Main content

Kopij inzenden

Richtlijnen voor auteurs

Hieronder kunnen potentiële auteurs een samenvatting van onze herziene richtlijnen vinden.
U kunt desgewenst ook de volledig tekst downloaden: herziene richtlijnen, versie april 2008.

Soorten artikelen
H&W onderscheidt verschillende soorten artikelen. Een onderzoeksverslag moet aan andere eisen voldoen dan een klinische les, en vanzelfsprekend is een commentaar iets anders dan een systematisch literatuuroverzicht.
Voor de onderzoeksverslagen hanteren we internationale richtlijnen zoals de CONSORT-richtlijnen voor randomised controlled trials en de STARD-richtlijnen voor diagnostisch onderzoek. Bij literatuuronderzoek hechten we veel waarde aan een duidelijke zoekstrategie en aan de methodologische beoordeling van de gevonden artikelen.
Onderzoek naar kwaliteitsverbetering past niet altijd in het vaste stramien van een onderzoeksartikel (Inleiding, Methoden, Resultaten en Beschouwing). In navolging van de BMJ hebben we daar dus al enige tijd een apart stramien voor. Een voorbeeld van zo'n implementatieartikel is het artikel van Van Duppen et al. over gedragstherapie (H&W 2003;46;259-62).
Commentaren - we schreven het al eerder - horen gefundeerd maar scherp en puntig te zijn. Een commentaar dat niets beweert, is vlees noch vis.
Artikelen in de rubriek Discussie zijn kort, maar wat langer dan een commentaar. Het gaat vooral om actuele onderwerpen waarover veel verschil van mening is. Ook voor nascholingsartikelen en klinische lessen vindt u in de richtlijnen uitgebreide aanwijzingen.
We publiceren met enige regelmaat artikelen die eerder in Engelstalige tijdschriften verschenen zijn. Als u een dergelijk artikel wilt indienen is het verstandig daarover van tevoren te overleggen met de redactie (redactie@nhg.org).
Ingezonden brieven mogen niet langer zijn dan 350 woorden. We houden ons het recht voor om langere brieven zonder overleg in te korten tot de essentie. Ingezonden brieven moeten binnen redelijke termijn ingestuurd worden.

Stijl
Wetenschappelijk en onderbouwd betekent niet dat een artikel saai en onleesbaar moet worden. Een artikel is vaak onleesbaar door het gebruik van passieve vormen, personificaties en ander afstandelijk taalgebruik. Er is vaak niets tegen het schrijven in de ik- of wij-vorm.
De rest van onze formele wensen (tabellen, figuren, literatuurverwijzingen) vindt u op de website.

Inzenden
We accepteren alleen nog maar elektronische versies per e-mail. Stuur uw bijdrage dus naar redactie@nhg.org en stuur ook een elektronische brief mee waarin u uitlegt dat alle auteurs de versie hebben bekeken en dat uw bijdrage nog niet elders is gepubliceerd.
Ook ingezonden brieven kunt u per e-mail aanbieden.

Beoordeling
De redactiecommissie en externe adviseurs beoordelen de artikelen. De redactiecommissie van H&W is onafhankelijk van het NHG en beoordeelt artikelen uitsluitend op nieuwswaarde en wetenschappelijke houdbaarheid. De NHG-Standaarden en het NHG-nieuws vallen wel onder de verantwoordelijkheid van het NHG.