Alle nummers
Archief tijdschrift

2009, nummer 5

Jaargang
52

Nieuws

 • Meer vrouwelijke professors

  Alle universiteiten voeren er beleid op: meer vrouwen moeten professor worden. Dat blijkt echter nog niet zo eenvoudig en de verklaringen voor het mislukken van dat beleid zijn er dan ook in vele vormen. Marieke van den Brink onderzocht de empirie achter deze verklaringen en kwam tot de conclusie…

 • Voorgeschiedenis van een heupfractuur

  Slechts 40% van de mensen die een heup breken is een jaar later weer net zo mobiel als daarvoor. Een kwart van de mensen met een heupfractuur overlijdt binnen een jaar en nog eens een kwart blijft invalide. De incidentie van een heupfractuur bij 65-plussers is 32 per 10.000 mannen en 84 per 10…

 • Voorkomen is beter dan genezen

  Voorkomen is beter dan genezen, daar is iedereen het wel over eens. Neem nu type-2-diabetes mellitus. Deze ziekte komt steeds meer voor en omdat complicaties zich laat uiten, is het mogelijk ze te voorkomen. Daarvoor is dan wel een effectieve interventie nodig. Het bewijs dat vroegtijdige…

 • Uitgeademde stikstofmonoxide bij therapie-instelling astma

  Achtergrond Om de ernst van astma te bepalen gebruiken we subjectieve gegevens uit de anamnese en objectieve gegevens uit lichamelijk en aanvullend onderzoek. Bij astma is er een ontsteking van de luchtwegen; deze is deels eosinofiel en deels niet-eosinofiel van aard. Bij toename van de…

 • Puntjes op de i

  Redacties van wetenschappelijke tijdschriften bewerken hun artikelen meestal stevig om de gewenste kwaliteit te krijgen. Uw eigen H&W is daarop geen uitzondering. Een artikel moet voldoen aan onze huisstijl (structuur en inhoud), taalkundig in orde zijn en onberispelijke referenties hebben. Een…

 • Voedingssupplementen op de korrel

  Het is verheugend dat H&W aandacht besteedt aan voeding in relatie tot gezondheid en ziekte (Huisarts Wet 2009;52;2). De uitdagingen zijn voor huisarts en wetenschapper immers enorm. Huisartsen hebben doorgaans nog weinig met voeding op. De goede zaak is echter niet gediend met het kritiekloos…

 • Geloofwaardige behandeling helpt beter

  Het succes en slagen van een behandeling voor chronische pijn hangt samen met de oorspronkelijke verwachtingen van de patiënt en de geloofwaardigheid van de behandeling voor de patiënt. Uit het oogpunt van kwaliteitsverbetering en kosteneffectiviteit lijkt het daarom zinnig deze cognities tevoren…

 • Huilende baby’s…

  Met stijgende zorg heb ik het advies over huilende baby’s gelezen in het Journaal (Huisarts Wet 2008;51;639). Daar waar wordt gesproken van ‘graduated extinction’, gecontroleerd huilen, wordt mijns inziens geheel voorbijgegaan aan de behoefte van het jonge, afhankelijke kind. Met deze methode,…

 • Kortdurende desensibilisatietherapie voor hooikoorts

  Het hooikoortsseizoen is weer begonnen en de eerste niezende en snotterende patiënten melden zich. Bij sommige patiënten helpen neussprays en antihistaminica onvoldoende, maar drie tot vier jaar lang wekelijks prikken voor desensibilisatie is een opgave waar veel mensen tegenop zien. Naast de…

 • Wedden dat ……

  Omdat de effectiviteit van pillen om af te vallen vaak tegenvalt en rimonabant alweer van de markt is, wordt het van belang om op zoek te gaan naar alternatieven. Amerikaanse onderzoekers kwamen op het lumineuze idee te onderzoeken of financiële incentives behulpzaam zouden kunnen zijn bij de…

 • Jeuk

  Met dit boek over jeuk doen de auteurs een poging om actuele informatie te bieden ter ondersteuning van de (huis)arts in de diagnostiek en behandeling van jeuk, en dat is prijzenswaardig. Jeuk is een veelvoorkomende klacht en menig huisarts vindt het een lastig probleem. Na de hoofdstukken over…

 • Richtlijnpolitiek

  Richtlijnen zijn bedoeld om zorgverleners en patiënten te helpen bij het nemen van beslissingen in de medische praktijk. Vooral handig in situaties waarbij het niet direct duidelijk is wat de beste keuze is. Richtlijnen beogen daarmee ook ongewenste variatie in de praktijk te verminderen en…

 • Graaien…

  Veel bijzondere vaardigheden had ik als kleine jongen niet. Ik kon een heleboel dingen een beetje, maar uitblinken in het een of ander was er niet bij. Daarin kwam verandering toen ik mij in een knikkerpartijtje tussen twee jongetjes mengde. Ik pakte – ondanks luidkeels protest – de stuiter van…

 • Twintig jaar cliëntenraad Jellinek

  Dit boekje is geschreven als afstudeerscriptie voor een bachelor geschiedenis en geeft een lezenswaardig overzicht van het wel en wee van de eerste 20 jaar van de cliëntenraad van de Amsterdamse instelling voor verslavingszorg Jellinek. De raad bestaat van meet af aan uit een bestuur van ooit…

 • Onzinnig onderzoek

  In 1963 was de publicatie van het eerste onderzoek naar het effect van twee antibiotica op de uitkomst van een exacerbatie van mild tot matig COPD. Daarna volgden er nog honderd! Opmerkelijk daarbij is dat in totaal zeven effectonderzoeken antibiotica vergeleken met placebo. Geen van deze…

Wetenschap

 • Antibiotica bij exacerbaties van COPD lijkt recidieven te voorkomen

  Patiënten met ernstige exacerbaties (ernstige symptomen en/of slechte longfunctiewaarden) hebben baat bij antibiotische behandeling. Antibiotica bij exacerbatie COPD is volgens de NHG-Standaard uitsluitend nodig bij tekenen van infectie, een zeer slechte longfunctie of onvoldoende…

 • Populatiescreening op diabetes mellitus type 2 levert weinig op

  Veel personen met diabetes mellitus type 2 zijn niet als zodanig gediagnosticeerd. Een screening van de algemene bevolking (populatiescreening) op diabetes lijkt daarom aan te bevelen. De opbrengst van zo’n populatiescreening is laag (rond de 1%), waarschijnlijk omdat de…

 • Astmabehandeling kan beter

  Dit onderzoek laat zien dat de invloed van astma op de gezondheid en de daaraan gerelateerde kwaliteit van leven van patiënten groot is. Ondanks de beschikbaarheid van effectieve medicatie laat zelfmanagement nog te wensen over. Een patiëntgeoriënteerde aanpak van zelfmanagement bij astma…

 • ‘Houd ook mensen met prediabetes in de gaten!’

  Janssen vindt diabetes bepaald geen saai onderwerp. ‘Er is veel gaande op dit gebied en de inzichten rond pathofysiologie en behandeling zijn steeds weer aan discussie onderhevig. Het is een inhoudelijk vitaal onderwerp en er wordt veel onderzoek naar gedaan. Ook zijn er voortdurend nieuwe…

 • Nieuwe middelen voor diabetes mellitus type 2

  De effectiviteit van de nieuwe antidiabetica, die het incretine-effect versterken, is minder dan van de huidige standaardtherapie. Er is een plaats voor deze middelen als de standaardtherapie niet verdragen wordt of gecontra-indiceerd is. Een definitieve plaatsbepaling voor deze…

 • Jeugd-ggz: problemen rond verwijzen en communicatie

  De laatste tijd is er veel publiciteit rond wachttijden, samenwerking, communicatie, het elektronisch kinddossier en verwijzing via Bureau Jeugdzorg. De opinie van de huisarts over deze kwesties blijft daarbij onderbelicht. Onder Rotterdamse huisartsen is er weinig…

 • Visitatie-eis herregistratie schept ongelijkheid

  Het deelnemen aan een visitatieprogramma wordt vanaf 2011 een herregistratie-eis. Zoals het er nu uitziet worden waarnemers en hidha’s hiervan vrijgesteld. Die ongelijkheid is ontstaan doordat de visitatie vooral op de praktijk lijkt te zijn gericht en niet op de huisarts als professional. In hun…

 • Synergie tussen huisartsen en verzekeraars?

  Sinds de nieuwe Zorgverzekeringswet in 2006 geldt het principe ‘minder overheid, meer markt’ in de zorg en is het primaat van ‘zorginkoop’ gelegd bij verzekeraars. De laatste jaren kijken zorgverzekeraars met name naar prijs. Dit proefschrift onderzocht of het huidige systeem kan leiden tot…

 • Visitatie: kans of bedreiging?

  Visitatie heeft vooral als doel om aan de praktijk inzicht te geven in aspecten van de kwaliteit van de zorg en van de service aan patiënten, op basis waarvan de praktijk die kwaliteit kan borgen en verbeteren. Voor veel huisartsen staat het leveren van goede zorg centraal en is het inzicht…

Praktijk

 • Erasmus

  Erasmus is de grondlegger van het polderen. Rond 1500 betoogde hij dat meningsverschillen heftig uitgevochten moesten worden, met de pen en met de tong, maar nooit met het zwaard, nooit met het gelijk aan je kant. Oorlog vond hij belachelijk, bijbelvoorschriften geestelijke luiheid. Het ging om…

 • Nycturie bij oudere mannen

  Nycturie, of nachtelijke plasfrequentie, is een veelvoorkomend probleem waarmee vooral oudere mannen zich bij de huisarts melden. In de praktijk wordt de term nycturie vaak gebruikt om een verhoogde nachtelijke plasfrequentie aan te geven. Bij sommige mannen is nycturie onderdeel van een…

 • Oorsuizen

  Huisartsen zien in de spreekkamer regelmatig patiënten met vragen over suizen, piepen, brommen of gonzen in hun oren (tinnitus). Sommige patiënten vragen wat het is en of het overgaat. Deze mensen hebben vaak genoeg aan informatie en geruststelling. Andere patiënten hebben ernstiger klachten,…

 • Verbeter uw verslaglegging, gebruik de EPD-scan-h

  Elektronische patiëntendossiers (EPD’s) spelen een centrale rol bij de uitwisseling van gegevens in de gezondheidszorg. De patiëntveiligheid is gebaat bij een EPD waarin de gegevens volledig, gestructureerd en uniform zijn vastgelegd. Daartoe heeft het NHG de richtlijn ADEPD opgesteld. Met de…

 • Cerumen

  Een oorsmeerprop kan klachten geven als een vol gevoel in het oor, abnormale gehoorsensaties, jeuk, duizeligheid en verminderd gehoor. Deze klachten kunnen al dan niet acuut optreden na douchen of zwemmen, of bij infectie in het kno-gebied. Een harde prop is soms pijnlijk. De diagnose cerumen…