Alle nummers
Archief tijdschrift

2010, nummer 1

Jaargang
53

Nieuws

 • Eigen standaard

  Vandaag zie ik een verstandelijk beperkt meisje van een jaar of veertien. Ze komt voor de tweede keer, ze heeft nog altijd buikpijn. Haar moeder wijst erop dat ze nog niet menstrueert. Van – laten we haar Saskia noemen – begrijp ik dat ze gewoon buikpijn heeft, ergens in de onderbuik. Moeder vult…

 • Bewijs ontbreekt voor gunstig effect van minder cafeïnegebruik door de zwangere vrouw op geboorte-uitkomsten

  Context Excessief cafeïnegebruik tijdens de zwangerschap (> 8 koppen koffie per dag) kan leiden tot verhoogde catecholaminewaardes bij de moeder en de foetus. Mogelijke gevolgen: uteroplacentaire vasoconstrictie, versneld foetaal hartritme en aritmieën. Er zijn neonatale…

 • Preconceptiezorg, wiens zorg eigenlijk?

  In 2007 adviseerde de Gezondheidsraad in het rapport ‘Preconceptiezorg, voor een goed begin’ dat in Nederland preconceptiezorg een plaats zou moeten krijgen. Adviezen over onder andere niet roken, aanpassing van medicijngebruik, slikken van foliumzuur en aanpassen van voeding worden nu gegeven…

 • Voor elke huisartsenpraktijk

  Doelgroep Huisartsen. Inhoud De huisarts vult zijn dag grotendeels met praten. Het is heerlijk om dit praten van tijd tot tijd te kunnen afwisselen met het plaatsen van een spiraal, de behandeling van een ingegroeide nagel of het verwijderen van een naevus. Tegenwoordig is er ook een…

 • OMA en antibiotica: kan de huisarts ouders opvoeden?

  Zoals de huisarts zijn pappenheimers kent, zo kennen patiënten hun huisarts. Ouders van kinderen met oorklachten kennen vaak het voorschrijfgedrag van hun huisarts bij het behandelen van een geconstateerde otitis media. Eerdere ervaringen op het spreekuur leerden hen of de huisarts terughoudend…

 • Kuurtje beschikbaar

  Huisartsen doen hun best om onnodig en schadelijk antibioticagebruik te voorkomen, via het standaardenbeleid, via nascholing en patiëntenvoorlichting, en via diagnostiek. In H&W 12 van 2009 berichtten we hier uitgebreid over. Iemand die graag aan antibiotica wil komen zonder recept, blijkt hier…

 • De kronkelige wegen naar richtlijnen

  Wanneer het gaat over belangenverstrengeling bij de totstandkoming van medische richtlijnen, wijst de vinger vaak naar de farmaceutische industrie. Recentelijk publiceerden twee grote farmaceuten de namen van dokters en de honoraria die zij betaalden aan professionals om over hun producten te…

 • Boter op het hoofd

  Als telduivels rekenen Mathieu et al. voor dat wij als evidence-based medicine -adepten of kritische consumenten van RCT’s niet gerust kunnen slapen. En onze patiënten helaas ook niet. Ook standaardenmakers dienen goed uitgeslapen te zijn. Wat is het probleem? Publicatiebias! Publicatiebias kent…

 • Nieuw in 2010

  Hoewel sommigen ervan overtuigd zijn dat papieren bladen hun langste tijd hebben gehad, is de redactie van H&W van mening dat er voor papier nog wel degelijk een plaats is. Dat neemt niet weg dat elektronische informatiedragers in sommige opzichten efficiënter zijn dan papieren. Een voorbeeld…

 • Groei van kennis leidt niet tot beter onderbouwde richtlijnen

  Over hart- en vaatziekten verschijnen vrijwel elke dag nieuwe onderzoeksgegevens. Houdt dat ook in dat richtlijnen op dit gebied steeds meer evidence-based worden? Amerikaanse onderzoekers gingen dit na. Zij namen alle richtlijnen van het American College of Cardiology en de American Heart…

 • Prescriptie bij gonorroe (nog) niet in lijn met sterk toegenomen gonokokkenresistentie

  De resistentie van gonokokken tegen chinolonen (zoals ciprofloxacine) is explosief gestegen van 7% in 2002 naar 27% in 2005. Dit maakt ciprofloxacine ongeschikt als voorkeursmedicatie bij een gonokokkeninfectie. De NHG-Standaard Het soa-consult uit 2004 adviseert bij de behandeling van gonorroe…

 • Eenheidsworst…?

  Van dokters had ik als kleine jongen geen hoge pet op. De huisarts die de puisten op mijn oorlogsknieën behandelde met trekzalf, werd zelfs door mijn ouders ‘een hufter’ genoemd. En de KNO-arts die mijn amandelen verwijderde, kwam er met ‘die paardenslager’ niet veel beter vanaf. Toch heb ik…

 • DM type 2 en stabiele coronaire hartziekte

  Mensen met diabetes mellitus type 2 (DM2) èn coronaire hartziekte hebben een slechte prognose. Er is echter geen overtuigend bewijs dat revascularisatie door bypasschirurgie (CABG) of een dotterprocedure (PTCA) met stenting beter is dan medicatie bij risicofactoren als bloedsuiker, bloeddruk en…

 • Dabigatran: sluiting van de trombosediensten in zicht?

  De belangrijkste complicatie van atriumfibrilleren is het optreden van een TIA of CVA. Cumarinederivaten en trombocytenaggregatieremmers helpen dit te voorkomen. Bij een sterk verhoogd risico worden cumarinederivaten geadviseerd, omdat deze effectiever zijn. Ze hebben echter belangrijke nadelen…

 • De zegeningen van de standaarden

  Tot 1989 waren er geen standaarden. Hoe deden we het dan vroeger? Ik weet dat niet meer precies. Internet was er nog niet. De huisartsopleiding duurde één jaar en er was geen voortgangstoets. We kwamen aan onze informatie door te luisteren naar oudere collegae, boeken en H&W te lezen, en af en…

Wetenschap

 • Migraine en cardiovasculaire risico’s

  In dit onderzoek komt een aantal duidelijke feiten naar voren. In de eerste plaats blijkt dat het risico op een ischemisch CVA bij migraine met aura tweemaal groter is dan bij migraine zonder aura. Ook bij vrouwen, jongere personen (1 Inleiding Migraine is een erfelijke…

 • Implementatie van NHG-Standaarden: succes of probleem?

  Huisartsen beschikken sinds twintig jaar over NHG-Standaarden en werken in toenemende mate aan de hand van richtlijnen. De verschillen tussen huisartsenpraktijken en tussen de diverse aanbevelingen zijn echter groot. Het ontwikkelen van een effectieve implementatiestrategie begint met het…

 • Standaarden en onderzoek voor en door huisartsen

  Het heeft er alle schijn van dat het standaardenbeleid van het NHG het onderzoek van universitaire afdelingen Huisartsgeneeskunde gunstig heeft beïnvloed, en omgekeerd. Toch hebben pogingen van het NHG om structureel invloed uit te oefenen op de onderzoeksagenda niet altijd het gehoopte…

 • Belangenverstrengeling en NHG-Standaarden

  Financiële, intellectuele en professionele belangen kunnen het oordeel van richtlijnenmakers kleuren. Door bij het maken van standaarden een welomschreven procedure te volgen, poogt het NHG de kwaliteit te vergroten en vertroebeling van de oordeelsvorming door belangen tegen te gaan. Er…

 • NHG-Standaarden doorgelicht op arbeid

  Men verwacht steeds meer van huisartsen dat zij aandacht besteden aan de relatie tussen ziekte en arbeid. Men pleit er ook voor dat er in klinische richtlijnen meer aandacht is voor arbeid. Bij systematische bestudering van ‘arbeidsrelevante’ NHG-Standaarden blijkt dat deze in…

 • Welke barrières ervaren huisartsen bij de toepassing van aanbevelingen uit NHG-Standaarden?

   Van Lugtenberg Appendix. Wat is bekend? NHG-Standaarden hebben een grote bekendheid onder huisartsen en worden algemeen geaccepteerd. Toch worden de aanbevelingen niet optimaal geïmplementeerd in de huisartsenpraktijk. Huisartsen ervaren een breed scala aan…

 • NICE Clinical Guidelines: involving patients, sharing decision-making, considering cost effectiveness

  - Patient involvement can lead to recommendations that address issues of key concern to patients. - Guideline recommendations should be written so they promote shared decision making. - Cost effectiveness is important as clinicians make decisions about use of resources at individual patient…

Praktijk

 • NHG-Standaard Hand- en polsklachten

  Voor de diagnostiek van artrose van de hand zijn röntgenfoto’s over het algemeen weinig zinvol, omdat hierop regelmatig afwijkingen te zien zijn terwijl de patiënten geen klachten aangeven. Omgekeerd toont een röntgenfoto soms geen afwijkingen aan terwijl de patiënten wel degelijk klachten…

 • Asklepion-Leergangen: zo werkt u met NHG-Standaarden in de praktijk

  De Asklepion-Leergangen ‘Ken je standaard’ richten zich geheel op de implementatie van de NHG-Standaarden in de praktijk. De deelnemers gaan in gesprek met de makers van de standaarden en bediscussiëren de uitdagingen die ze ondervinden bij het doorvoeren van de richtlijnen in hun eigen…

 • Je grip kwijt

  Ik hoor nog vaak de trotse opmerking van mijn moeder in mijn hoofd: ‘Je ziet die meid nooit met lege handen.’ En dat was ook zo, als kind handwerkte ik graag en ik had altijd wel een borduur-, haak- of breiwerkje in mijn vingers. Later werd dat ‘kunst’ en maakte ik enorme wandkleden waarin ik…

 • Marktwerking

  Marktwerking in de zorg betekent concurrentie tussen thuiszorginstellingen. Dit leidt volgens de regering tot een betere kwaliteit van zorg. Verpleegkundigen zouden beter hun werk doen als ze ertoe gedwongen worden op straffe van werkeloosheid. Maar wat is beter? Wat is kwaliteit? Goede thuiszorg…