Alle nummers
Archief tijdschrift

2010, nummer 12

Jaargang
53

Nieuws

 • Kleine kwalen zijn geld waard

  De Stichting ‘Kleine kwalen in de geneeskunde’ stelt zich onder andere ten doel onderzoek van en publicaties over ‘kleine kwalen’ te bevorderen. Ook wil het bestuur promovendi steunen bij de totstandkoming van hun promotieonderzoek. Zij stellen promovendi een bedrag van duizend euro beschikbaar…

 • Wie betaalt, bepaalt?

  In het signalement verkent de Beraadsgroep Gezondheidsethiek en –recht van de Gezondheidsraad de invloed van de financier, met name de industrie, op het ontwikkelen van medische kennis, en de ethische vragen die daardoor worden opgeroepen. Het gaat vooral om de vraag op welke gebieden behoefte…

 • Kanker en huid

  Doelgroep Huisartsen, huisartsen in opleiding en studenten geneeskunde. Inhoud De auteurs geven in dit boek een uitgebreid overzicht van de dermato-oncologie, een term die naast huidkanker in strikte zin ook verwijst naar premaligne aandoeningen en cutane uitingen van interne maligniteiten…

 • Coördinatie van zorg slechter bij multimorbiditeit

  Dit concluderen Nederlandse onderzoekers op grond van een telefonische enquête die ze uitvoerden in acht westerse landen (Australië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Groot-Brittannië, Verenigde Staten). De onderzoekers berekenden een ‘ziektescore’ op basis van het aantal…

 • Trends in volksgezondheid en gezondheidszorg

  Doelgroep Studenten en gezondheidszorgprofessionals met interesse in langetermijntrends in volksgezondheid en gezondheidszorg. Inhoud Acht voormalige promovendi van prof. dr. Paul van der Maas schreven dit boek naar aanleiding van zijn emeritaat. Inmiddels zijn alle acht hoogleraar aan een…

 • Rectificatie

  In de rubriek Huisartsenzorg in cijfers is in de bijdrage ‘Obstipatie’ (Huisarts Wet 2010;53:463) een fout geslopen. In figuur 1 staat in de legenda een rood blokje bij ‘Mannen’ en een blauw blokje bij ‘Vrouwen’. Dit moet precies andersom zijn. De toelichting in de tekst is wel correct. …

 • Huisartsen en generalistische zorg

  Er is een toenemende neiging tot specialisatie en ziektespecifieke organisatie van de zorg. Dat roept de vraag op in welke mate huisartsenpraktijken momenteel generalistische zorg verlenen. We hebben deze vraag beantwoord aan de hand van de variatie aan gezondheidsproblemen die huisartsen,…

 • Enkeldistorsie en oefentherapie

  Huisartsen zien enkeldistorsies als een onschuldige blessure waarvan een patiënt herstelt zonder serieuze restklachten. Een systematisch literatuuroverzicht laat echter zien dat 5 tot 33% van de patiënten een jaar later nog klachten heeft. De in de NHG-Standaard Enkeldistorsie gepropageerde…

 • Vroege inzet van palliatieve zorg

  Palliatieve zorg is in veel landen, waaronder Nederland, in steeds meer ziekenhuizen beschikbaar. Onderzoek over het effect van deze zorg is echter schaars. Doel van dit onderzoek was te kijken naar de invloed van integratie van palliatieve en standaard oncologische zorg direct na de diagnose…

 • Nieuwe bezem!

  We hebben een nieuwe regering en dus een net zo nieuwe minister voor de Volksgezondheid. Ik vraag mij altijd af hoe je nou als nieuwkomer aan zo’n klus begint. Als je je te veel verlaat op je ambtenaren kom je niet veel verder dan je voorganger. Die ambtenaren hebben immers allang hun eigen…

 • Witte raven en digitale postduiven

  Dit jaar hebben we maar liefst elf klinische lessen gepubliceerd. Een elftal witte raven zult u wellicht denken. Nu staat er in deze H&W inderdaad een, namelijk een les van Jaap Kroon over de Charcotvoet. Maar wat hebt u aan zo’n witte raaf? Die zal in de praktijk tenslotte weinig voorkomen…

 • Cultuurspecifieke voorlichting voor patiënten met DM2 is effectief op de korte termijn

  Context Diabetes mellitus type 2 (DM2) komt onder (niet-westerse) etnische minderheidsgroepen vaker voor dan bij de autochtone bevolking. Daarnaast is de metabole instelling en bloeddrukcontrole van deze patiënten ook minder vaak optimaal. De behandeling van diabetes richt zich op het…

 • Verduistering in een tabletje

  De aanpak van slapeloosheid bij ouderen blijft een lastig onderwerp in de huisartsenpraktijk. Het voorschrijven van melatonine staat hierbij reeds geruime tijd in de belangstelling. Melatonine is betrokken bij het slaapwaakmechanisme en de endogene aanmaak ervan daalt met de leeftijd. In theorie…

 • Huisartsen, opgelet bij vragen over genetisch profiel!

  Dennis Mook-Kanamori et al. concluderen in hun bijdrage dat huisartsen terughoudend moeten zijn met het geven van adviezen op basis van genetische zelftests en zich moeten blijven richten op ‘oude boosdoeners’. Deze goedbedoelde raad kan vervelende juridische gevolgen hebben. Bovendien roept de…

 • Hoe kleiner de praktijk, des te tevredener de patiënt?

  In het kader van het Improved Access Scheme (opgezet om de bereikbaarheid te verbeteren) keken onderzoekers in Engeland naar de ervaringen met toegankelijkheid van de huisartsenzorg van 2.000.000 patiënten uit meer dan 8000 praktijken. Ze onderzochten op 5 aspecten van toegankelijkheid …

 • Ikke

  Collega Van Duijn schrijft in zijn Intermezzo Ikke dat ‘iedereen in Nederland weet dat een huisarts afspraken van 10 minuten maakt’. Langer blijven zitten kan bij de kapper niet en bij de dokter ook niet. Het lijkt erop dat hij verwacht dat zijn verontwaardiging over het gedrag van zijn patiënte…

 • Inloophuizen voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten

  De begeleiding van kankerpatiënten is intensief en langdurig. Uit dat oogpunt is het nog helemaal niet zo gek om deze patiënten te verwijzen naar inloophuizen voor patiënten met kanker. Verwijzing is mogelijk in de diagnostische, curatieve en palliatieve periode van het ziek zijn. In de…

 • Antidepressiva

  In het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw was er nogal wat kritiek op het beleid bij depressie door huisartsen. Er zou sprake zijn van onderdiagnostiek, huisartsen zouden te weinig oog hebben voor depressie. Daarnaast zouden huisartsen vaak benzodiazepines voorschrijven aan patiënten…

 • De naald en de hooiberg

  Op het eiland Funen stelden onderzoekers een steekproef onder 20.000 inwoners van boven de 20 jaar schriftelijk vragen over symptomen die algemeen worden geïnterpreteerd als alarmsymptomen voor kanker: knobbel in de borst, bloed in de ontlasting of urine, of langer dan 6 weken hoesten. Ze…

 • Hulp bij zelfgekozen levenseinde

  Doelgroep Iedereen die te maken heeft met (hulp bij) een zelfgekozen levenseinde: patiënten met (beginnende) ongeneeslijke ziekten, ouderen met een als voltooid ervaren leven, familieleden, artsen en andere hulpverleners. Inhoud Op (hulp bij) een zelfgekozen levenseinde rust nog een groot…

Wetenschap

 • Lesprogramma vermindert blessures bij kinderen

  Huisartsen zien geregeld kinderen met sportblessures. In het seizoen 1997/1998 bleek bijna de helft van alle 2,3 miljoen acute sportblessures voor te komen bij kinderen, eenderde daarvan werd medisch behandeld. Blessures bij kinderen vormen dus een omvangrijk gezondheidsprobleem. Dorine Collard…

 • De voorspellende waarde van aantonen en uitsluiten

  Houben beschrijft in twee artikelen waarom huisartsen bloedonderzoek aanvragen, hoe ze de uitslagen interpreteren en of dit leidt tot een cascade aan vervolgonderzoek. Zijn onderzoek is een uitstekende aanvulling op eerder onderzoek van Hopstaken en Cals. Het onderzoek van Houben verschilt…

 • Behandeling van chronisch hartfalen

  Vóór 2005 viel er in de huisartsenpraktijk nog wel wat te verbeteren aan de behandeling van patiënten met chronisch hartfalen. Na het verschijnen van de herziene NHG-Standaard Hartfalen is vooral de medicamenteuze behandeling van chronisch hartfalen verbeterd. Met name bètablokkers…

 • Laboratoriumonderzoek leidt tot minder cascade-effecten dan gedacht

  Huisartsen vragen vaak laboratoriumonderzoek aan om ziekte uit te sluiten of om de patiënt gerust te stellen. De kans op een afwijkende uitslag is groot, zeker als er meerdere tests zijn aangevraagd. In de literatuur worden cascade-effecten beschreven na een afwijkende…

 • Een gele baby

  Er is een nieuwe CBO-richtlijn Icterus pasgeborenen. Bij een gele pasgeborene moet men sneller een bilirubinebepaling aanvragen. Voor de bepaling van het beleid moet men gebruikmaken van de tabel risicofactoren op een ernstig beloop. Bilirubine-encefalopathie en kernicterus zijn…

 • Duizeligheid bij ouderen

  Duizeligheid komt veel voor bij ouderen in de huisartsenpraktijk. Duizeligheid bij ouderen heeft vaak meer dan één oorzaak. Duizeligheid bij ouderen in de huisartsenpraktijk is waarschijnlijk vooral cardiovasculair (en niet vestibulair) van origine. Bij één op de vier…

 • ‘Zet het krachtigste instrument van de huisarts in: de anamnese’

  Natuurlijk is er al veel onderzoek gedaan naar duizeligheid in het algemeen, en ook naar duizeligheid bij ouderen. Maar dat dit nu ook is gebeurd onder een huisartsenpopulatie is bijzonder. Maarsingh: ‘Er is in het buitenland wel onderzoek naar duizeligheid verricht in de eerste lijn, maar dat…

Praktijk

 • Bij de ‘PEARLS’ Cultuurspecifieke voorlichting bij diabetes mellitus type 2

  In het kader van dit project worden ook – in samenwerking met Pharos, NIGZ en LHV – materialen ontwikkeld om de vaardigheden en kennis van allochtonen en laag- of ongeletterden op het gebied van hun gezondheid te verbeteren. Eerder dit jaar is met medewerking van het NHG het Gezondheidsboek:…

 • Bij de ‘Import’ Vroege inzet van palliatieve zorg

  De huisarts die zich zekerder wil voelen op het gebied van de palliatieve zorg en die zijn kennis en vaardigheden hieromtrent wil uitbreiden, kan deelnemen aan de NHG-Leergang Asklepion Palliatieve zorg . Deze Leergang wordt in 2011 in de diverse regio’s aangeboden, in samenwerking met de…

 • Opvatting

  Anderhalf jaar geleden raakte hij overspannen. Daardoor namen zijn migraineaanvallen toe. Dit leidde tot toenemend medicijngebruik en daardoor tot meer hoofdpijn. Nu had hij twee hoofdpijnen: migraine en hoofdpijn door de migrainemedicijnen. Op advies van zijn huisarts is hij een paar maanden…

 • Charcotvoet

  Elke gezwollen, warme en rode voet bij een diabetespatiënt met neuropathie in afwezigheid van een voetulcus is een charcotvoet totdat het tegendeel is bewezen. Snelle herkenning, directe verwijzing en vroege diagnose zijn essentieel voor een goede prognose. Bij voorkeur verwijst men de…