Nieuws

Herkennen en ondersteunen van talent in de huisartsopleiding

Gepubliceerd
22 augustus 2022
Sommige dokters in opleiding worden door hun opleiders, docenten en/of patiënten als talentvol beschouwd. Hoewel deze dokters in spe zo geoormerkt worden, is er geen gedeelde opvatting over wat getalenteerd zijn betekent, hoe talentvolle aiossen leren, en hoe zij herkend en ondersteund moeten worden tijdens hun opleiding. Dit lopend onderzoek analyseert de leerstrategieën van deze groep in de praktijk.
0 reacties
Herkennen en ondersteunen van talent
© Anna June

Het onderzoeken van deze groep talentvolle artsen is interessant, omdat uit eerder onderzoek blijkt dat het niet herkennen en erkennen van talent kan leiden tot verlies van talentvolle dokters, verlies van rolmodellen en een verminderd arbeids­ethos.14 Wij hopen met ons onderzoek meer inzicht te krijgen in de wijze waarop deze aiossen leren in de praktijk. De praktijk is in tegenstelling tot formeel klassikaal onderwijs minder gestructureerd en informeel van karakter, en vereist een proactieve houding, structurering en motivatie van de aios.5 Mogelijk is een getalenteerde aios beter in staat om optimaal gebruik te maken van leerkansen in de praktijk.6 Met de verkregen inzichten hopen we bij te dragen aan een optimale professionele ontwikkeling voor alle (huis)artsen in opleiding.

Voor het eerste deel van ons onderzoek verrichtten we een systematisch literatuuronderzoek om de kenmerken van excellente dokters te achterhalen. We vonden 3 clusters van kenmerken, namelijk competentie (communicatie, professionaliteit, kennis), motivatie (gerelateerd aan leren en patiëntenzorg) en persoonlijkheidskenmerken (zoals flexibiliteit en empathie). Vervolgens hebben we supervisors en docenten geïnterviewd over hun ervaringen met talentvolle aiossen in de huisartsenpraktijk. Zo verkregen we inzicht in de kenmerken en leerstrategieën van talentvolle aiossen, en welke weerslag deze hebben op de supervisie.

In het huidige vervolgonderzoek willen we de leerstrategieën van aiossen via praktijkobservaties en diepte-interviews op de werkplek verder onderzoeken. Uiteindelijk willen we aanbevelingen kunnen doen die het werkplekleren voor alle aiossen optimaliseren. De resultaten verwachten we in 2024.

Voor dit promotieonderzoek werken we samen met de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde van Amsterdam UMC, en de huisartsopleidingen van UMC Groningen en Maastricht UMC.

Khawar AAJ. Herkennen en ondersteunen van talent in de huisartsopleiding. Huisarts Wet 2022;65:DOI:10.1007/s12445-022-1545-4.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
Dit is een bijdrage in de rubriek Lopend onderzoek, relevant voor de eerste lijn, geschreven door een promovendus.

Literatuur

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen