Alle nummers
Archief tijdschrift

2006, nummer 2

Jaargang
49

Nieuws

 • Behandeling van depressie na hartinfact geeft geen betere prognose

  Een patiënt heeft na een doorgemaakt hartinfarct een aanzienlijke kans om een depressie te krijgen, ongeveer 18%. Dat is niet alleen vervelend, maar geeft ook een twee- tot driemaal grotere kans op cardiale ellende (nieuw infarct, hartfalen, CABG of PTCA-behandeling). Het is daarom logisch dat…

 • Rijken vaker rechtstreeks naar specialist bij vrije artsenkeuze

  Amerikaans onderzoek onder 65-plussers die een vrije artsenkeuze hadden, laat zien dat rijken vaker alleen voor een specialist kiezen. Voor dit onderzoek zijn de gegevens gebruikt van 7928 ouderen. De onderzoeker onderscheidde 4 groepen: zij die geen arts bezochten gedurende een jaar (12,1%), zij…

 • Veranderende gezondheidszorg

  De aanstaande veranderingen in de Nederlandse gezondheidszorg maken dat de gezondheidszorg meer dan ooit in de belangstelling staat van de bevolking, de hulpverleners en onderzoekers. Om een goede beoordeling te kunnen geven van die veranderingen is het noodzakelijk een systematische beschrijving…

 • Oog, oor en werk

  Vorige maand verscheen de NHG-Standaard Slechthorendheid en deze maand is de NHG-Standaard Het rode oog aan de beurt. Volgens het Signaleringrapport beroepsziekten staan 900.000 werkenden bloot aan schadelijk geluid. Dat zijn niet alleen mensen die met lawaaiige machines werken, maar ook…

 • Oud en nieuw in de redactie

  Eind 2005 vertrok Ger van der Werf, huisarts in Groningen, uit de redactie van H&W. Hij maakte vanaf 1999 deel uit van de redactie. Ger was onze huisfilosoof, die feilloos zwakheden (kwakdenken en onder ongemak) in manuscripten ontdekken kon. Hij heeft tijdens zijn deelname aan de redactie een…

 • Praktische dermatologie

  Dermatologie is een visueel vak, en een plaatjesboek is daarom altijd interessant. Deze ‘eerste dermatologische atlas in pocketformaat’ wil voor alle artsen en studenten een leidraad zijn bij het herkennen van verschillende huidaandoeningen. Het is een door Nederlandse dermatologen geredigeerde…

 • Longembolie uitsluiten met simpele test

  Een trombosebeen en vooral longembolie zijn ernstige aandoeningen met forse morbiditeit en mortaliteit als ze niet behandeld worden. In de huisartsenpraktijk komen beide gelukkig niet zo vaak voor, maar huisartsen leggen terecht de verwijsdrempel voor beide aandoeningen laag. Dat heeft als gevolg…

 • De ratrace van het wetenschapsbedrijf

  De Nederlandse arts-onderzoeker Miquel Bulnes debuteerde enkele jaren geleden met de bij vlagen komische debuutroman Zorg! Nu ligt zijn tweede roman in de boekhandel: Lab. ‘EISPRONGDAG!!!’ Dit soort sms-berichten stuurt Charlotte aan haar vriend Jidde Hartman die werkt aan een promotieonderzoek…

 • Patiënttevredenheid niet het belangrijkste

  Bij een bezoek aan de huisarts vinden patiënten hun eigen tevredenheid over het consult helemaal niet zo belangrijk. Dat is de toch wel verrassende uitkomst van Zweeds onderzoek naar factoren die patiënten belangrijk vinden bij een consult aan de huisarts. De onderzoekers voerden een mooi…

 • Oncologie vergeleken

  Deze twee, kort na elkaar verschenen, boeken richten zich grofweg op hetzelfde lezerspubliek: de medicus of paramedicus (in spe), die zich in grote lijnen op de hoogte wil stellen van de huidige ontwikkelingen in de oncologie, zonder zich een weg te moeten banen door allerlei specialistische…

 • Bètablokkers niet passé

  Twee meta-analyses, en een paar editorials en commentaren die de plaats van bètablokkers bij de behandeling van ongecompliceerde hypertensie in twijfel trokken, kregen de laatste maanden veel aandacht in de internationale wetenschappelijke medische pers. Deze turbulentie komt mede door de…

 • Koude voeten, natte neuzen

  Van kou word je toch sneller verkouden. Bovendien blijkt een gedeelte van de bevolking extra gevoelig te zijn voor het frequent oplopen van een verkoudheid. Deze groep lijdt aan een zogenaamde constitutionele verkoudheid. Dit zijn de opvallende conclusies uit een onderzoek onder 180 gezonde…

 • Continuïteit en verhuizende patiënten

  Eind 2006 bestaat het NHG 50 jaar. Tijd voor een feestje. In deze jaargang besteden we veel aandacht aan de geschiedenis van de huisartsgeneeskunde. In deze korte rubriek stellen we in elk nummer allerlei aspecten van continuïteit aan de orde: van continuïteit bij terminale zorg door parttime…

 • De dialectiek van de diabeteszorg

  Het proefschrift van de Venlose huisarts Henk van Dam is doortrokken van zijn overtuiging om de zorg voor diabetespatiënten vooral in samenwerking met de patiënt vorm te geven. Hij voert daarvoor een aantal argumenten aan die hij in zijn proefschrift nader onderbouwt. Zo blijkt de door de…

 • Adenotonsillectomie bij kinderen: arts en ouders op één lijn?

  Van Staaij beschrijft het nut van adenotonsillectomie (Huisarts Wet 2005;48:571-6). Ze baseert zich vooral op haar eigen onderzoek (BMJ 2004;329:1317-22). In een recent nummer van Minerva (het tijdschrift voor Evidence Based Medicine in België) uitte ik vier punten van kritiek op de moeilijke…

 • Meer impetigo, vooral in landelijk en Zuid-Nederland

  Tot begin jaren negentig leek impetigo steeds minder vaak voor te komen. Meestal werd dat verklaard door de kleinere gezinnen, de gestegen welvaart en verbeterde hygiënische omstandigheden. Die dalende tendens lijkt te zijn omgebogen. In vergelijking met 1987 ging in 2001 een kwart meer kinderen…

 • Dysurie met negatieve nitriettest

  In het Journaal van nummer 11 (H&W 2005;48;540) beschrijft u de resultaten van een RCT waarin de antibiotische behandeling van vrouwen met mictieklachten wordt onderzocht. U kopt: ‘Dysurie met negatieve nitriettest sneller over met antibiotica’. Bekend is dat de nitriettest een hoge…

 • Geschiedenis zorgverzekeraars

  Het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en het Kenniscentrum Historie Zorgverzekeraars hebben een groot aantal archieven (1870-1968) van ziekenfondsen en centrale ziekenkassen doorzoekbaar gemaakt. Niet alles is via internet te benaderen, maar het is aardig om te lezen dat artsen in 1945 met…

 • Traumatisch hersenletsel

  In de kernpunten van hun artikel over patiënten met traumatisch hersenletsel (H&W 2005;48:576-80) stellen Vugts et al. dat bij een (dreigend) sociaal-maatschappelijk disfunctioneren verwijzing geïndiceerd is. Hoewel dit punt in de tekst van het artikel wordt afgezwakt tot de mogelijkheid om te…

 • Welk anticholinergicum voor de behandeling van volwassenen met klachten van een hyperactieve blaas?

  Achtergrond Het hyperactieve blaassyndroom komt in Europa bij ongeveer 17% van de volwassenen voor. Het bijbehorende klachtenpatroon bestaat uit een plotselinge, heftige aandrang om te plassen al of niet met onwillekeurig urineverlies. Daarnaast is er een frequente mictie. Deze klachten worden…

Wetenschap

 • Vitamine-D-gebrek bij allochtonen: ook bij mannen

  Vitamine-D-gebrek komt veel voor bij allochtone vrouwen in Nederland. Patiënten met vitamine-D-gebrek hebben een verhoogd risico op botbreuken, rachitis en proximale spierzwakte. Ook onder allochtone mannen in Nederland komt vitamine-D-gebrek veel voor. Dat vitamine-D…

 • Verhoogde kans op myocardinfarct na luchtweginfectie

  Leidt een recent doorgemaakte luchtweginfectie tot een verhoogde kans op myocardinfarct? In de NHG-Standaard Acuut coronair syndroom (ACS) wordt de huisarts geadviseerd een aantal vragen te stellen naar klachten, symptomen en/of risicofactoren die een belangrijke positief voorspellende…

 • Huisarts, blijf bij je klinische leest!

  Huisartsgeneeskunde is een gewoon klinisch vak. Het stellen van een (waarschijnlijkheids)diagnose is voor huisartsen van groot belang. Onderzoek in de huisartsgeneeskunde moet zich voornamelijk bezighouden met klinische vragen. Huisartsgeneeskunde is een gewoon…

 • Zorg voor de mantelzorgers van CVA-patiënten in de huisartsenpraktijk

  Het grootste deel van de CVA-patiënten keert na behandeling in het ziekenhuis, revalidatiecentrum of verpleeghuis weer naar huis terug. Hoewel zij thuis een beroep op professionele hulp zouden kunnen doen, zijn het de naasten die het grootste deel van de zorg verlenen en dit vaak als een zware…

 • De werkzaamheid van fluticason bij hoesten: een gerandomiseerde dubbelblinde placebogecontroleerde trial

  De methodologie van het klinisch onderzoek bij hoesten is nog in ontwikkeling. Er is gebrek aan bewijs voor de werkzaamheid van de middelen tegen acuut hoesten. Middelen tegen hoesten vertonen een extreem groot placebo-effect. Fluticason is werkzaam bij niet-rokers zonder…

 • De lijkschouw bij plotselinge dood

  Een grote groep huisartsen voelt zich onvoldoende toegerust in het uitvoeren van de lijkschouw. Behandelend artsen zeggen onvoldoende kennis te hebben van forensisch geneeskundige aspecten van de lijkschouw waaronder het beoordelen van letsels. Tachtig procent van de huisartsen…

Praktijk

 • Minimale interventiestrategie voor stoppen met benzodiazepinen

  De minimale interventiestrategie is een bewezen effectieve methode voor het verminderen van het aantal langdurige benzodiazepinegebruikers. De huisarts kan deze strategie (in FTO-verband) ook succesvol toepassen in de eigen praktijk. Benzodiazepinen zijn de meest voorgeschreven…

 • Snurken

  Snurken is een veel voorkomende klacht; de prevalentie varieert tussen 24-50% bij mannen en tussen 14-30% bij vrouwen. Snurken leidt tot sociale ongemakken omdat de omgeving en met name de bedpartner er hinder van ondervindt. Snurken lijkt ook een rol te spelen in het ontstaan van ziektebeelden…

 • Mijmerspreekuur

  Je hebt zo van die dagen. Het spreekuur verloopt gladjes, echte moeilijkheden zijn er niet, er gebeurt nauwelijks iets opmerkelijks. Geen klagen, geen zeuren; louter welwillende, begripvolle oren. Ik overleg met mijn patiënten wat te doen bij hun nog steeds iets te hoge cholesterolgehalte,…

 • ‘We moeten weer echte huisartsen worden’

  Toen ter gelegenheid van de WONCA Europe Conference 2004 in Amsterdam voor het eerst de ‘Achmea Huisartsen Award’ werd uitgereikt, viel Galesloot de eer te beurt als ‘huisarts van het jaar’ te worden gekozen. ‘Ik geloof dat de belangrijkste reden daarvoor was dat ik het hier in deze moeilijke…

 • Een bezoek aan enkele workshops

  Huisarts J.C. Bakx en cardioloog F.F. Willems gaan in op de diagnostiek van angina pectoris (AP). De inschatting van kansen en prognoses maakt de huisarts nogal eens onzeker, reden om te kiezen voor een veilige verwijzing. In deze workshop wordt geprobeerd de deelnemers wat zekerder van hun…

 • Non-verbale communicatie

  In deze serie over de communicatie tussen huisarts en patiënt volgt In de praktijk aan de hand van casuïstiek (het hoesten van Loeka) de logische ordening van een consult. Eerdere afleveringen behandelden algemene aspecten van de communicatie, effectieve en efficiënte informatieverzameling over…

 • De praktijkassistente aan het werk

  Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (BMHK) is vanaf 1997 onderdeel van het programma van Preventie: Maatwerk. Patiënten kunnen worden uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek BMHK door de regionale screeningsorganisatie, al dan niet in samenwerking met de GGD, door de zogenoemde …