NHG Forum

Interview met

Gepubliceerd
10 februari 2001

Samenvatting

Na acht jaar heeft Aty van Aarnhem zich teruggetrokken uit het Algemeen Bestuur van het NHG waar zij de ‘perifere huisartsen’ vertegenwoordigde. In 1977 vestigde zij zich samen met een vrouwelijke collega in Nieuwegein met als doel een gezondheidscentrum te beginnen. Vijf jaar later was de stichting er en traden beiden in loondienst. Het centrum heeft nu 35 medewerkers in dienst.

Wat vind je van dit nieuwe beleidsplan?

‘In zijn algemeenheid vind ik het een prima en weloverwogen beleidsplan. Maar er staat wel héél veel in en daarbij mis ik een duidelijke prioriteitstelling.’

Zijn er in jouw ogen echte uitschieters?

‘Wat me aanspreekt is dat het NHG zich meer naar buiten toe wil openstellen. Het lijkt me goed om de leden over visie en beleid te raadplegen. Ook verwacht ik veel van de ondersteuning van de districten bij de implementatie van producten als het NHG zich daarin echt actief gaat opstellen. Heel belangrijk vind ik verder het ontwikkelen van een nieuwe visie op de functie van het huisartsenvak en de plaats die de huisartsgeneeskunde inneemt in de totaliteit van geneeskunde en welzijn. In alle veranderingen en activiteiten vormt die visie immers de leidraad en daarmee kan worden voorkomen dat bij problemen ad hoc-oplossingen worden gekozen waardoor een fundamentele samenhang in de activiteiten gaat ontbreken. Gewaakt moet worden voor fragmentatie in de zorg. Ik hoop overigens dat in de visieontwikkeling het begrip ketenzorg meer uit de verf komt: het gevoel dat je gezamenlijk verantwoordelijk bent voor de beste zorg voor de patiënt. Dat gaat dus verder dan het ontwikkelen van transmurale standaarden.’

Vind je nog andere wensen terug?

‘Met het nieuwe PR-beleid kan het NHG proberen het draagvlak te vergroten voor de uitgangspunten van het huisartsgeneeskundig beleid, zowel onder patiënten als specialisten. Ik zou daarbij ook soms kiezen voor creatieve oplossingen en bijvoorbeeld meewerken aan het maken van een soap. Het NHG mag best wat meer aan de weg timmeren, want nu bestaat bij sommigen het beeld dat de standaarden erg terughoudend en soms zelfs achterhaald zijn. Verder is het goed dat het NHG zijn aandacht verschuift naar het actualiseren van de standaarden. Volgens mij zouden deze frequent (minstens eens per twee jaar) bekeken moeten worden op hun actualiteit. Dan kan periodiek een overzicht worden gepubliceerd waarin per standaard staat vermeld of deze nog actueel is, op details verandert of echt wordt herzien.’

Mis je ook dingen in het beleidsplan?

‘Er staat wel iets in het beleidsplan over ICT, maar het NHG stelt zich daarbij vooral verantwoordelijk voor de inhoud. Ik zou ervoor willen pleiten dat het HIS door en onder verantwoordelijkheid van het NHG snel tot een waardevol praktijkinstrument wordt ontwikkeld. De rampen die zich nu op ICT-gebied voordoen, belemmeren een goede ontwikkeling.’

Heb je nog een ‘eigen boodschap’?

‘Een spreekuur houdt meer in dan honderd standaarden netjes volgens de regels toepassen. Er is toch altijd meer nodig dan standaarden, namelijk de inzet van al je “tools”: je creativiteit, ervaring, kennis, voorkennis van de patiënt en zijn omgeving, communicatieve vaardigheden en je hart voor mensen. Dat alles maakt het tot Zo'n geweldig en inspirerend beroep. Het enthousiasme voor het vak zou het NHG nog meer moeten uitdragen.’

En wat ga je nu doen met je extra vrije tijd?

‘Ik ben met de Kaderopleiding Palliatieve zorg begonnen. Aangezien ik als arts al ben verbonden aan de Stichting Consultatie Euthanasie Nederland, zorgt dat weer voor een extra dimensie.’ (AS)

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen