Nieuws

IJzer of geen ijzer bij het restless-legs syndrome

Gepubliceerd
19 augustus 2019
Het restless-legs syndrome (RLS) komt regelmatig voor in de huisartsenpraktijk en kan leiden tot slaapproblemen. Meestal is er geen oorzaak aan te wijzen en de behandeling is vaak lastig. Dit jaar verscheen een herziene versie van een cochranereview uit 2017 over de effectiviteit van behandeling van RLS met ijzer. De NHG-Standaard Slaapproblemen en slaapmiddelen adviseert ijzerbehandeling niet.
3 reacties

Uitgaand van het idee dat er een verband is tussen RLS en perifere ijzerdeficiëntie bij een subgroep van patiënten, onderzochten de auteurs van de cochranereview of ijzersuppletie (oraal of parenteraal) effectief en veilig was.1 Zij vonden 10 gerandomiseerde trials met in totaal 428 patiënten die 2 tot 16 weken werden gevolgd. In 4 trials hadden de deelnemers ijzerdeficiëntie, gedefinieerd als een verlaagd ferritinegehalte. In drie trials kregen de deelnemers ijzer oraal, in zeven per injectie. In negen trials werd de ijzerbehandeling vergeleken met placebo, in één trial met de dopamineagonist pramipexol. De belangrijkste effectmaat was de ernst van de klachten, meestal gemeten met de IRLS: de International Restless Legs Syndrome Severity Scale. Vier trials werden gesponsord door de fabrikant van ijzerpreparaten, tevens de grootste trials met gezamenlijk meer dan de helft van de deelnemers.

De meta-analyse van de zeven trials die de score op de IRLS als uitkomst gebruikten, liet zien dat behandeling met ijzer in bescheiden mate effectiever was dan placebo met een gemiddeld verschil van 3,78 (95%-BI 6,25 tot 1,31) op een schaal van 0 tot 40. Het minimaal klinisch relevante verschil werd gedefinieerd als 2,9 tot 3,2 punten afname van de klachten. De GRADE-beoordeling voor de mate van zekerheid van dit resultaat was matig. De trial die ijzerbehandeling vergeleek met de dopamineagonist pramipexol toonde in beide groepen een gelijke afname in ernst van de RLS-symptomen. De verbeteringen bij ijzerbehandeling traden vooral op in de trials waarbij ijzer werd toegediend als injectie. De verbetering was onafhankelijk van de ijzerspiegel vóór de behandeling. De slaapkwaliteit verbeterde niet. Verder veroorzaakte behandeling met ijzer niet méér bijwerkingen dan placebo (RR 1,48; 95%-BI 0,97 tot 2,25). In het onderzoek waarbij ijzerbehandeling werd vergeleken met pramipexol bleek ijzerbehandeling echter met minder bijwerkingen gepaard te gaan dan behandeling met pramipexol. De kwaliteit van de geïncludeerde onderzoeken was matig: zes onderzoeken waren gevoelig voor selectiebias door onduidelijkheden bij de randomisatie; bij alle onderzoeken (op een na) was het niet mogelijk selectief rapporteren uit te sluiten, omdat er geen protocol te vinden was.

De auteurs van de cochranereview stellen dat ijzertherapie waarschijnlijk de ernst van RLS in gunstige zin beïnvloedt en waarschijnlijk weinig bijwerkingen heeft. Desondanks is het volgens hen nodig meer onderzoek te doen om vast te stellen welke patiënten hiervan het meeste baat hebben, welke toedieningsvorm het beste werkt en hoelang de behandeling moet worden toegepast.

Geen behandeling met ijzer

Huisartsen moeten behandeling met ijzer niet adviseren aan patiënten met RLS. Allereerst is de behandeling nog maar bij weinig patiënten getest (n = 428). Ten tweede werd een groot deel van de onderzoeken gesponsord door firma’s die de ijzerpreparaten maken. Meestal heeft gesponsord onderzoek een hoger risico op vertekening naar positieve uitkomsten.2 Ten derde is de kwaliteit van het opgenomen onderzoek matig. Ten vierde is het effect maar net klinisch relevant (3,8 punten op een schaal van 0 tot 40). Tot slot valt over de vergelijking met pramipexol niets te zeggen, omdat hier maar één onderzoek naar is gedaan.

Als patiënten ernaar vragen kan de huisarts aangeven dat er mogelijk een gering effect van injecties met ijzer is, maar dat daarover nog veel wetenschappelijke twijfel bestaat. De NHG-Standaard Slaapproblemen en slaapmiddelen is dus nog zeker actueel.

Lucassen P. IJzer of geen ijzer bij het restless-legssyndroom. Huisarts Wet 2018;63. DOI: 10.1007/s12445-019-0227-3.
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
Dit is een PEARL, bruikbare wetenschap voor de werkvloer op basis van de Cochrane Database of Systematic Reviews.

Literatuur

  • 1.Trotti LM, Becker LA. Iron for the treatment of restless legs syndrome. Cochrane Database Syst Rev 2019;1:CD007834.
  • 2.Lexchin J, Bero LA, Djulbegovic B, Clark O. Pharmaceutical industry sponsorship and research outcome and quality: systematic review. BMJ 2003;326:1167-70.

Reacties (3)

David Schaap 20 augustus 2019

Lokroep in mailing: "De NHG-standaard adviseert ijzertekort niet te behandelen".
Cochrane: "De auteurs van de cochranereview stellen dat ijzertherapie waarschijnlijk de ernst van RLS in gunstige zin beïnvloedt en waarschijnlijk weinig bijwerkingen heeft." Vervolgens wordt voor deze Nederlandse afweging alleen de Cochrane gebruikt, met als toevoeging een artikel dat onderbouwt dat gesponsord onderzoek vaak te rooskleurig is - en verandert de conclusie vervolgens sterk.

Het is een klassiek Nederlandse zéér behoudende manier van geneeskunde bedrijven. Soms goed, soms niet.

Als er een patiënt bij mij de revue passeert met RLS, en een ferriprief bloedbeeld, zou ik volgens bovenstaande niet moeten adviseren om op proef ferrofumaraat te slikken. Terwijl de ferrofumaraat €0,11 per dag kost, en de bijwerkingen verwaarloosbaar zijn. En bij gebrek aan effect is het 2 weken later zo weer gestopt - totale kosten dan €12 ter handstelling en €1,54 aan medicatie - meestal van eigen risico. Mocht ik er een extra consult mee voorkomen, dan heb ik nog €9,- uit de grote ruif uitgespaard ook.

Meestal is het effect afwezig, maar de afgelopen 5 jaar heb ik denk ik 3 patiënten gehad die na suppletie van hun ferritine na zeer lang tobben eindelijk sterke vermindering van hun klachten hadden. Een patiente weigert zelfs sindsdien na dat 'wonder' nog bij andere dokters te komen. Ja, 'n=3'. Maar in dit geval laat de literatuur een mogelijk effect zien van een zeer milde en goedkope interventie bij een aandoening met een hoge ziektelast - een advies in de categorie 'overweeg een proefbehandeling' zou naar mijn idee meer volstaan! ('Zwak-voor', in de huidige adviseringsmethodiek).

Lucassen 20 augustus 2019

Bedankt voor uw relevante reactie. Het is niet eenvoudig om evidence uit wetenschappelijk onderzoek toe te passen in de praktijk van alledag. Zeker niet als de uitkomst van het onderzoek voor verschillende interpretaties vatbaar is. In Nederland wordt inderdaad vaak gekozen om zeer behoudend te zijn. Daar ben ik het in het algemeen mee eens omdat dat ons veel onnodige complicaties, bijwerkingen en medicalisering bespaart. Aan de andere kant kan ik mij uw keuze als behandelend arts goed voorstellen: een eenvoudige en goedkope behandeling zonder gevaarlijke bijwerkingen geven aan een patiënt met veel klachten, is niet per se slechte zorg. Ik kan me ook voorstellen dat ik zelf, ondanks bedenkingen over het ontbreken van strikt bewijs, deze behandeling soms zou toepassen bij mensen met veel last. Dat lijkt mij de kunst van het huisarts zijn. Botweg 'nee' zeggen en niets proberen is geen goed beleid.

email_registra… 20 augustus 2019

Ook ik kan mij voorstellen dat je de patiënt in dit geval "the benefit of the doubt" geeft. Ik denk wel dat je je eerst moet afvragen waardoor een ferriprief bloedbeeld kan ontstaan. Verder lijkt het van belang dat de ijzertherapie niet eindeloos wordt voortgezet. Ik zie nog al eens dat patiënten een een keer gestarte medicatie eindeloos blijven herhalen......

Verder lezen