Nieuws

Kernwaarden huisartsenzorg volgens Europese huisartsen in opleiding

Gepubliceerd
29 juni 2020
Met de herijking van de kernwaarden huisartsenzorg in 2019 is er een duidelijke richting gegeven aan de toekomst van de huisartsgeneeskunde in Nederland. Wij vroegen ons af welke kernwaarden er leven bij huisartsen in andere landen in Europa. En vooral, wat denken toekomstige generaties huisartsen in deze landen? In januari 2020 bezochten 22 buitenlandse huisartsen-in-opleiding ons land om kennis te maken met de Nederlandse huisartsenzorg. Wij stelden hen de vraag: In your opinion, what are the four core principles (values) of general practice?
1 reactie
Aios
Internationale uitwisseling leidt tot meer wederzijds begrip en mogelijk tot betere internationale samenwerking.
© Unsplash

De werkgroep Europese samenwerking (WES) is namens de Landelijke Organisatie van Aspirant Huisartsen (LOVAH) betrokken bij de organisatie van internationale activiteiten voor huisartsen-in-opleiding.1 Een van die activiteiten is een jaarlijkse uitwisseling waarbij buitenlandse huisartsen-in-opleiding het LOVAH-congres bezoeken en een dag met een Nederlandse huisarts-in-opleiding meelopen.

Naar aanleiding van de eigen herijking van de Nederlandse kernwaarden in 2019 waren wij benieuwd naar de ideeën van deze buitenlandse huisartsen-in-opleiding over de kernwaarden van de huisartsgeneeskunde.23 Inzicht in de ideeën over deze kernwaarden zou duiding kunnen geven aan onderlinge overeenkomsten en verschillen.

Vier kernwaarden

In januari 2020 werden 22 buitenlandse huisartsen-in-opleiding uit 12 verschillende landen uitgenodigd om deel te nemen aan een uitwisseling met 22 Nederlandse huisartsen-in-opleiding en het jaarlijkse LOVAH-congres (LOVAH-exchange 2020) te bezoeken. Voorafgaand aan de uitwisseling vroegen wij de deelnemende artsen om in hun eigen woorden vier kernwaarden van de huisartsgeneeskunde te benoemen. De deelnemers vulden de open vragen onafhankelijk van elkaar in. Wij vergeleken de antwoorden met de Nederlandse kernwaarden.

Van de 22 buitenlandse huisartsen-in-opleiding vulden er 15 (uit 10 verschillende landen) de vragenlijst in. De resultaten zijn vermeld in de [tabel].

Veel overeenkomsten

Ondanks de verschillende bewoordingen die de buitenlandse huisartsen-in-opleiding gebruikten, bleken zij vaak dezelfde thema’s te benoemen: gezamenlijk, medisch-generalistisch, persoonsgericht en continu (zoals vastgesteld in Nederland in 2019). Andere thema’s die werden genoemd, waren preventie van ziekte, coördinatie van zorg en gelijkwaardige, toegankelijke of laagdrempelige zorg. Ook werden holistische zorg en kwaliteit van geleverde zorg genoemd. Hoewel preventieve zorg en coördinatie van zorg niet worden genoemd in de Nederlandse herijkte kernwaarden vallen deze wel onder de kerntaken van de Nederlandse huisarts.23 Deze vijf kerntaken (medisch-generalistische zorg, spoedeisende huisartsenzorg, terminaal-palliatieve zorg, preventieve zorg en zorgcoördinatie) werden eveneens in 2019 vastgesteld en geven aan welk soort zorg Nederlandse huisartsen aan patiënten zullen leveren.3 De thema’s gelijkwaardige, laagdrempelige en toegankelijke zorg staan minder expliciet beschreven in de Nederlandse kernwaarden of kerntaken. Ook is er in de Nederlandse kernwaarden geen nadruk op holistische zorg of op de kwaliteit van de geleverde zorg.

We kunnen op basis van de antwoorden concluderen dat er veel overeenkomsten lijken te zijn in de ideeën over de kernwaarden van de huisartsenzorg onder deze groep buitenlandse huisartsen-in-opleiding en de Nederlandse kernwaarden.

Het werkt motiverend om overeenkomsten bij elkaar te herkennen. Daarnaast laten de verschillen ons reflecteren op onze eigen huisartsenzorg en die reflectie leidt tot nieuwe inzichten en inspiratie voor verbetering.

Uiteraard betreft dit slechts een kleine steekproef onder buitenlandse huisartsen-in-opleiding, die ook nog eens internationaal zijn geïnteresseerd. De resultaten zijn hierdoor mogelijk niet representatief voor andere huisartsen-in-opleiding in de Europese regio.

Met het organiseren van deze uitwisselingen hopen we dat het wederzijdse begrip uiteindelijk leidt tot betere internationale samenwerking en een verbetering van de eerstelijnszorg wereldwijd.

Tabel 1: Kernwaarden huisartsgeneeskunde volgens buitenlandse huisartsen-in-opleiding die deelnamen aan LOVAH-exchange 2020
Nederlandse kernwaarden: gezamenlijk, medisch-generalistisch, persoonsgericht, continu            
Land van herkomst huisarts-in-opleiding Kernwaarde Kernwaarde Kernwaarde Kernwaarde
België Samenwerking Holistisch Coördinatie Laagdrempelig
België Geïntegreerde zorg Goede kwaliteit Patiëntgericht Toegankelijk
Duitsland Brede kennis Holistisch Patiëntgericht; patiënt leiden in gezondheidssysteem Langdurige zorg en chronische zorg
Duitsland Preventie Verschillende soorten patiënten en ziekten Kennen van patiënt en zijn/haar omgeving Langdurige zorg
Italië 360 graden betrokken bij patiënt Breed spectrum aan ziekten Persoonlijk Laagdrempelig
Italië Samenwerking Competent Vertrouwen Inzicht
Noorwegen Verbindend Omvangrijk Persoonlijk Continuïteit
Oekraïne Goede arts-patiëntrelatie Begrijpelijk management voor patiënten Patiëntgericht Preventief
Polen Leven lang leren Holistisch Preventie net zo belangrijk als genezen Continuïteit
Polen Gecoördineerd Veelzijdig Complexe zorg Langdurige arts-patiëntrelatie
Portugal Gelijkwaardig voor iedereen Respect voor levensverhaal van patiënt Menselijk Langdurig
Roemenië Georiënteerd op leefgemeenschap Holistisch Preventief Continuïteit
Tsjechische Republiek Samenwerking Empathie Luisteren naar patiënten Consulterend voor patiënt
Turkije Preventief Holistisch Goede communicatie Continuïteit
Turkije Georiënteerd op leefgemeenschap Holistisch Communicatie tussen arts en patiënt is belangrijk Probleemoplossend
Van Enter BJD, Verregghen M. Kernwaarden huisartsenzorg volgens Europese huisartsen-in-opleiding. Huisarts Wet 2020;63:DOI:10.1007/s12445-020-0755-x.
Bijdrage namens de gehele Werkgroep Europese Samenwerking LOVAH.
Mogelijke belangverstrengeling: niets aangegeven.

Literatuur

Reacties (1)

Frank Rijntjes 30 juni 2020

Interessant artikel

Verder lezen