief samen te werken met de universitaire huisartsinstituten bij de ontwikkeling van onderwijsmateriaal en toetsinstrumenten. Bovendien zal het NHG de Kaderopleidingen Huisartsgeneeskunde verder ontwikkelen, dit eveneens samen met de huisartsinstituten. Onderdeel van het kwaliteitsbeleid en de implementatiestrategieën vormt ook de patiënteneducatie. Het NHG zal bekijken of hierbij gebruik kan worden gemaakt van nieuwe media en of samenwerking met andere partijen tot een effectieve en onafhankelijke informatievoorziening aan patiënten en consumenten kan leiden.

Overige nieuwe activiteiten

Extra aandacht zal uitgaan naar een verdere uitbouw van toetsinstrumenten om de kwaliteit van het huisartsgeneeskundig handelen te kunnen meten. Een van die instrumenten is bijvoorbeeld de visitatie van de praktijkvoering. Een adequate gegevensverzameling is daarbij van essentieel belang. Met de toetsings- en meetinstrumenten kan tevens de doelmatigheid van implementatieactiviteiten worden vastgesteld. Wat betreft de automatisering hebben de verschillende partijen die daarbij een rol spelen, besloten gezamenlijk te werken aan het ICT-beleid in de huisartsgeneeskunde. Het NHG heeft daarbij vooral een inhoudelijke verantwoordelijkheid voor het opstellen en onderhoud van normstellende documenten. Daarnaast ontwikkelt het NHG producten die de huisarts ondersteunen bij diagnostiek en behandeling, begeleiding, registratie, communicatie en gegevensverzameling. (AS)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen