Alle nummers
Archief tijdschrift

2014, nummer 1

Jaargang
57

Nieuws

 • Mirena en acne

  Vraagstelling Een 23-jarige vrouw komt op het spreekuur met de wens over te stappen van orale anticonceptie naar het levonorgestrelhoudend spiraal (Mirena® ). Zij heeft sinds het gebruik van orale anticonceptie acne en heeft gehoord dat een levonorgestrelhoudend spiraal (LS) dit kan verminderen…

 • Gevallen door oxazepam

  Het is verleidelijk om benzodiazepinen voor te schrijven: ze geven rust en slaap. De nadelen zijn echter groter. Naast snelle gewenning is het val­gevaar berucht, vooral onder ouderen. Kortwerkende benzodiazepinen lijken onschuldiger omdat ze minder ‘stapelen’. Onderzoekers van de Vrije…

 • Statines

  Gewone mensen, dus zeg maar met een cardiovasculair risico van minder dan tien procent de komende tien jaar, hebben er waarschijnlijk niets van gemerkt, maar huisartsen kan het vorig jaar niet zijn ontgaan: een nieuwe Cochrane-review kwam tot de conclusie dat er wel degelijk goede gronden zijn om…

 • Intermitterend gebruik inhalatiecorticosteroïden

  Context Richtlijnen adviseren inhalatiecorticosteroïden (ICS) dagelijks te gebruiken bij patiënten met persisterend astma. In de praktijk zien we echter frequent dat patiënten hun medicatie intermitterend gebruiken of dat artsen het advies geven de ICS tijdelijk te gebruiken bij het begin van…

 • Rood vlees en diabetes type 2

  Vlees eten leidt tot egoïsme en agressiviteit. Althans, dit waren de conclusies uit het onderzoek van Diederik Stapel en Roos Vonk een aantal jaar geleden. Verzonnen uitkomsten, naar nu blijkt. De relatie tussen het eten van rood vlees en ziektebeelden blijft echter een onderwerp waarnaar…

 • Recidiefkans na hartinfarct of CVA

  Alle patiënten die ooit een hart- of vaatziekte doormaakten hebben ongeveer eenzelfde verhoogd risico op een recidief cardiovasculair event. In elk geval is dit risico hoger dan 20% over een periode van minimaal 10 jaar. Op grond van welke kenmerken valt dit risico nauwkeuriger te voorspellen…

 • Nacontrole darmkanker: een taak voor de huisarts?

  Patiënten met darmkanker ervaren tekorten in de nazorg tijdens jarenlange nacontrole volgend op curatieve behandeling in de tweede lijn. Bovendien krijgen behandelend chirurgen tijdens nacontrole te maken met comorbiditeit en generalistische zorgvragen. Is een actieve rol voor huisartsen in de…

 • Lekenzorg voor chronisch zieken

  De zorg voor chronisch zieken beslaat een steeds groter deel van onze taak als huisarts. De behandeling van deze ziekten vindt in toenemende mate plaats in teamverband. De universiteit van Minnesota lanceerde een nieuwe speler in deze teams: de lekenzorger. Zijn taak is het om patiënten te…

 • Neppillen die wel werken

  De huisarts komt dagelijks in aanraking met patiënten die klachten presenteren die geen ernstig gezondheidsprobleem vormen en waarvan de symptomen kunnen afnemen door geruststelling. Hierbij zou een placebobehandeling ondersteunend kunnen zijn. Hoe staan patiënten daar tegenover? In een…

 • Alzheimer en zelfbeschikking

  Doelgroep Artsen, betrokken bij euthanasievraagstukken en anderen geïnteresseerden. Inhoud Een goed leesbaar boek voor iedereen die zich professioneel dan wel emotioneel betrokken voelt bij dit onderwerp. In de inleiding laat collega Els Borst-Eilers zien aan welk wettelijk kader het proces…

 • ‘De klinische blik van de huisarts is een goed diagnostisch middel’

  Afgelopen winter promoveerde Saskia van Vugt op haar proefschrift Caring for cough. Guiding diagnosis in primary care. In een interview vertelt ze over haar onderzoeksbevindingen die van belang zijn voor het werk van de huisarts. ‘In mijn laatste stage tijdens de opleiding ging ik werken…

 • Murphy’s law

  Soms zijn er van die dagen dat niet iets fout gaat, maar alles. Op de ochtend dat je door de wekker heen slaapt, is ook je band lek. En als je dan noodgedwongen richting bushalte rent, zie je ook nog de bus voor je neus wegrijden. Iedereen kent deze dagen. En iedere arts kent helaas ook zo’n…

 • Excisie melanoom door huisarts is veilig

  Regelmatig worden verdachte naevi door huisartsen verwijderd en ter beoordeling opgestuurd. Met een verwachte stijging van de incidentie van melanomen in Nederland de komende jaren, zal ook het aantal door de huisarts geëxcideerde melanomen stijgen. Een recent verschenen Schots onderzoek bekeek…

 • Huisarts & kanker

  Met het begin van het nieuwe jaar is de blik vooruit, wat zal 2014 ons brengen? Ik ben niet goed in voorspellingen, maar ik vermoed dat het darmkankerscreeningsprogramma dat dit jaar van start moet gaan (zie het NHG-Standpunt in het decembernummer) een van de onderwerpen is die dit jaar onze…

 • Huisarts speelt grote rol bij verwijzing

  Tegenwoordig wordt van patiënten verwacht dat ze zich actief opstellen en zelf beslissingen nemen over hun zorg. Zij dienen een weloverwogen keuze te maken voor een zorgaanbieder op basis van kwaliteitsinformatie. Patiënten hebben echter niet altijd de keuze of behoefte om te kiezen. Uit…

Wetenschap

 • Praten en prikken bij luchtweginfecties: 3,5 jaar follow-up

  Enige jaren geleden is aangetoond dat een CRP-sneltest en een training in specifieke communicatieve vaardigheden voor de huisarts een flinke reductie teweegbrachten in het aantal antibioticavoorschriften voor patiënten met een luchtweginfectie. De CRP-sneltest is inmiddels opgenomen in de…

 • Hoe goed is de selectie voor de huisartsenopleiding?

  De toelating tot de huisartsenopleiding gebeurt, zoals in veel andere Europese landen, op basis van een brief en een semigestructureerd interview. De selectiecommissie bestaat uit een staflid, een opleider en een aios. De betrouwbaarheid van dit soort procedures is matig tot goed, maar…

 • Diagnostiek van pneumonie bij volwassenen

  In de huisartsenpraktijk is het moeilijk om pneumonie (voorafkans 5%) te onderscheiden van andere (lage) luchtweginfecties bij patiënten die zich met acute hoest presenteren. De klinische blik van de huisarts verhoogt de kans op het voorspellen van pneumonie van 1 op 20 (5%) naar meer dan…

 • Uniforme selectie en spreiding van opleidingsplaatsen

  ‘Huisartsenzorg is generalistische medische zorg, laagdrempelig toegankelijk voor alle mensen dicht bij huis.’ Dit mooie en belangrijke streven staat onder druk doordat het leeuwendeel van de aanstaande huisartsen de Randstad verkiest boven andere regio’s. De locatie van de huisartsopleiding…

Praktijk

 • Oesofaguscarcinoom

  Het oesofaguscarcinoom komt steeds vaker voor, vooral door een stijgende incidentie van het adenocarcinoom. Barrettoesofagus is een belangrijke risicofactor. De aangewezen behandeling is minimaal invasieve chirurgische resectie in een expertisecentrum waar ten minste 20…

 • Tuchtrecht: fout gegaan of fout gedaan?

  Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bewaken. De tuchtrechter toetst het handelen van huisartsen aan wettelijke regels en professionele standaarden, vastgelegd in bijvoorbeeld de richtlijnen van het NHG en de KNMG. Een meerderheid van de tuchtzaken…

 • Kennistoets: vragen

  De huisarts maakt een visite bij de heer Jonker, 51 jaar. Zijn echtgenote heeft hier eerder die ochtend om gevraagd, omdat haar man sinds anderhalve dag hevig duizelig en misselijk is. Na anamnese en onderzoek stelt de huisarts de waarschijnlijkheidsdiagnose neuritis vestibularis. De huisarts…

 • Acute duizeligheid

  Wanneer een patiënt zich presenteert met acute duizeligheid gaat het meestal om het subtype ‘vertigo’, ofwel de illusie dat je zelf of je omgeving draait dan wel beweegt. Acute draaiduizeligheid wordt vaak als alarmerend ervaren, zowel door dokter als patiënt. De huisarts staat voor de…

 • Kennistoets: antwoorden

  1. Juist / 2. Onjuist / 3. Juist Een continu aanwezige draaiduizeligheid die verergert door beweging, zonder gehoorverlies of neurologische uitvalverschijnselen, wijst op een neuritis vestibularis. Deze aandoening wordt gezien als neuropathie; de oorzaak is onbekend. Er is een associatie met…

 • Begrip en de toverjas

  Mensen begrijpen is moeilijk. Ik heb er geen groot talent voor. Maar ik heb het geleerd, omdat het voor een huisarts wel handig is. Met veel oefenen ben ik nu een redelijke mensenbegrijper. Mensen begrijpen is voor mij een toverjas aantrekken. Met die jas aan kan ik van de gekste vragen spannende…

 • Chronische duizeligheid

  Huisartsen vinden de klacht duizeligheid vaak lastig: het is een aspecifiek verschijnsel en het kent veel verschillende oorzaken. Regelmatig blijft de oorzaak onduidelijk, ook na uitgebreid onderzoek. Bij chronische duizeligheid is veelal sprake van meer dan één oorzaak, met name onder ouderen…