Alle nummers
Archief tijdschrift

2010, nummer 6

Jaargang
53

Nieuws

 • Alfablokkers vergroten de kans op succesvolle verwijdering van een katheter na urineretentie

  Context Acute urineretentie is een urologisch spoedgeval waarvoor katheterisatie noodzakelijk is. Het vervolgbeleid na katheterisatie bestaat uit operatief ingrijpen, een langdurige verblijfskatheter (transurethraal of suprapubisch) of het verwijderen van de katheter en zien of de mictie zich…

 • Nog voor het startschot; blessures bij startende hardlopers

  Hardlopen is populair. Van de stad naar de pier en weer naar de stad, over het strand in Egmond of over zeven heuvels in Nijmegen; duizenden mensen gaan elk jaar de uitdaging aan. De start-to-run clubjes schieten als paddenstoelen uit de grond en dragen ontegenzeggelijk bij aan de hardloophype in…

 • Beroepsziekten in cijfers 2009

  Doelgroep Bedrijfsartsen, overheden, organisaties van werkgevers en werknemers, huisartsen. Samenvatting Dit rapport geeft een jaarlijks overzicht van het vóórkomen van beroepsziekten en de verspreiding daarvan binnen sectoren en beroepen. Het biedt informatie over beroepsziekten voor beleid…

 • Het paradoxale effect van roken bij COPD-medicatie

  De langwerkende luchtwegverwijder tiotropium blijkt de kwaliteit van leven bij COPD te verhogen. Ondanks deelname aan het onderzoek dat dit aantoonde, volhardde een aantal rokers met COPD in hun oude gewoonte. We weten dat roken het effect van ICS bij astma en/of COPD doet afnemen. Wat is het…

 • Degelijke ethiek

  Doelgroep Studenten geneeskunde, specialisten/huisartsen (in opleiding), beroepsbeoefenaren in de zorg. Inhoud Dit is de derde druk van een tien jaar geleden verschenen boek dat zich inmiddels een stevige plaats in veel van de medische opleidingen heeft verworven. Ten opzichte van de eerdere…

 • Echte of neppatiënten in het medisch onderwijs?

  Maastrichtse onderzoekers wilden weten of geneeskunde studenten meer zouden leren van een consult met een echte patiënt dan van een consult met een simulatiepatiënt. Zij lieten 163 eerstejaars medisch studenten meedoen die tijdens hun opleiding al minimaal 1 contact met een simulatiepatiënt…

 • Een richtlijn heeft niet altijd gelijk

  NHG-Standaarden schijnen in 80% te worden gevolgd. Niemand weet eigenlijk of dat veel of weinig is en wat een correct percentage zou zijn. De politiek breekt daarover al langer het hoofd en het antwoord lijkt niet in zicht, als er al een antwoord zou bestaan. Bij een systeem dat uitgaat van ‘pay…

 • Wetenschapsdag

  Op 18 juni 2010 presenteren onderzoekers de resultaten van hun inspanningen op de jaarlijkse NHG-Wetenschapsdag, dit keer in de VU te Amsterdam. Voor wie wil weten wat er gaande is in huisartsgeneeskundig Nederland is dat een uitgelezen gelegenheid zich op de hoogte te stellen van het lopende…

 • Integrale bekostiging dekt fractie zorg

  In de systematiek van integrale bekostiging wordt één zorgaanbieder hoofdcontractant voor het totale zorgpakket van de patiënt voor een bepaalde ziekte. Op 1 januari 2010 is de integrale bekostiging ingevoerd van zorg voor diabetes en cardiovasculair risicomanagement (CVRM), en later gebeurt dit…

 • Toys for boys (and girls)?

  Introductie van nieuwe technologie in de huisartsenpraktijk kan bijdragen aan verbetering van de zorg. Denk maar aan de glucosemeter, allerhande teststrips en de bepaling van het CRP. We behoren dan wel de testeigenschappen te weten, alsmede de indicaties en de effecten op de zorg. Maar als een…

 • Alleen als het bewezen is!

  U had mij eens moeten horen als ik aan de rand van de dorpsvijver aan mijn vriendjes uitlegde wat daar in het water allemaal woelde en krioelde. Het water was nog glashelder. Je kon overal de bodem moeiteloos zien, zodat ik van alles kon aanwijzen. Ik wist er wel íets van, maar waar mij dat…

 • Preventie van spanningshoofdpijn

  Spanningshoofdpijn is de meest voorkomende vorm van hoofdpijn bij volwassenen met een gerapporteerde jaarprevalentie van 30 tot 40%. Om de vervelende pijn in chronische gevallen te voorkomen wordt een groot scala aan medicatie gebruikt en voorgeschreven in de dagelijkse praktijk: antidepressiva,…

 • Een zalfje tegen incontinentie

  Incontinentie voor urine is een goede indicatie voor oefentherapie, ook bij post-menopauzale vrouwen. Al vaker rapporteerden we in dit tijdschrift de positieve effecten van een dergelijke benadering. Maar als de klachten ook na oefentherapie blijven? Wat doen we dan? Een recente update van een…

Wetenschap

 • Praktijkondersteuning bij CVRM

  Een gezonde leefstijl is belangrijk voor de preventie van hart- en vaatziekten, maar veel mensen vinden het moeilijk om hun leefstijl te veranderen. Praktijkondersteuners kunnen onderdelen van cardiovasculair risicomanagement overnemen, zoals patiëntenvoorlichting en hulp bij…

 • Hoge bloeddruk bij bejaarden

  Bloeddrukbehandeling is een preventieve actie met de bedoeling om cardiovasculaire complicaties zo lang mogelijk uit te stellen. Het ligt voor de hand om dat te doen bij mensen die nog een periode in het leven hebben te gaan, het liefst in combinatie met een goede kwaliteit van leven. Het meeste…

 • ‘De huisarts moet steun krijgen als hij vastloopt’

  Van Heest had al geruime tijd belangstelling voor de palliatieve zorg voordat zij begon aan haar promotietraject. ‘In ’98 kwam ik bij Betty Meyboom met een casusbeschrijving die ik voor publicatie wilde aanbieden. Ik vertelde haar dat ik wel iets wilde doen op het gebied van onderzoek bij…

 • Antidepressiva in de praktijk

  Huisartsen schrijven vaak antidepressiva voor. Dat heeft nadelen, zoals ook blijkt uit het onderzoek van Ketelaar en Grundmeijer. Zij onderzochten in een aantal Diemense huisartsenpraktijken het (blijven) voorschrijven van antidepressiva. Huisarts en Wetenschap publiceert graag dergelijk goedkoop…

 • SSRI’s in de Nederlandse huisartsenpraktijk

  De afgelopen jaren is het gebruik van antidepressiva, met name SSRI’s, in Nederland toegenomen. SSRI’s zijn voornamelijk geïndiceerd bij depressie en angststoornissen. Het is niet ongebruikelijk dat een patiënt zeven of acht maanden achtereen een SSRI gebruikt. Slechts iets…

 • Pulsoximetrie: indicaties en observaties bij COPD

  Pulsoximetrie kan in de volgende situaties waardevol zijn: de beoordeling van acute exacerbaties of respiratoire insufficiëntie bij COPD of astma; de indicatiestelling voor een onderhoudsbehandeling met zuurstof thuis bij COPD; het inschatten van de kans op een pneumonie bij…

 • Streefwaarde systolische tensie nog lager?

  De NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement gaat uit van een streefwaarde voor de systolische bloeddruk van 140 mmHg. De richtlijn is opgesteld als samenhangend geheel waarin alle risicofactoren voor cardiovasculaire aandoeningen zijn betrokken. Het hier besproken onderzoek suggereert…

Praktijk

 • Bij de NHG-Standaard Ulcus cruris venosum

  Bij de korterekzwachtelmethode wordt een niet-elastisch compressieverband aangelegd. Het verbeteren van de veneuze bloedstroom bevordert de wondgenezing. Daarom moet het verband de grootste druk ontwikkelen aan de voet vanaf de tenenrij, waarna de druk proximaalwaarts tot aan de knie…

 • Palliatieve zorg

  De Asklepion-leergang Palliatieve zorg – die het NHG momenteel samen met het AMC ontwikkelt – schenkt aandacht aan de vele aspecten van palliatieve zorg, waaronder ook existentiële vragen. Er zijn voor de huisarts ook twee PIN’s beschikbaar over dit onderwerp. Palliatieve zorg vraagt bij…

 • Een flinke wond

  ‘Toen ik uit de roeiboot stapte, verloor ik mijn evenwicht en gleed ik uit. Ik viel tegen de steiger aan en liep een forse schaafwond op, van wel meer dan een decimeter lang, midden op mijn scheenbeen. Nou kan een wond op je scheen toch al behoorlijk bloeden, maar ik gebruik ook nog…

 • Vakantiedokters

  Wie ziek wordt op vakantie treft vaak buitenlandse dokters met andere opvattingen. Franse dokters geven altijd drie medicijnen, voor alles, nodig of niet, vaak gewone drogistenmedicijnen in een medische verpakking. Engelse dokters kijken je met een vies gezicht aan als je om zetpillen vraagt. …

 • Twee verwarde patiënten

  Hyponatriëmie komt bij ouderen veel voor en verloopt vaak symptoomloos, maar kan ernstige gevolgen hebben. Risicofactoren zijn hogere leeftijd, ondergewicht en een eerdere episode van hyponatriëmie. De voornaamste symptomen zijn malaise, braken, vermoeidheid of verwardheid; daarnaast ook…

 • Migraine

  Migraine is een veelvoorkomend probleem; 33% van de vrouwen en 13% van de mannen krijgen twee of meer aanvallen in hun leven. Ongeveer de helft van de migrainepatiënten bezoekt de huisarts. Het is voor de huisarts niet altijd eenvoudig onderscheid te maken tussen migraine en andere vormen van…

 • Parkinson en parkinsonisme

  Klachten als traagheid of trillen van de handen veroorzaken veel ongerustheid. De huisarts zal snel denken aan de ziekte van Parkinson (ZvP), maar die is juist in het beginstadium moeilijk te diagnosticeren omdat de symptomen nog mild en aspecifiek zijn. Niet alles wat trilt is Parkinson. Een…

 • Stresserigheid

  Krijg je van stress een migraineaanval? Sommige migrainemensen denken dat en het blijkt ook zo te zijn. Ze blijken het te denken, bedoel ik. Maar stress is het niet. In een onderzoek naar stress en migraine vulde een aantal mensen met migraine wekenlang slimme vragenlijsten in tot hun…

Richtlijn

 • NHG-Standaard Ulcus cruris venosum (tweede herziening)

  Uit praktische overwegingen is er gekozen voor wondbedekkers die minder vaak verwisseld hoeven te worden en daarmee patiëntvriendelijker zijn. Compressietherapie is de belangrijkste pijler van de behandeling van ulcus cruris venosum en vermindert ook de recidiefkans. …