Nieuws

NHG-ledencongres

Gepubliceerd
10 oktober 2002

Het Nederlands Huisartsen Genootschap nodigt zijn leden uit voor het bijwonen van het NHG-ledencongres op donderdag 12 december 2002 van 19.00 – 21.00 uur. Het NHG-ledencongres zal plaatsvinden in de Domus Medica te Utrecht. Leden die het NHG-Ledencongres willen bijwonen, wordt vriendelijk verzocht zich – bij voorkeur schriftelijk – voor 22 november aan te melden bij directiesecretaresse mw. O. Wieman, NHG-bureau. Per e-mail aanmelden kan ook: directie@nhgnl.org. De agenda en bijbehorende stukken worden u dan tijdig toegezonden.

Agenda

 • Opening en vaststelling agenda
 • Vaststelling verslag NHG-Ledencongres d.d. 13 december 2001
 • Jaarverslag 2001
 • Ontheffing artikel 20 lid c van de NHG-statuten
 • Benoeming accountant
 • Financieel jaarverslag 2001 Vereniging en Uitgeverij B.V.
 • Decharge van het Bestuur
 • Werkprogramma 2003
 • NHG-begroting 2003
 • Contributie 2003
 • Benoeming/herbenoeming van bestuurs- en commissieleden
 • Bekrachtiging van NHG-Standaarden
 • Mededelingen
 • Rondvraag en sluiting

Toelichting op de agenda voor het NHG-ledencongres

Ad 4. Ontheffing artikel 20 lid c van de NHG-statuten

In de NHG-Statuten is in artikel 20 c de wettelijke bepaling opgenomen dat het bestuur zes maanden na afloop van het boekjaar op een ledencongres zijn jaarverslag moet uitbrengen en rekenschap moet afleggen over het in dat boekjaar gevoerde bestuur. Aangezien het NHG-ledencongres naar gewoonte aan het eind van een volgend boekjaar plaatsvindt, is een verlenging van deze termijn met zes maanden noodzakelijk

Ad 5. Benoeming accountant

In 2001 is besloten dat het NHG vanaf 2002 de jaarrekening door de accountant zal laten controleren. Aanvankelijk was het voornemen om een begin te maken met de accountantscontroles vanaf het boekjaar 2002. Begin dit jaar heeft het DB besloten ook de jaarrekening 2001 al door de accountant te laten controleren. Het NHG-ledencongres wordt gevraagd deze benoeming te bekrachtigen. Gezien de goedkeurende verklaring van de accountant wordt met ingang van 2001 geen advies over het beheer van de geldmiddelen meer gevraagd aan de kascommissie.

Ad 12. Bekrachtiging NHG-Standaarden

Jaarlijks bekrachtigt het NHG-ledencongres – achteraf – de in de voorafgaande twaalf maanden geautoriseerde en gepubliceerde NHG-Standaarden. ‘Bekrachtigen’ betekent instemming betuigen met het feit dat het NHG-bestuur heeft besloten de betreffende NHG-Standaard na autorisatie te publiceren.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen