Alle nummers
Archief tijdschrift

2011, nummer 5

Jaargang
54

Nieuws

 • Verlaagde zuurstofsaturatie als klinische indicator

  In verschillende artikelen in de H&W van januari 2011 worden klinische kenmerken beschreven en becommentarieerd die bruikbaar zijn als alarmsignaal voor ernstige infecties bij kinderen.1-4 Opvallend is dat daarbij nergens een verlaagde zuurstofsaturatie als klinische indicator voor een ernstige…

 • Patiënten over telefonische bereikbaarheid

  De telefonische bereikbaarheid van huisartsen kan beter. Uit onderzoek van IGZ en NPCF in 2008 bleek dat normen voor bereikbaarheid vaak niet worden gehaald. Ook patiënten ervaren de telefonische bereikbaarheid als een probleem. Dit blijkt uit onderzoek binnen het Consumentenpanel…

 • Kerende kansen

  Al zolang ik deze column in H&W schrijf, koester ik het plan om ooit het begin te gebruiken van een gedicht dat Isaak da Costa rond 1890 schreef. Het boeide mij in de derde klas van het gymnasium en is mij altijd bijgebleven. Da Costa was een bekend dichter die om allerlei redenen vijfentwintig…

 • In beweging blijven

  Ruim twintig jaar geleden viel bij mij de eerste H&W op de mat. Als jonge geïnteresseerde huisarts spelde ik het blad maandelijks. De publicatie van de eerste NHG-Standaard over diabetes mellitus in H&W leidde aanvankelijk tot veel discussie. Sommige huisartsen voelden zich in een keurslijf…

 • Duizelige duikelaar ook brekebeen?

  De onderzoekers maakten gebruik van een gekoppelde database met onderzoeksgegevens over de bevolking in de provincie Québec (Canada). In een retrospectief cohortonderzoek vergeleken ze de gegevens van 2.442 duizelige patiënten (ICD-9 code duizeligheid of vertigineus syndroom) vanaf het eerste…

 • Help, mijn kind eet niet!

  Ouders van kinderen met een eetstoornis maakten een handleiding voor lotgenoten. Wanneer u te maken krijgt met ouders die vermoeden dat hun kind een eetstoornis heeft, kunt u naar deze handleiding verwijzen. Kinderen met eetstoornissen zullen zelden uit zichzelf naar de huisarts gaan, maar…

 • Richtlijnen in de spreekkamer, van dogma naar dans

  In de spreekkamer moeten vaak ‘preferentiegevoelige beslissingen’ worden genomen. Dan is er sprake van meer dan één behandelingsoptie of spelen voor- en nadelen een rol. Depressie is hiervan een voorbeeld: welke behandeling past het best bij de patiënt? Is dat cognitief-gedragstherapie,…

 • Huisarts worden in Canada

  Zestig procent van de mensen die voor huisartsgeneeskunde kozen, hadden die keuze aan het begin van hun studie al gemaakt. Vergeleken met de mensen die een ander specialisme kozen, waren degenen die voor huisartsgeneeskunde kozen vaker vrouw en getrouwd; hadden lager opgeleide ouders; minder…

 • Huisarts en kinderen met overgewicht

  Door de stijgende prevalentie van obesitas en overgewicht bij kinderen, wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar interventies die overgewicht en obesitas bij kinderen tegen proberen te gaan, ook in de eerste lijn. Een systematisch literatuuroverzicht van Sargent et al. beschrijft wat er…

 • ADHD: ligt het dan toch aan het eten?

  Nederlandse onderzoekers randomiseerden 100 kinderen in een ‘gezond eten’- en een ‘dieet’-groep. Het dieet was afgeleid van het few foods dieet (een klein aantal hypoallergene voedingssoorten zoals rijst, lam, kalkoen, een aantal groenten, peren en water), aangevuld met aardappels, fruit en…

 • PSA-waarde eens goed, altijd goed!

  Vorig jaar berichtten Rotterdamse onderzoekers op basis van het ERSPC-onderzoek dat met geregelde bepalingen van het prostaatspecifieke antigeen (PSA) bij oudere mannen circa 20% van de sterfte aan prostaatkanker kan worden voorkomen. Desondanks is de invoering van prostaatkankerscreening bij…

 • Huisarts en depressie: goed nieuws!

  De auteurs vergeleken onderzoeken met gelijktijdig gestelde klinische diagnoses van huisartsen, zonder hulp, met als extern criterium semigestructureerde beoordelingsgesprekken. Ze vonden 25 internationale onderzoeken met 8917 individuen. Ze wilden minimaal 3 onafhankelijke onderzoeken per land…

 • Medicatie bij vermoeidheid in palliatieve fase matig effectief

  Context Vermoeidheid in de palliatieve fase wordt veroorzaakt door de onderliggende ziekte of de behandeling. De exacte pathofysiologie is niet volledig bekend. Vermoeidheid is vaak invaliderend en naarmate de ziekte voortschrijdt, neemt de ernst toe. Bij de klacht spelen lichamelijke,…

 • Kansen in de behandeling van knie- en heupartrose

  Er is al veel bekend over de conservatieve behandeling van knie- en heupartrose. Diverse richtlijnen geven aan dat pijnstilling, afvallen, fysiotherapie en intra-articulaire injecties met corticosteroïd vaak met goed resultaat gebruikt kunnen worden in de eerste lijn. Snijders et al…

 • Succesvol opleiden moet je leren

  Doelgroep Het boek is primair geschreven voor medisch specialisten, coassistenten en aios. Huisartsen (in opleiding) kunnen het boek ook gebruiken. Inhoud De medische vervolgopleidingen zijn de afgelopen tien jaar drastisch veranderd. Opleiders en aios moeten over veel kennis en vaardigheden…

 • DART-N

  Twee maanden al? Mijn begeleider van de universiteit heeft gelijk. Dit is niet de afdeling chirurgie, waar je doorbuffelt als een werkbij zonder enig persoonlijk doel. Na twee maanden Noordwoud is het tijd voor een balans: waar sta ik... en wat is mijn plan? Terwijl ik de snelweg op draai, tel…

Wetenschap

 • Als de aangezichtsverlamming niet beter wordt

  Een idiopathische perifere aangezichtsverlamming is meestal een onschuldige aandoening die bij 70% van de patiënten volledig geneest. De overige 30% kampt met restverschijnselen zoals asymmetrie en synkinesen, problemen bij eten, drinken of praten. Deze restverschijnselen kunnen ernstige…

 • Mimetherapie bij persisterende parese

  In hun commentaar op de NHG-Standaard Perifere aangezichtsverlamming constateren Beurskens en Meyboom-de Jong dat deze standaard nauwelijks advies geeft voor patiënten die niet genezen en een scheef gezicht houden. Zij stellen dat de huisarts patiënten moet verwijzen naar een mimetherapeut indien…

 • Het Diabetes Zorg Protocol

  POH’s leveren even goede diabeteszorg als huisartsen. Het structureren van de diabeteszorg leidt tot verbeteringen in het zorgproces. Het Diabetes Zorg Protocol (DZP) met beslissingsondersteunende informatiesystemen verbetert het zorgproces en ook het cardiovasculaire risico dankzij…

 • Huisarts of ketenzorg: wat wilde de diabetespatiënt?

  Het aantal Nederlanders met diabetes stijgt snel, en het overgrote deel wordt behandeld in de eerste lijn. De eerstelijns diabeteszorg in Nederland staat ter discussie. Het model dat de voorkeur heeft van NHG en DiHAG, met de huisarts als regisseur, dreigt te worden overvleugeld…

 • Effectiviteit van manuele therapie bij chronische spierspanningshoofdpijn

  In de eerstelijnsgezondheidszorg gebruikt men verschillende behandelingen voor chronische spierspanningshoofdpijn, zonder substantieel bewijs dat deze behandelingen effectief zijn. Dit onderzoek laat zien dat manuele therapie een effectieve behandeling kan zijn voor chronische…

 • Jichtartritis

  Jichtdiagnostiek door huisartsen op basis van alleen klinische kenmerken is onvoldoende valide. Een diagnostische beslisregel en een online te raadplegen jichtcalculator helpen de huisarts de diagnose te valideren. Een kuur prednison 30-50 mg eenmaal daags vijf tot zeven dagen is een…

 • ‘Jicht kun je het best behandelen met prednison’

  Janssens ‘groeide’ min of meer in het onderwerp van zijn onderzoek. ‘Reumatoloog Matthijs Jansen – mijn latere copromotor – confronteerde me met een vraag over een overleden patiënt uit mijn praktijk: kon diens hart- en vaatziekte iets te maken hebben met zijn jicht? Speculerend over oorzaak…

 • Nieuw bewijs voor effect antibiotica bij otitis media acuta

  Recent hebben Amerikaanse en Finse onderzoekers twee onderzoeken gepubliceerd in de New England Journal of Medicine over het effect van antibiotica bij otitis media acuta. Door stringente diagnostische criteria te gebruiken claimen de onderzoekers hier de ‘echte’ otitis media acuta te hebben…

 • Het beloop van aspecifieke artritis

  Er is geen literatuur over het beloop van artritiden in de eerste lijn. Uit de tweede lijn (reumatologie) is bekend dat aspecifieke artritis in 13 tot 60% van de gevallen spontaan in remissie gaat en zich in 7 tot 65% ontwikkelt tot reumatoïde artritis. In 10 tot 40% van de gevallen…

Praktijk

 • De nieuwe kleren van de keizer

  Door de geschiedenis heen was de huisarts altijd de hoeksteen van de gezondheidszorg. Geliefd bij patiënten en gerespecteerd in de samenleving, want mensen stellen prijs op een arts die tijd en aandacht voor hen heeft: een laagdrempelige, generalistische arts met wie men een…

 • Ziek

  Soms is de dokter zelf een beetje ziek. Jammer genoeg ben ik dat maar om de paar jaar. En nooit ben ik te ziek om verplichtingen af te zeggen. Of ik ben ziek in het weekend. Ik heb er dus niets aan. Sterker nog, ik kon zaterdag zelfs dienst doen. Vrijdag een beetje ziek geworden en dus na het…

 • Targeted therapieën tegen kanker

  De vooruitgang in de biotechnologie heeft geleid tot ontwikkeling van een nieuwe klasse geneesmiddelen die onder meer wordt ingezet in de behandeling van kanker: de targeted therapie. Targeted therapie is specifiek gericht tegen bepaalde processen in de kankercel, maar kan ook gezonde…

 • Patiëntgericht communiceren bij claimend gedrag

  Patiëntgericht communiceren heeft een gunstig effect op de gezondheid van de patiënt en op zorguitkomsten zoals de tevredenheid en therapietrouw. Het leidt ook tot minder conflicten en een lagere medische consumptie. Claimende patiënten zijn vaak meer gebaat bij een niet-directieve, …

 • Antistolling en diabeteszorg

  Artsen, tandartsen, apothekers en trombosediensten moeten samenwerken bij patiënten die medicijnen gebruiken die de bloedstolling beïnvloeden. Behalve cumarinederivaten bespreekt de LESA ook trombocytenaggregatieremmers, tijdelijke medicatie en overbruggingsbehandelingen. Gezien de mogelijke…

 • Scabies

  Scabies is in ons land een vrij zeldzame aandoening geworden. De incidentie van scabies bij de huisarts varieert van 0,3 tot 0,4 per 1000 patiënten per jaar. Toch moeten we hierop bedacht zijn. Scabies hangt sterk samen met de sociaaleconomische en hygiënische omstandigheden: met name…

 • Verantwoorde zorg?

  U kent ze wel: de patiënten die in het buitenland een ongevalletje hebben gehad en u daags na de vakantie het hele verhaal in geuren en kleuren komen vertellen, meestal met een plastic tas vol ‘herinneringen’. Zo zag ik laatst meneer X, 40 jaar, die eergisteren zijn knie had verdraaid op de piste…