Nieuws

Intensieve bloeddrukcontrole leidt niet tot minder dementie

Gepubliceerd
15 maart 2019
Hypertensie zou een potentieel beïnvloedbare risicofactor voor dementie zijn. Uit een groot Amerikaans onderzoek blijkt echter dat intensieve systolische bloeddrukcontrole (< 120 mmHg) versus standaardbehandeling (< 140 mm Hg) niet minder dementie geeft.
0 reacties

De Systolic Blood Pressure Intervention Trial (SPRINT) vergeleek bij 9361 gerandomiseerde deelnemers (leeftijd gemiddeld 67,9 jaar) het effect van intensieve systolische bloeddrukcontrole (< 120 mmHg) met dat van een standaardbehandeling (< 140 mmHg) op het ontstaan van dementie. Na ruim drie jaar interventie en een follow-upduur van 5 jaar konden de onderzoekers tussen de twee behandelstrategieën geen statistisch significant verschil aantonen in de incidentie van dementie (interventie- versus standaardgroep: respectievelijk 7,2 en 8,6 patiënten per 1000 persoonsjaren; HR 0,83, 95%-BI 0,67 tot 1,04). Wel was de kans op milde cognitieve achteruitgang opmerkelijk lager in de intensief behandelde groep (14,6 versus 18,3 patiënten per 1000 persoonsjaren; HR 0,81, 95%-BI 0,69 tot 0,95), maar of de incidentie van dementie hierdoor op de lange termijn ook zal gaan dalen is niet zeker.

De resultaten sluiten aan bij het Nederlandse onderzoek Preventie van dementie door intensieve vaatzorg (preDIVA). Ook hierin ontbrak een effect op de incidentie van dementie. Beide onderzoeken hebben als manco dat de follow-upduur (te) kort is en dat ook het contrast tussen interventie- en controlegroep (waarin de zorg al goed is) te laag is. Toch kan de huisarts iets doen: in de preDIVA-subgroep ouderen met niet of onvoldoende behandelde hypertensie leidt vaatzorg conform de NHG-Standaard CVRM mogelijk wel tot verlaging van de kans op dementie.

Literatuur

  • SPRINT MIND investigators for the SPRINT Research Group. Effect of intensive vs standard blood pressure control on probable dementia: a randomized clinical trial. JAMA 2019;321:553-61.
  • Moll van Charante EP, et al. Effectiveness of a 6-year multidomain vascular care intervention to prevent dementia (preDIVA): a cluster-randomised controlled trial. Lancet 2016;388:797-805.

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Verder lezen