Alle nummers
Archief tijdschrift

2010, nummer 3

Jaargang
53

Nieuws

 • Invoering nieuwe waarden HbA1c

  Glycohemoglobine wordt gevormd door binding van glucose aan hemoglobine via een niet-enzymatisch proces, aangeduid als glycering. Het membraan van de erytrocyt is permeabel voor glucose, dat daarmee de cel binnen kan en kan binden aan hemoglobine. Het gevormde glycohemoglobine blijft…

 • Duidelijk overzicht van angststoornissen

  Doelgroep Psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, huisartsen, maatschappelijk werkenden. Inhoud Dit boek geeft een overzicht van de recente ontwikkelingen in de diagnostiek en behandeling van angststoornissen. Eerder schreven dezelfde auteurs de uitgave Angst, fobieën en dwang maar met…

 • Wat is ondraaglijk lijden?

  Ondraaglijk en uitzichtloos lijden is voorwaarde om in Nederland over te kunnen gaan tot euthanasie. In het kader van de zorgvuldigheid beoordelen naast behandelend artsen ook SCEN-artsen en regionale toetsingscommissies of voldaan wordt aan dit criterium. Maar lijden is niet langs een eenvoudige…

 • Bundel Palliatieve Zorg

  Doelgroep Professionals en vrijwilligers in de palliatieve zorg. Inhoud Dit boek beoogt onderzoeksresultaten over palliatieve zorg toegankelijk te maken voor ‘praktijkmensen’, zowel professionals als vrijwilligers. De 29 artikelen zijn vertaald, bewerkt en ingedeeld in 6 thema’s die ‘de hele…

 • Is een langer consult ook beter?

  Betere zorg voor een lagere prijs is een beleidsdoelstelling die niet alleen in Nederland maar ook in de Verenigde Staten wordt nagestreefd. Net als bij ons in Nederland zagen de Amerikaanse huisartsen hun werklast het laatste decennium toenemen. Oorzaak was een toename van consultvragen, onder…

 • Proefbehandeling met corticosteroïden

  In de NHG-Standaard Acuut hoesten uit 2003 staat de volgende aanbeveling bij de behandeling van bronchiolitis: ‘Probeer een behandeling met corticosteroïden’. Op basis van de huidige literatuur, zie onderstaande toelichting, is hier geen evidence voor. 1. Inhalatiesteroïden Er werd geen effect…

 • Slaapapnoe bij diabeten: eerst afvallen

  Schijnbaar was het nog onvoldoende bewezen, maar afvallen werkt echt bij slaapapnoe. Amerikaanse onderzoekers randomiseerden in een multicenter onderzoek 264 diabeten met overgewicht (gemiddeld 102 kg) én obstructief slaap apnoe syndroom (OSAS) naar een intensief gewichtsreductieprogramma of naar…

 • HPV-vaccinatie veroorzaakt geen miskramen

  Bij de introductie van de HPV-vaccinatie in Nederland verschenen de meest wilde berichten op het internet. Jonge meisjes werden bang gemaakt met van alles en nog wat, onder andere met toekomstige onvruchtbaarheid en miskramen. Hoewel de relatie tussen vaccinatie en zwangerschapsproblematiek nog…

 • Vitamine D een nieuw panacee?

  Bezoekers van het door het Meander Medisch Centrum georganiseerde symposium Vitamine D tekort: hype of bedreiging? moeten daaraan de indruk hebben overgehouden dat de eeuwenlange speurtocht naar een middel voor alle kwalen nu eindelijk zijn vruchten heeft afgeworpen. Diverse sprekers belichtten…

 • Uitgeverijen krijgen het moeilijk

  De kosten voor abonnementen op (medisch-) wetenschappelijke tijdschriften rijzen de pan uit.  Eerder berichtten we al dat een aantal Amerikaanse universiteiten een gedeelte van hun bibliotheekbudget gaat gebruiken om open access publiceren te faciliteren. Nu gaat ook de Nederlandse overheid een…

 • Smalle ‘evidence base’ voor farmacologische behandeling van COPD?

  Randomised controlled trials (RCT’s) die inzicht geven in het effect van enige behandeling bij COPD zijn de huisarts behulpzaam bij het afwegen van de voor- en nadelen van zo’n behandeling. De kwaliteit van de beschikbare RCT’s over de behandeling van COPD is grotendeels onbekend. Onderzoekers…

 • Opvoeden

  Erwtensoep was in ons ouderlijk huis tijdens de meestal strenge winters vaste prik. Nou at ik alles, maar deze winterse kost vond ik niet te verteren. Toen mijn eigen kinderen klein waren, kookte mijn vrouw soms drie verschillende maaltijden teneinde het eenieder naar de zin te maken. Maar dat…

 • Traumatische knieklachten bij de fysiotherapeut

  De NHG-Standaard Traumatische knieklachten geeft geen advies over het verwijzen van patiënten met traumatische knieklachten naar een fysiotherapeut, omdat het effect van fysiotherapie (nog) niet wetenschappelijk is onderbouwd. Echter, in 2008 kwamen circa 40.000 patiënten met meniscus-, kruisband…

 • Screening op borstkanker: doen of laten?

  Screening spoort niet alleen zieken op, maar kan ook gezonde mensen ten onrechte als ziek beoordelen (overdiagnostiek). Een zuivere meting van overdiagnostiek bij borstkankerscreening zou een RCT vereisen met levenslange follow-up, maar dat werd bij de introductie van de screening niet mogelijk…

 • Acetylsalicylzuur: geen preventief panacee

  Acetylsalicylzuur blijft een fascinerend stofje voor onderzoekers. De Lancet publiceerde in 2009 een grote meta-analyse over de effectiviteit van acetylsalicylzuur bij primaire en secundaire preventie van hart- en vaatziekten (HVZ). De onderzoekers wilden vooral de waarde van acetylsalicylzuur…

 • Tai Chi één van de weinige effectieve maatregelen tegen vallen

  Context Jaarlijks valt één op de drie 65-plussers. In 10% van de gevallen leidt dit tot een fractuur. Deze fracturen zijn een belangrijke oorzaak van morbiditeit en mortaliteit in deze leeftijdsgroep. Naast fracturen veroorzaakt vallen ook angst en vermindering van kwaliteit van leven…

 • Chronisch psychiatrische patiënten

  Wie zorgt er voor chronisch psychiatrische patiënten? Dit is geen meerkeuzevraag, anders zouden de mogelijke antwoorden luiden: (a) de GGZ, (b) de huisarts, (c) de GGD/praktijkondersteuner GGZ, (d) de patiënt zelf of (e) een vrijgevestigd psychiater. En waarover gaat die zorg dan precies? De…

 • Klinisch neurologisch redeneren is de huisarts aan te leren

  Doelgroep Huisartsen en studenten. Inhoud In de inleiding erkennen de auteurs dat neurologie voor menig arts een moeilijk vak is vanwege zijn complexe lokalisatieleer. Ze stellen echter dat het destilleren van lichamelijke klachten die worden veroorzaakt door aandoeningen van het zenuwstelsel…

Wetenschap

 • De patiënt met schizofrenie bij de huisarts

  De huisarts kan bijdragen aan het verbeteren van de effectiviteit van de behandeling en de prognose van schizofrenie door patiënten met een (eerste) psychose sneller in behandeling te (laten) nemen. De huisarts kan de kwaliteit van leven van patiënten met schizofrenie verbeteren door alert…

 • ‘Je moet ze een beetje extra in de gaten houden’

  Uit het onderzoek blijkt dat huisartsen over het algemeen zeer bereid zijn om hun deel van de zorg voor patiënten met ernstige psychische stoornissen voor hun rekening te nemen. Oud: ‘De meerderheid van de huisartsen wil de “gewone somatiek” bij deze patiënten zelf doen, omdat ze dit tot hun…

 • Zorg voor psychotische patiënten: de taakopvatting van de huisarts

  Patiënten met psychische stoornissen hebben laagdrempelige huisartsenzorg nodig met extra aandacht voor somatische comorbiditeit. Familieleden van psychotische patiënten ervaren veel stress en komen vaker bij de huisarts. Huisartsen achten zichzelf redelijk in staat te…

 • Vitamine D3 werkt niet bij winterhanden en wintertenen

  Chronische perniones is een alledaagse ziekte die forse beperkingen in het dagelijks functioneren kan veroorzaken. Over de behandeling van de aandoening is weinig bekend. Er bestaat enig bewijs voor drie interventies: fluocinoloncrème, nifedipine en vitamine D3. Vitamine D3 is…

 • Pneumonie en inhalatiecorticosteroïden

  De NHG-Standaard COPD adviseert antibiotica te reserveren voor patiënten met ernstig COPD of voor patiënten met klinische infectieverschijnselen. De standaard vermeldt niet in hoeverre ICS het risico op het ontstaan van een pneumonie mogelijk verhogen. De resultaten uit deze meta-analyse…

 • Evaluatie van het onderdeel medisch handelen van de accreditering

  Voor transparantie in de zorg is het nodig om de kwaliteit van zorg te meten met een valide en betrouwbaar meetinstrument. Het onderdeel medisch handelen van het VIA is een valide en betrouwbaar onderdeel indien men het voor interne kwaliteitsverbetering gebruikt. Bij de…

Praktijk

 • Bij de NHG-Standaard Traumatische knieproblemen

  Vraag bij de anamnese naar de omstandigheden waaronder het trauma ontstond, de snelheid van de zwelling en het al dan niet kunnen lopen, alsmede naar bijverschijnselen als knappende geluiden, door de knie zakken, of een slotstand. Aan- of afwezigheid van deze klachten maken bepaalde…

 • Knieval in de speeltuin

  Als huisarts had ik natuurlijk beter moeten weten. In de speeltuin laat ik mij door mijn kinderen opzwepen om van een klimfort af te springen met onder elke arm een kind geklemd. Bij de landing verlies ik mijn evenwicht en we storten ter aarde. In het jammerlijke gehuil dat losbarst vergeet ik…

 • Snurkende kinderen

  Snurken komt bij kinderen vaak voor. In een onderzoek bij 1800 kinderen in het eerste levensjaar bleek 20% in de eerste 2 maanden te snurken; dit percentage liep op tot 35% in de 10e tot 12e maand. In een ander onderzoek bij kinderen van 1 tot 4 jaar snurkte bijna 8%. Snurken met slaapklachten…

 • Coeliakie komt vaker voor dan u denkt!

  Coeliakie is een relatief vaak voorkomende ziekte, die te weinig gediagnosticeerd wordt omdat de klinische verschijnselen weinig specifiek zijn en sterk kunnen variëren. Met name een milde anemie zonder klachten kan lange tijd onopgemerkt blijven. De malabsorptie en de chronische…

 • Matig

  Goede zorg wordt door vaklui geleverd die werken in een goed georganiseerde omgeving. Wat nu te doen als de zorg niet goed is doordat het vakmens matig presteert? Moet de manager dat corrigeren of de vaklui onderling? Gewoonlijk houden vakmensen elkaar scherp, als beroepsgroep, als groep collega…