Alle nummers
Archief tijdschrift

2008, nummer 9

Jaargang
51

Nieuws

 • Prednisolon bij jicht even effectief als naproxen

  Janssens et al. vergeleken het effect van oraal prednisolon versus naproxen bij de behandeling van acute jicht in een dubbelblind gerandomiseerd onderzoek. Patiënten van wie de huisarts vermoedde dat ze acute jicht hadden werden ingestuurd naar het onderzoekscentrum en binnen één dag gezien. Zij…

 • Gifmengers

  Op handen en knieën kruip ik over de vloer. Ik heb een pilletje laten vallen en ik moet het hebben. De kat heeft het ook horen vallen en komt eropaf gesjeesd. Het pilletje rolt nog door en komt net voor een kier in de vloer tot stilstand. De kat en ik kijken elkaar dreigend aan. Hij weet niet van…

 • Who framed…?

  Voor de huisarts die geïnteresseerd is in communicatie op hoog niveau geeft dit boekje een interessant kijkje achter de schermen. In bijna zestig pagina’s maken de auteurs een uitvoerige analyse van de communicatieve strategieën die door VWS gebruikt zijn bij de invoering van het nieuwe…

 • Borstvoeding en BMI

  Kinderen die langer borstvoeding genieten hebben in het algemeen rond het eerste levensjaar een lagere BMI. Hoe die BMI zich daarna ontwikkelt in relatie tot borstvoeding versus geen borstvoeding werd bekeken met behulp van gegevens uit de Nederlandse PIAMA-studie. In dit longitudinale onderzoek…

 • Handig geriatrieboekje kan dunner

  Ouderen staan in het middelpunt van de belangstelling, niet alleen in de literatuur. Het NHG publiceerde mei vorig jaar het Standpunt Huisartsgeneeskunde voor ouderen. De zorg voor de oudere patiënt roept bij de huisarts regelmatig vragen op: wat is de invloed van de hoge leeftijd en…

 • Bijwerkingen van antidepressiva bij ouderen

  Angst voor bijwerkingen is een belangrijke reden om bij ouderen niet al te snel met antidepressiva te starten. Angst voor bijwerkingen is ook de reden om de voorkeur aan SSRI’s te geven boven TCA’s. Toch is er bij ouderen weinig onderzoek gedaan naar de bijwerkingen van antidepressiva op de…

 • Respect!?

  Tijdens mijn aangename betrekking bij het NHG heb ik een aantal keren het genoegen gehad Nederlandse standpunten over de huisartsgeneeskunde uit te dragen in het buitenland. Wie mij enigszins kent, weet dat ik regelmatig een grap inlas uit angst dat mensen tijdens mijn voordracht demonstratief…

 • Psychiatrie belicht

  Omdat huisartsen een groot deel van hun tijd besteden aan mensen met psychische problemen voorziet dit boek in een behoefte. Dat blijkt eens te meer uit het feit dat tien jaar na verschijnen nu de tweede druk het licht ziet. Het boek bevat algemene hoofdstukken over de organisatie van de…

 • AIOTHO smaakt naar meer

  De belangstelling voor het combineren van het schrijven van een proefschrift en het volgen van de huisartsopleiding neemt toe. Eind 2005 hebben 10 van dergelijke voormalige aiotho’s dit gecombineerde traject afgerond en 30 waren er nog aan bezig. Die 30 vormden 2,1% van alle artsen in opleiding…

 • Versterking van eerstelijnsgezondheidszorg wereldwijd: de 15by2015-campagne

  Dertig jaar geleden ondertekenden de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO)-lidstaten de Alma-Ata declaratie: “basisgezondheidszorg bereikbaar, betaalbaar, duurzaam en van goede kwaliteit voor iedere wereldburger in het jaar 2000”. Ook nu, in het wereldgezondheidsrapport 2007 van de WGO, wordt de…

 • Medicijnen verminderen bij ouderen loont, dubbel en dwars

  Duizeligheid en vallen bij ouderen komt veel voor. Dat het gebruik van cardiovasculaire en vooral psychotrope medicijnen geassocieerd is met duizeligheid en vallen is ook bekend. Niettemin bestaat er geen onderzoek naar het effect van stoppen van deze medicijnen op duizeligheid en bestaat er…

 • Huisartsen moeten risicogroepen testen op hiv

  Tot 1996 bestond er in Nederland een terughoudend testbeleid ten aanzien van het humaan immunodeficiëntievirus (hiv). In 1999 stelde de WHO, gevolgd door de Gezondheidsraad, een actiever testbeleid voor, dat resulteerde in het programma ‘Actiever testen en counsellen’. In de leeftijdscategorie 15…

 • Hoop

  ‘Het is helemaal niet nodig dat iemand drie dagen in bed ligt met migraine. Zoek net zo lang door tot je een triptan vindt die het binnen twee uur heeft gepiept.’ Dit zei ik in een interview in een boek (Noortje Russel, Mijn hoofd en ik ). Een mevrouw schreef: ‘Dit klopt echt niet, niet voor mij…

 • Definitief gedopte boontjes?

  ‘Uw positionering van geneesmiddelen met de SOJA-methode druist in tegen algemeen aanvaarde richtlijnen en standaarden’, zo schrijft Van der Linde aan de farmaceutisch adviseur van CZ. Hij schuwt daarbij enkele boude uitspraken niet: ‘Al jarenlang stelt u uw persoonlijke opvattingen tegenover…

 • Een standaardprobleem

  Waarom houden huisartsen zich toch zo slecht aan de standaarden van het NHG? In deze H&W opnieuw een opmerkelijke mededeling daarover, ditmaal uit Rotterdam. Hoewel niet primair de bedoeling van het onderzoek, concluderen Van Bergeijk et al. dat geen enkele urineweginfectie op de huisartsenpost…

Wetenschap

 • ‘Spirometrie is een hartstikke mooie test!’

  De afgelopen jaren is het aantal praktijken die over een spirometer beschikken, aanmerkelijk gestegen. ‘De origine ligt ergens rond 2000’, vertelt Poels. ‘Toen kwamen de eerste “handspirometers” waarmee huisartsen voor het eerst de longfunctie in hun eigen praktijk konden meten zonder te…

 • Steriele handschoenen niet nodig bij kleine chirurgie

  De NHG-Richtlijn Infectiepreventie adviseert het gebruik van steriele handschoenen bij het sluiten van een defect met een hechting. Voor deze aanbeveling bestaat geen empirische onderbouwing. Het gebruik van schone, niet-steriele handschoenen geeft zowel bij het hechten van traumatische…

 • Van de NHG-Standaard Cholesterol naar de NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement: en nu?

  Het totale risico van hart- en vaatziekten (HVZ) en niet alleen de hoogte van het cholesterolgehalte dient als indicatie voor het gebruik van statines. Volgens de NHG-Standaard Cholesterol uit 1999 hadden personen met een HVZ en een cholesterolgehalte van > 5 mmol/l een indicatie voor een…

 • Veranderde indicaties cholesterolsyntheseremmers onvoldoende duidelijk in kaart gebracht

  Het onderzoek van Scheltens et al. concludeert dat het aantal statinegebruikers zal toenemen door introductie van de nieuwe Standaard Cardiovasculair risicomanagement. De auteurs komen tot die conclusie door het beantwoorden van twee onderzoeksvragen: 1) In hoeverre leidt de vervanging van de…

 • Vrouwelijke huisartsen, een slag apart?

  In de laatste decennia van de vorige eeuw nam het aantal vrouwelijke geneeskundestudenten gestaag toe. Inmiddels doen meer vrouwen dan mannen artsexamen. Men spreekt van een feminisering van de geneeskunde: een getalsmatige toename van vrouwelijke artsen. Het percentage vrouwen onder de…

 • Behandeling van urineweginfecties binnen en buiten praktijkuren

  Huisartsen zien veel patiënten met urineweginfecties. Er is weinig onderzoek gedaan naar de huisartsenzorg op een huisartsenpost. Op een huisartsenpost zien huisartsen meer gecompliceerde urineweginfecties dan in de reguliere praktijk. Er is geen verschil in beleid bij…

 • Vroege allergeenexpositie en constitutioneel eczeem

  Wat is de relatie tussen vroege allergeenexpositie en de ontwikkeling van constitutioneel eczeem? Dit onderzoek laat zien dat er geen duidelijke relatie is tussen vroege allergeenexpositie en het ontstaan van constitutioneel eczeem. In de NHG-Standaard Constitutioneel eczeem staat dat…

 • Spirometrie in de Nederlandse huisartsenpraktijk

  Spirometrie is onmisbaar bij het diagnosticeren van chronische luchtwegaandoeningen. Midden jaren negentig beschikte slechts 25% van de Nederlandse huisartsenpraktijken over een eigen spirometer. Buitenlands onderzoek laat zien dat controle en onderhoud van spirometers in veel…

 • Kinderen met astma

  Diagnostiek en behandeling bij kleine kinderen met recidiverend hoesten, piepen en benauwdheid in de huisartsenpraktijk zijn de twee thema’s uit het proefschrift van Siebrig Schokker. Hoofdstuk 2 en 3 gaan over het ontwikkelen en toepassen van vragenlijsten voor diagnostiek en follow-up van de…

Praktijk

 • Kunnen cosmetische producten acne veroorzaken of verergeren?

  Is er een relatie tussen acne en het gebruik van cosmetica? Veel patiënten denken van wel en vragen de huisarts of cosmetische producten slecht zijn voor acne en welke cosmetica ze het best kunnen gebruiken. De NHG-Standaard Acne stelt dat bepaalde cosmeticabestanddelen van invloed kunnen zijn…

Richtlijn

 • NHG-Farmacotherapeutische richtlijn Melasma/chloasma

  Behandeling met hydrochinoncrème wordt afgeraden. Indien medicamenteuze behandeling is gewenst kan behandeling met azelaïnezuurcrème worden geprobeerd. Melasma (van het Griekse ‘melas’, zwart) is een verworven hyperpigmentatie van het gelaat (melanosis faciei). Synoniemen…

 • NHG-Farmacotherapeutische richtlijn Rosacea

  Azelaïnezuurcrème heeft naast metronidazolcrème een plaats gekregen in de behandeling van papulopustuleuze rosacea. Rosacea is een chronische huidaandoening van het gelaat die sluipend begint en verloopt met remissies en exacerbaties. De aandoening presenteert zich meestal met…