Alle nummers
Archief tijdschrift

2010, nummer 8

Jaargang
53

Nieuws

 • Telefonische triage

  Het siert Holla en Bolle dat ze het opnemen voor de triagisten, maar hun bewering dat we negatieve conclusies trekken over triagisten en huisartsenposten delen we niet. Ons onderzoek richtte zich op de veiligheid van telefonische triage voor de patiënt, onafhankelijk van de methode die de…

 • Zwitsers onderzoek steunt Dutch hypothesis: astma veroorzaakt ‘COPD’

  Bridevaux et al. maten in 1991 bij 9000 Zwitsers hun rookgewoonten, luchtwegklachten en -obstructie (volgens de GOLD-classificatie), hyperreactiviteit en atopie. Tien jaar later werd het onderzoek herhaald onder 6000 van hen. Lichte obstructie kwam voor bij 10% van de Zwitsers (30-73 jaar), van…

 • Praktische preventie

  Doelgroep Medisch studenten, artsen in opleiding en (huis)artsen. Inhoud De auteurs beschrijven in 25 hoofdstukken de wetenschappelijke stand van zaken op het gebied van preventie van een aantal aandoeningen. Daarnaast kijken ze welke consequenties dit heeft voor de dagelijkse praktijk van de…

 • Subsidie voor kleinschalig onderzoek

  Sinds 2008 subsidieert de stichting kleinschalig en innovatief eerstelijns- en transmuraal onderzoek op de bovengenoemde terreinen. Kleinschalige pilots als vooronderzoek voor een groter onderzoek vallen hier ook onder. Het onderzoek dient aantoonbaar relevant te zijn voor de praktijk van de…

 • Prikkelende visie op ziekte

  Doelgroep Artsen, studenten geneeskunde. Inhoud Het boek bestaat uit tien hoofdstukken die elk veel relevante informatie en prikkelende conclusies van de auteur bevatten. In de eerste hoofdstukken beschrijft Mackenbach een ecologische (op omgevingsfactoren gerichte) visie op het ontstaan van…

 • Baten van vitamine D niet in kannen en kruiken

  De gegevens over de eventuele bijdrage van extra vitamine D aan de preventie van vallen en osteoporose zijn wisselend en meta-analyses op dit terrein spreken elkaar tegen. Degenen die veel heil verwachten van vitamine D en pleiten voor grootschalige verstrekking, kregen recentelijk een…

 • Een praktisch boek

  Doelgroep Studenten geneeskunde, aios huisartsgeneeskunde en huisartsen. Inhoud Het boek toont een dwarsdoorsnede van de problematiek die de huisarts in zijn spreekkamer ziet. Het beschrijft in 29 hoofdstukken veelvoorkomende klachten in de huisartsenpraktijk. Ieder hoofdstuk bevat een casus…

 • Kleine kwalen zijn geld waard

  Het bestuur heeft daarom besloten om promovendi te steunen bij de totstandkoming van hun promotieonderzoek. In dit kader stelt de Stichting aan promovendi een bedrag van duizend euro beschikbaar als bijdrage in de drukkosten van hun proefschrift. Het onderwerp van het onderzoek dient uiteraard…

 • Over verslaving

  Doelgroep Dit boek is bedoeld voor een breed lezerspubliek: van professionals van verschillende disciplines in de verslavingszorg tot de algemene geestelijke gezondheidszorg en de rest van de gezondheidszorg. En daarmee dus ook voor huisartsen. Inhoud Het boek is geschreven door maar liefst…

 • Ondersteuningsbehoeften van (ex-)kankerpatiënten

  Een huisarts ziet jaarlijks gemiddeld 8 nieuwe en 25 bekende patiënten met een maligne tumor. Door verbeterde (vroeg)diagnostiek en behandeling overleven steeds meer mensen kanker. Dat betekent echter niet dat ze geen zorg meer nodig hebben: de lichamelijke en psychosociale gevolgen van de ziekte…

 • Mannen met aangeboren hartafwijkingen en seks

  Door toegenomen behandelingsmogelijkheden worden patiënten met aangeboren hartafwijkingen steeds ouder. Op dit moment leven er meer mannen dan jongetjes met een aangeboren hartafwijking. Tot nu toe is er weinig onderzoek gedaan naar hun seksualiteitsbeleving. Dit onderzoek is daarom uniek. Het…

 • Is screening op AAA kosteneffectief?

  Een ruptuur van een aneurysma van de abdominale aorta (AAA) veroorzaakt 2% van de sterfgevallen bij mannen boven de 65 jaar. In Engeland, Schotland en de Verenigde Staten worden mannen sinds kort gescreend op AAA. Kortlopende onderzoeken bewijzen dat dit kosteneffectief is. Maar mogelijk daalt…

 • Schot in eigen voet…

  In onze tuin vingen wij, kleine jongens, regelmatig een mus. Het was heel eenvoudig: je zet de kolenzeef schuin op een stokje, waaraan een touwtje is gebonden. Stukjes brood waren niet eens nodig; de mussen badderden in die tijd nog in dermate grote getale in het warme zand, dat het een kwestie…

 • Nature or nurture?

  Bij het ontstaan van de meeste ziekten spelen omgevingsfactoren een grotere rol dan genetische aanleg. Daarom is het vaststellen van een genetisch profiel vaak niet zinvol en mogelijk zelfs schadelijk. Via internet biedt een aantal bedrijven niettemin ‘genetische screening’ aan. Daarmee zou het…

 • Keep it up

  In deze H&W verschijnt de eerste column over ‘evidence-based fietsen’ van dokter Von Trapp. Deze columns verschenen eerder in De Trappist , het clubblad van de Amsterdamse wielervereniging FC Trappist. Carel Hulshof, alias dokter Von Trapp, heeft de columns bewerkt voor H&W.De redactie …

 • Een rookvrije toekomst gloort in zuidwest Nederland

  Vooral het niet beginnen met roken op jeugdige leeftijd helpt voor een betere gezondheid. Al eerder was er de trend dat het roken onder Nederlandse adolescenten afneemt, maar is deze afname ook blijvend? Gielkens-Sijstermans en haar medeauteurs onderzochten het verloop van de rookepidemie onder…

 • Inenting tegen rotavirus

  Het rotavirus is berucht vanwege de heftige diarree en braken die het voornamelijk bij jonge kinderen kan veroorzaken. Sinds een aantal jaar zijn vaccins tegen rotavirus beschikbaar en in de VS worden zuigelingen sinds kort gevaccineerd met een vaccin gericht tegen 5 stammen van het rotavirus…

 • Antivirale middelen voorkomen postherpetische pijn niet

  Context Postherpetische pijn is een veelvoorkomende, pijnlijke en meestal refractaire complicatie van een herpeszosterinfectie. Voor veel patiënten zijn de behandelingen (deels) ineffectief. Tot de beste remedies tegen postherpetische pijn behoren antivirale middelen die worden toegepast…

 • Vitamine B12-gebrek door langdurig metformine

  De onderzoekers selecteerden patiënten met diabetes mellitus type 2 die insulinetherapie kregen en verdeelden ze in een groep die metformine kreeg en een groep die placebo kreeg. Ze volgden de patiënten gedurende 4,5 jaar en bepaalden regelmatig vitamine B12-, foliumzuur- en homocysteïnespiegels…

Wetenschap

 • Diagnostische fouten door verkeerde definitie van ‘abductie’ in de NHG-Standaard Schouderklachten

  Door een fout in de NHG-Standaard wordt de diagnose ‘subacromiaal syndroom’ vaak ten onrechte gesteld. Door de bewegingsuitslag bij passieve abductie op een andere manier uit te voeren kan de fout eenvoudig worden gecorrigeerd. Schouderklachten komen vaak voor, en soms is er een…

 • Discussie over de NHG-Standaard Schouderklachten

  De standaardenwerkgroep heeft met belangstelling het commentaar van Mens en De Wolf gelezen. Er zijn twee discussiepunten rond de classificatie van schouderklachten in de standaard: Een aandoening van het glenohumerale gewricht zou ten onrechte geclassificeerd kunnen worden als een aandoening…

 • Farmacotherapie bij ouderen

  Multimorbiditeit en daarmee gepaard gaande polyfarmacie laten zich moeilijk vangen in richtlijnen en standaarden. Er bestaat geen duidelijk verband tussen inadequaat geneesmiddelengebruik en uitkomstmaten als kwaliteit van leven, morbiditeit en mortaliteit. Huisartsen en specialisten…

 • Huisartsenzorg voor patiënten met een verstandelijke beperking

  In de jaren ‘90 veranderde het beleid ten aanzien van mensen met een verstandelijke beperking: zo’n 5000 van hen verhuisden uit instellingen naar de ‘wijk’. Een nieuwe uitdaging voor huisartsen. Had men tot dan toe vooral ervaring met thuiswonende kinderen met een verstandelijke beperking waarbij…

 • Depressie en angst bij partners van dementiepatiënten

  Depressie komt vaak voor onder mensen die zorgen voor hun dementerende partner. Het is niet goed bekend hoe groot hun risico is en of het ook geldt voor angst. We vonden een viermaal zo grote kans op de diagnose depressie, maar een veel lagere incidentie dan de schatting van…

 • Coassistenten leren het meest van veel patiëntencontacten en feedback

  Dit proefschrift bespreekt een onderzoek naar de klinische leeromgeving van coassistenten. Het gaat over de overgang van de preklinische naar de klinische fase (1), over de waardering door coassistenten van de tijdsbesteding (2) en over feedback (3). Bekend is dat coassistenten problemen ervaren…

 • Een persoonlijk genetisch profiel

  De afgelopen jaren is enorme vooruitgang geboekt in het identificeren van nieuwe genen voor veelvoorkomende ziekten, zoals type-2-diabetes en coronaire hartziekten. Met name de genoombrede DNA-scans waarmee men in één keer honderdduizenden DNA-variaties, oftewel single nucleotide polymorphisms …

 • Laaggedoseerd acetylsalicylzuur en zuurremmers

  Uit dit onderzoek komt naar voren dat bij preventief voorgeschreven, laaggedoseerd acetylsalicylzuur gastro-intestinale complicaties kunnen voorkomen, zoals maagulcera, duodenumulcera en erosieve oesofagitis. H2-antagonisten (famotidine) zijn hierbij effectief gebleken ter preventie. Het is…

Praktijk

 • Bij de LESA Kindermishandeling

  Het is erg moeilijk kindermishandeling te herkennen. Meestal gaat het daarbij om het combineren van diverse signalen. Bij een vermoeden van kindermishandeling is onderzoeken en informatie vergaren essentieel. Bronnen van informatie kunnen eventuele andere betrokken specialisten zijn of…

 • ‘Een akelig gezicht, maar niet ernstig’

  Zondagavond. Ineens smaakt het wijntje bij het eten niet meer. Ik heb een zoete smaak in mijn mond en mijn onderlip voelt als verdoofd. Mijn vrouw ziet dat mijn rechterooglid wat hangt en schrikt. Het is toch niet…? Zelf heb ik geen idee dat het een beroerte kan zijn. In gedachten gaat mijn…

 • Pijn na een osteoporotische wervelfractuur

  De NHG-Standaard Osteoporose adviseert pijn bij osteoporotische wervelfracturen te bestrijden met medicatie. Soms echter schiet de pijnbestrijding tekort. Een vertebroplastiek of kyfoplastiek lijkt een aantrekkelijk alternatief voor deze patiënten, maar biedt alleen op korte termijn enig…

 • Kracht

  Voor zijn achttiende was hij al dakloos, een minderjarige zwerver. Waarschijnlijk trok hij van het ene logeeradres naar het andere, of hij sliep in lege schuurtjes. Het drama dat daar achter zit, hoor ik later nog weleens. Nu woont hij sinds kort op kamers, met hulp van het Leger des Heils. Zijn…

 • Problemen

  Onoplosbare problemen kun je oplossen door ze te veranderen. Daar zijn twee manieren voor: maak het probleem groter of maak het probleem kleiner. Eerst het kleiner maken. Elk probleem is samengesteld uit stukjes, puzzelstukjes dus. Dat klinkt goed, want piekeren is ‘to puzzle’ in het Engels. Bij…

 • Bij de NHG-Standaard Perifere aangezichtsverlamming

  Voor de huisarts vormt het een uitdaging te differentiëren tussen perifere facialisparese en andere oorzaken van aangezichtsverlamming, die immers een ander beleid vragen. Het belang van prednisolon als therapie is onomstreden. Virusremmers worden in de standaard uiteindelijk niet aangeraden,…

Richtlijn

 • Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Kindermishandeling

    De Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak (LESA) Kindermishandeling is het resultaat van een landelijk overleg van huisartsen, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen over samenwerking op het gebied van de signalering en aanpak van kindermishandeling. Deze LESA geeft…

 • NHG-Standaard Perifere aangezichtsverlamming

  Bij ongeveer tweederde van de patiënten met een perifere aangezichtsverlamming wordt hiervoor geen oorzaak gevonden. De diagnose van deze zogenoemde idiopathische perifere aangezichtsverlamming wordt gesteld op basis van anamnese en lichamelijk onderzoek. Aanvullend onderzoek is niet…