Alle nummers
Archief tijdschrift

2010, nummer 10

Jaargang
53

Nieuws

 • Weer geen wonderpil

  Rimonabant zou mensen helpen af te vallen. Het middel behoort tot een groep ‘veelbelovende’ medicijnen, die door blokkade van de cannabinoid-receptor het hongergevoel remmen. Uit eerdere onderzoeken bleek het inderdaad mensen te helpen met afvallen. De wonderpil lijkt nu definitief aan zijn…

 • Screenen op depressie?

  De discussie over de zin van screenen op depressie woedt voort. De U.S. Preventive Services Task Force heeft onlangs een update gemaakt van het eerdere systematische literatuuroverzicht over dit onderwerp. Design De auteurs zochten in de Database of Abstracts of Reviews of Effects, de…

 • Aangestipt

  Je houdt je standaarden bij en bespreekt nieuwe en gewijzigde standaarden binnen je huisartsengroep. Maar wat doe je als er geen standaard is?Leidse onderzoekers gingen na welke keuze huisartsen maken bij de behandeling van wratten op handen, voeten of elders. Ze wilden ook weten waar die keuze…

 • Verdiensten…

  In mijn dorp hadden we een heus harmonieorkest, ‘Adest Musica’ geheten. De leden waren altijd fraai uitgedost, maar het moest kennelijk nog fraaier. Daartoe werden twee bonte avonden georganiseerd compleet met verloting en veiling. Deze moesten geld opleveren voor het uniformenfonds, waaruit dan…

 • Snapt u?

  Ongeveer een op de vijf mensen heeft grote moeite met het begrijpen van medische teksten, zoals bijsluiters en patiënteninstructies. Met deze mensen loopt het vaker slecht af dan met degenen die dit soort teksten wel goed kunnen begrijpen. Bekend is dat dokters het begripsvermogen van hun…

 • Zwartekousengemeenschap

  Korte witte sokken hoorden tot voor kort tot de standaarduitrusting van elke zichzelf respecterende wielrenner. Jarenlang controleerden de KNWU-wedstrijdofficials de renners daarop voor de koers. Wie ze niet aanhad liep het risico onverrichter zake naar huis te worden gestuurd. Een archaïsch maar…

 • Na officiële sluitingstijd toch gewoon dicht

  De leerboeken op de spoedeisende hulp en huisartsenposten verkondigen dat traumatische wonden ouder dan zes uur niet mogen worden gehecht. Al in 1898 toonde Friedrich aan dat proefkonijnen waarbij een toegebrachte wond binnen de termijn van zes uur werd schoongemaakt wel overleefden, terwijl de…

 • Griepvaccinatie bij gezonde volwassenen beperkt symptomen en werkverzuim maar beperkt complicaties niet

  Context Ruim 200 virussen veroorzaken influenza-achtige ziektebeelden (koorts, hoofdpijn, (spier)pijn, hoesten en loopneus). Daarvan wordt 7 tot 15% veroorzaakt door influenza. Influenza duurt ongeveer 3 dagen, de nasleep kan echter veel langer zijn. Complicaties van influenza zijn vooral van…

 • In Memoriam

  De redactie van H&W is geschokt door het bericht dat Ben Ponsioen 28 augustus jongstleden is overleden. We zijn hem veel dank verschuldigd voor de vele bijdragen aan deze rubriek en aan de huisartsgeneeskunde in volle breedte. Redactie Huisarts en Wetenschap

 • Meisjesbesnijdenis

  Doelgroep Hulpverleners die in aanraking komen met vrouwen die het slachtoffer zijn van meisjesbesnijdenis. Inhoud Meisjesbesnijdenis vindt vooral plaats in de oostelijke delen van Afrika; nog steeds lopen jaarlijks drie miljoen meisjes het risico besneden te worden. Versluierde pijn is het…

 • De prijs van stoppen met roken

  De discussie of hulp bij stoppen met roken zou moeten worden vergoed, loopt al geruime tijd. Kosteneffectiviteit is daarbij een belangrijk argument. Hoeveel levert zo’n interventie nu op? Nederlandse onderzoekers berekenden met behulp van gegevens van een in 2006 uitgevoerd interventieonderzoek…

 • Nederlanders sterven het vaakst thuis

  Belgische onderzoekers gingen in een aantal Europese landen na waar kankerpatiënten sterven: thuis, in het ziekenhuis, hospice of verzorgingshuis. Hiervoor gebruikten zij de sterfteregistraties over 2003 van België, Nederland, Italië, Noorwegen, Wales en Engeland. Het percentage kankerpatiënten…

 • Rectificatie

  In de vorige Huisarts en Wetenschap (nr. 9) staat op pagina 515 in de rubriek PEARLS een foutieve dosering van acetylsalicylzuur vermeld. Bij ‘conclusie auteurs’ staat dat acetylsalicylzuur 100 mg een effectieve behandeling is van migraineaanvallen. De juiste dosering moet zijn: 1000 mg…

 • Gevolgen afschaffing vergoeding benzo’s

  Sinds 1 januari 2009 is de vergoeding van benzodiazepinen (benzo’s) in de basisverzekering grotendeels vervallen. Inmiddels zijn de eerste effecten van deze maatregel zichtbaar. Het gebruik van benzo’s is – in tegenstelling tot voorgaande jaren – in 2009 met een zesde gedaald, zo bleek uit…

 • Griep

  Het is februari 2009, zaterdagavond. Het Rembrandtplein ligt er stil en verlaten bij. De enig zichtbare beweging wordt veroorzaakt door regendruppels die vallen in de plassen op straat. Een ongewone aanblik voor dit uitgaanscentrum van Amsterdam. Wat is er aan de hand? Deskundigen herkennen het…

 • Alle luizen de wereld uit met ivermectine?

  Hoofdluis (pediculosis capitis) is een parasitaire aandoening die jaarlijks voorkomt bij ongeveer 15% van de schoolkinderen. De cyclus van ei (neet) tot volwassen hoofdluis duurt 7 tot 10 dagen. De schoolartsendienst (GGD) probeert door voorlichting en vroegtijdige behandeling de verspreiding…

Wetenschap

 • Influenzavaccinatiegraad onder huisartsen bijna verdubbeld

  In het influenzaseizoen 2007/2008 was iets meer dan eenderde van de praktiserende huisartsen gevaccineerd tegen influenza. De meest genoemde reden om zich te laten vaccineren, was vermindering van het risico om zelf ziek te worden. In het influenzaseizoen 2009/2010 was dit…

 • Verbetert feedback van patiënten de consultvaardigheden van huisartsen-in-opleiding?

  Er is nog maar weinig bewijs in de bestaande literatuur voor de stelling dat feedback van patiënten effectief is bij de verbetering van consultvaardigheden van huisartsen-in-opleiding. De consultvaardigheden van het gehele cohort eerstejaars-aios verbeterden met een matige…

 • Fysiotherapie bij arm-, nek- en schouderklachten

  Dit proefschrift komt voort uit het KANS-F-onderzoek (klachten aan arm, nek en schouder in de fysiotherapiepraktijk) binnen het Erasmus MC. Het proefschrift bestaat uit acht hoofdstukken en is merendeels gebaseerd op artikelen. Het beschrijft drie grote lijnen: het beloop van de klachten in de…

 • Nieuwe geneesmiddelen niet altijd beter

  Nieuwe geneesmiddelen zijn niet per se betere geneesmiddelen. Bij slechts een minderheid van de nieuwe geneesmiddelen is vergelijkend onderzoek met bestaande middelen beschikbaar. Het registratieonderzoek zou zich meer moeten richten op de toegevoegde waarde van een nieuw geneesmiddel…

 • Redenen om laboratoriumdiagnostiek aan te vragen en interpretatie van de uitslagen

  Huisartsen vragen veel laboratoriumonderzoek aan, ook als de kans op ziekte laag is. Afwijkende uitslagen in combinatie met een lage pretestkans zijn soms lastig te interpreteren. Bij de interpretatie van de uitslagen gebruikt de huisarts in de dagelijkse praktijk bijna nooit…

 • ‘Als je geen pathologie hebt kunnen aantonen, begínt het probleem pas’

  Gevraagd naar de reden waarom hij dit onderwerp voor zijn onderzoek heeft gekozen, vertelt Houben: ‘In Maastricht en Nijmegen is er al langere tijd een onderzoekslijn gaande naar het huisartsgeneeskundig gebruik van laboratoriumdiagnostiek, vooral ook gericht op het rationeel aanvragen daarvan…

 • Acute niet-traumatische heupafwijkingen bij kinderen

  De differentiaaldiagnose van acute niet-traumatische heupafwijkingen bij kinderen is uitgebreid en bevat zowel onschuldige kwalen als levensbedreigende aandoeningen. Gerefereerde pijn naar de knie lijkt verband te houden met coxitis fugax. Huisartsen letten mogelijk te weinig op…

Praktijk

 • Bij de NHG-Standaard Voedselovergevoeligheid

  Met deze standaard worden enkele vooronderstellingen ontzenuwd. Zo geeft langdurige borstvoeding geen bescherming tegen voedselallergie. Ook leidt uitstel van vaste voeding niet tot minder optreden van voedselovergevoeligheid. De aanwezigheid van eczeem of astma is geen reden om uitgebreide…

 • Bij de LESA Dysplastische Heupontwikkeling

  In een normpraktijk van 2350 patiënten worden jaarlijks zo’n 30 kinderen geboren. Bij gemiddeld 1 van hen kan een dysplastische heupontwikkeling worden aangetoond, die in 85% van de gevallen spontaan geneest. Voor de jeugdarts en huisarts is het belangrijk dysplastiche heupontwikkeling te…

 • Nieuwe NHG-Kaderopleiding Bewegingsapparaat

  Klachten van het bewegingsapparaat komen vaak voor in de huisartsenpraktijk, maar de kennis over deze aandoeningen, de kwaliteit van zorg en de doelmatigheid op dit gebied zijn nog niet optimaal. De NHG-Kaderopleiding Bewegingsapparaat wil de kennis van de huisarts over dit onderwerp verbreden…

 • Borstvoeding met dieet

  Amber is geboren met een keizersnee, en na vijf dagen ziekenhuis mag ze als gezonde, flinke baby mee naar huis. Het is ons eerste kind, maar ze blijkt bepaald geen baby voor beginners! Ze huilt veel, dag en nacht. Het is november, maar toch lijkt ze zich lekkerder te voelen in luchtige kleding…

 • Ikke

  Ze was boos op de huisarts in opleiding, want ze was na twintig minuten al de spreekkamer uitgestuurd om een nieuwe afspraak te maken voor de rest van haar vragenlijstje. Er stond nogal wat op dat lijstje van haar, en nog ingewikkelde vragen ook. Nu stond ze verontwaardigd te wezen voor de balie…

 • Niet dood

  Ze barstte van de hoofdpijn, al vele jaren. Haar neuroloog werd simpel van haar, geïrriteerd zelfs. Was hij nota bene druk om haar zeldzame hoofdpijnsoort – een arteriitis temporalis – keurig te behandelen, zit ze tegenover hem aan te dringen op een oplossing voor haar gewone hoofdpijn. En achter…

 • Breath-holding spells

  Breath-holding spells (BHS) zijn perioden waarin een klein kind niet ademt, blauw wordt en soms het bewustzijn verliest. Voor ouders is dat een beangstigende ervaring. De aanvallen beginnen meestal in het eerste levensjaar (soms zelfs al direct post partum). Ze komen het meest voor in het…