Alle nummers
Archief tijdschrift

2010, nummer 7

Jaargang
53

Nieuws

 • Een slap handje

  Huisartsen schudden dagelijks heel wat handen. De ene patiënt geeft een ferme handdruk en de ander een slappe hand. Kunnen we ‘handkracht’ nu gebruiken in de praktijk? Leidse onderzoekers denken van wel. In de Leiden 85+-studie onderzochten Taekema en Ling de sterkte van de handgreep bij 555…

 • Zorgbehoefte cognitief niet beperkte bejaarden duurt betrekkelijk kort

  Medische zorg leidt tot compressie van morbiditeit en mogelijk ook tot compressie van zorgbehoefte bij ouderen (hulp bij wassen, aankleden, wandelen en transfer). Ouderen en hun naasten willen graag informatie over de te verwachten zorgbehoefte. In welke toestand zal ik overlijden? Welke…

 • Voortaan bij de patiënt op bed

  Dokters moeten tijdens hun contacten met patiënten altijd even gaan zitten. Op die manier denken patiënten achteraf dat ze meer tijd en aandacht krijgen, ook al duurt het contact objectief gemeten net zo lang als een staand consult. Dat geldt ook voor contacten met ziekenhuispatiënten. Staand…

 • Overgewicht volgt roken op

  In de speurtocht naar beïnvloedbare risicofactoren is de jacht duidelijk geopend op het lichaamsgewicht. Amerikaanse onderzoekers bepaalden het lichaamsgewicht op baseline en volgden 5888 ouderen (gemiddeld 72 jaar oud) gedurende 7 jaar. Zoals verwacht bleek overgewicht samen te hangen met een…

 • Statines verhogen risico op diabetes een beetje

  De uitkomsten van 13 grote onderzoeken met in totaal 91.140 patiënten zonder bekende diabetes mellitus laten zien dat het gebruik van statines het risico op het ontwikkelen van diabetes mellitus met 9% doen toenemen. Dat lijkt nogal fors, maar betekent dat 255 patiënten 4 jaar moeten worden…

 • Medicatie bij hartfalen

  In een huisartsenpraktijk met 2350 patiënten zijn er per jaar ongeveer 28 patiënten met hartfalen, van wie 7 nieuwe patiënten (alle leeftijden). De optimale zorg voor deze patiënten staat in de NHG-Standaard Hartfalen (herzien in 2005). De standaard beschrijft onder andere een medicamenteus…

 • D-dimeer en acute aortadissectie

  Acute aortadissectie (AD) is een potentieel levensbedreigende ziekte waarbij snelle diagnostiek van belang is. Bij een type-A-dissectie is de proximale zijde van de aorta ascendens betrokken, bij een type-B-dissectie de distale zijde. De mortaliteit van een type-A-dissectie is 90% binnen drie…

 • HbA1c: niet te veel naar benee?

  Bij patiënten met diabetes mellitus type 2 is het goed gebruik te streven naar normoglykemie en het capillaire HbA1c te verlagen tot onder de 7%. Dit verkleint het risico op microvasculaire complicaties en mogelijk ook op macrovasculaire complicaties. In meta-analyses werd echter gevonden dat…

 • Lijfwacht

  Mijn grootouders waren hardwerkende types die weinig weet hadden van emoties. De beide oma’s stierven al jong aan kanker, de opa’s werkten hard en met hun handen. Het loon dat ze geacht werden mee naar huis te nemen, werd in de plaatselijke tapperij meestal meer dan gedecimeerd. De rol van steun…

 • Ja zuster, neen zuster

  Praktijkondersteuners/-verpleegkundigen (POH’s) zijn niet meer weg te denken uit de huisartsenpraktijk. Nog maar tien jaar geleden hadden we nauwelijks van ze gehoord, maar inmiddels is de POH onmisbaar. Haar inzetbaarheid – een POH is meestal een vrouw – lijkt grenzeloos. We begonnen met het…

 • Plaats van INCS bij de behandeling van acute rhinosinusitis is (nog) onzeker

  Context Acute rhinosinusitis (RS) komt in de huisartsenpraktijk veel voor. Hoewel in de meeste dubbelblinde, placebogecontroleerde onderzoeken (RCT’s) bij RS geen positief klinisch effect van antimicrobiële therapie kon worden aangetoond, schrijven huisartsen in meer dan 70% van de gevallen een…

 • Statines veranderen veel, maar verlagen niet ook nog eens de bloeddruk

  Statines hebben pleiotrope effecten. Pleiotroop is etymologisch afgeleid van de Griekse woorden pleio dat veel, en tropo dat veranderingen betekent. In die zin doen de statines hun naam eer aan, want de introductie van de statines betekende een revolutie voor de cholesterolbehandeling. Door hun…

 • Nogmaals: HYVET

  In een recente H&W spraken we onze verbazing uit over het commentaar van collega Koopman op het HYVET-onderzoek. Naar aanleiding van dat onderzoek stelt hij dat 80-plussers zonder restricties volgens de geldende hypertensierichtlijnen behandeld zouden moeten worden. In zijn antwoord op onze…

 • Ontspoorde richtlijnontwikkeling?

  In een recent nummer van de British Medical Journal stond een debat over het al dan niet uit de hand gelopen zijn van evidence based richtlijnontwikkeling. De Nederlander Grol van IQ Healthcare ziet het allemaal niet meer zo zitten. De integratie met meting van de kwaliteit van zorg en…

 • Screening borstkanker

  In de rubriek Import stond eerder dit jaar een bijdrage van Ferdinand Schreuder ‘Screening op borstkanker: doen of laten?’ (Huisarts Wet 2010,53:174). Daar voeg ik graag iets aan toe. Zelfs al zou het zo zijn dat borstkankerscreening op geen enkele collectieve uitkomstmaat een voordeel zou…

Wetenschap

 • ‘Het pluis/niet-pluisgevoel van huisartsen is gebaseerd op kennis en ervaring’

  ‘Ik volgde een opleiding tot huisarts/onderzoeker’, vertelt Stolper, ‘en aan het eind daarvan moest je een projectvoorstel indienen over wat je wilde onderzoeken. Bij mij was dat een vierveldentabel van de eigenschappen pluis/niet-pluis. Want hoe werkt dat nou? Het is al een oud begrip en er…

 • Aandacht voor de zieke hoort bij de zorg voor chronische ziekten

  Er zijn verschillende, tamelijk voor de hand liggende, redenen om consequent aandacht te schenken aan de mentale problemen waarmee relatief veel chronisch zieken kampen. Zo weten we inmiddels dat die problemen (post of propter) via pathofysiologische processen van invloed zijn op het beloop van…

 • Minimale interventie door verpleegkundigen helpt ouderen met stemmingsproblemen

  Chronisch zieken kunnen veel nadelige gevolgen ondervinden van depressieve symptomen en/of emotionele problemen. Ons onderzoek laat zien dat ook een minimale interventie bij depressieve symptomen al vruchten afwerpt, en dat verpleegkundigen prima in staat zijn dergelijke interventies uit…

 • CVRM door een praktijkverpleegkundige is effectief

  Een belangrijk deel van de preventie van hart- en vaatziekten vindt plaats in de eerste lijn. Volgens de richtlijn Cardiovasculair risicomanagement kunnen praktijkondersteuners huisartsen helpen bij het uitvoeren van CVRM. Praktijkondersteuners blijken gelijke of betere…

Praktijk

 • Bij de LESA Ondervoeding

  Er is sprake van ondervoeding bij 5% onbedoeld gewichtsverlies in de laatste maand, 10% onbedoeld gewichtsverlies in het laatste halfjaar, bij een BMI &lt 20 bij ouderen (> 65jaar) of bij een BMI &lt 18,5 bij volwassenen ( Verpleegkundigen in de thuiszorg en verzorgingshuizen letten op…

 • Bloeddruk meten buiten de spreekkamer: de kloof tussen praktijk en wetenschap

  Huisartsen gebruiken steeds vaker nieuwe vormen van bloeddrukmeting, zoals thuis- en 24-uursmeting. Deze manieren van bloeddrukmeting zijn gebaseerd op de oscillometrische meettechniek. De NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement bevat geen informatie over de oscillometrische techniek…

 • Betonblokken

  Bij de Giro van Italië waren veel valpartijen, onder andere over randjes en middenbermen, bedoeld om de vaart van automobilisten te remmen. In de stad zie je overal betonblokken langs de weg staan. Die voorkomen fout parkeren met absolute zekerheid. In woonwijken verlies je bijna je uitlaat op…

 • Dengue

  Via de beet van een geïnfecteerde vrouwtjesmug kunnen mensen in de tropen besmet raken met een van de vier serotypen van het denguevirus. Meestal treedt spontaan herstel op, maar soms is het beloop virulent en treedt dengue hemorragische koorts of zelfs dengue shocksyndroom op. Bij de…

 • Bij de NHG-Standaard Hartfalen

  Er zijn meerdere oorzaken voor hartfalen, waarbij de standaard extra aandacht vraagt voor NSAID’s als luxerende factor en voor de beperkt voorgeschreven thiazolidinedionen bij diabetes mellitus. Daarnaast kent het (NT-pro) brain natriuretisch peptide (BNP) verschillende eenheden die verwarring…

 • Bij de LESA Visuele stoornissen bij kinderen en jongeren

  Huisartsen hebben meestal indirect te maken met visusstoornissen van kinderen en jongeren. De Jeugdgezondheidszorg screent kinderen op visusproblemen, de huisarts is vaak alleen betrokken bij de verwijzing. Dat geldt vooral als de huisarts geen refractieonderzoek doet. Kinderen tot zes jaar…

Richtlijn

 • NHG-Standaard Hartfalen (tweede herziening)

  De afkapwaarden voor (NT-pro)BNP bij acuut hartfalen verschillen van de afkapwaarden bij geleidelijk ontstaan hartfalen. Toegevoegd is een paragraaf over palliatieve zorg, multidisciplinaire ketenzorg en hartfalenzorgprogramma’s. Deze NHG-Standaard is inhoudelijk…