NHG Forum

Beleidsdoelstelling

Gepubliceerd
10 februari 2001

Samenvatting

Een Nobelprijs zal niet gemakkelijk worden gewonnen met wetenschappelijk onderzoek op huisartsgeneeskundig gebied. Daarvoor is het grootste deel van de klachten die de huisarts dagelijks krijgt gepresenteerd, niet spectaculair genoeg. Maar voor de patiënt, diens omgeving, de gezondheidszorg en zelfs de samenleving zijn de ‘gewone’ ziekten van grote betekenis. Onderzoek naar alledaagse ziekten verdient dan ook niet de stiefmoederlijke behandeling die het tot dusver ten deel is gevallen.

Wat is alledaags?

Toegegeven, de bij de huisarts gepresenteerde klachten zijn zelden levensbedreigend, maar ze kunnen het leven van de patiënt en diens omgeving toch danig beïnvloeden. Bovendien wordt het grootste deel van het ziekteverzuim veroorzaakt door de alledaagse ziekten en ziektetjes, en deze vormen dan ook een belangrijke kostenpost in de gezondheidszorg. Meestal kan behandeling gewoon in de eerste lijn plaatsvinden. De door het NHG nagestreefde wetenschappelijke onderbouwing van het geneeskundig handelen ontbreekt echter nogal eens bij alledaagse klachten; er is simpelweg niet voldoende onderzoek naar gedaan. Het NHG wil dan ook dergelijk wetenschappelijk onderzoek stimuleren.

Inventarisatie van lacunes

De eerste stap in het NHG-Wetenschapsbeleid is de inventarisatie van lacunes in de wetenschappelijke onderbouwing van huisartsgeneeskundig handelen, bijvoorbeeld geconstateerd bij de ontwikkeling van de standaarden. In de volgende fasen kunnen ook communicatie en attitude, praktijkvoering en kwaliteitsbeleid onderwerpen van inventarisatie zijn. Zodra in kaart is gebracht waar zich lacunes voordoen, kunnen prioriteiten worden gesteld in de onderwerpen waarnaar onderzoek moet worden verricht. Maar ook onderzoek naar kernthema's in de huisartsgeneeskunde, zoals continuïteit en persoonlijke zorg, hoort bij het wetenschapsbeleid.

Interesseren van partijen

Het is van belang dat onderzoekers worden gestimuleerd om voor die onderwerpen te kiezen waarvan in voornoemde inventarisatie de prioriteit is vastgesteld. Maar ook beleidsmakende en subsidieverlenende instanties moeten voor deze onderwerpen worden geïnteresseerd, teneinde de nodige randvoorwaarden en financiële middelen te verkrijgen. Het NHG pakt dit samen met de universitaire huisartsinstituten op. Om aan te geven hoe groot het belang is dat het NHG aan dit alles hecht, is het Fonds Alledaagse Ziekten opgericht, van waaruit onderzoek kan worden gefinancierd. Tot dusver is dit fonds gevoed uit eigen NHG-middelen, maar gepoogd wordt externe financiers te vinden om de schatkist aan te vullen.

Overige wetenschappelijke activiteiten

Met ingang van 2001 zal het NHG jaarlijks een NHG-Wetenschapsdag organiseren, waarbij wetenschappelijk onderzoek op huisartsgeneeskundig gebied centraal staat. De organisatie van de NHG-Wetenschapsdag vindt steeds plaats in samenwerking met de universitaire huisartsinstituten. Niet nieuw, maar onverminderd belangrijk zijn activiteiten als het jaarlijkse NHG-Congres en de ondersteuning van de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek aan huisarts-onderzoekers. Het tijdschrift Huisarts en Wetenschap blijft ruimte bieden aan publicaties van huisarts-onderzoekers en vormt aldus een forum voor wetenschappelijke discussie. Daarnaast zal in H&W meer ruimte komen voor onderwerpen betreffende praktijkvoering en nascholing. (AS)

Concrete plannen

  • Het NHG brengt de belangrijkste lacunes in de wetenschappelijke onderbouwing van de huisartsgeneeskunde in kaart en maakt de resultaten daarvan breed toegankelijk.
  • Het NHG stelt prioriteiten in onderwerpen voor wetenschappelijk onderzoek en brengt deze onder de aandacht van beleidsmakende en subsidieverstrekkende instanties.
  • Wetenschappelijk onderzoek dat voldoet aan de vastgestelde criteria, wordt gefaciliteerd vanuit het NHG-Fonds Alledaagse Ziekten. Gezocht wordt naar externe financiers om het fonds te laten groeien.
  • Jaarlijks wordt een NHG-Wetenschapsdag georganiseerd in samenwerking met de universitaire huisartsinstituten.
  • Huisarts en Wetenschap blijft een forum voor wetenschappelijke discussie en opinievorming, maar zal in toenemende mate ruimte bieden aan artikelen over praktijkvoering en nascholing.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen