Alle nummers
Archief tijdschrift

2012, nummer 8

Jaargang
55

Nieuws

 • ‘Patiëntveiligheid is belangrijk, vooral ook bij de diagnostiek’

  In januari promoveerde Sander Gaal op zijn proefschrift Patient Safety in Primary Care. In het juninummer van H&W kon u zijn onderzoeksartikel al lezen. Ditmaal vertelt hij in een interview over de aspecten van zijn onderzoek die van belang zijn voor het dagelijks werk van de huisarts. …

 • Effecten van extra water drinken bij hoofdpijn

  Spigt et al. beschrijven in een recent artikel dat zij de groep watergebruikers extra hebben gemotiveerd door te wijzen op het positieve effect van het drinken van extra water in een vorig onderzoek. Deze interventie op zich heeft al een effect gehad. Immers, zij stelden vast dat de watergroep…

 • Kiezen…

  Zoals mijn trouwe lezers intussen weten, ging ik als jongetje elke zaterdagmiddag met de tram van Sassenheim naar Hillegom voor pianoles. Het betreffende vrouwmens had een hevig geparfumeerde, kolossale boezem waarmee je in de oorlog tien kilo boter had kunnen smokkelen. Het had ook een poes met…

 • Oncologische nazorg in de eerste lijn

  Het afgelopen decennium hebben huisartsen veel zorg overgenomen van artsen in de tweede lijn. Zo worden patiënten met diabetes of COPD door huisarts en praktijkondersteuner goed en structureel behandeld. Deze ontwikkeling is gepaard gegaan met een stijging van de kosten van de huisartsenzorg,…

 • Op naar ‘lifetime’ cardiovasculaire risicobepaling?

  Schatting van het cardiovasculaire risico aan de hand van traditionele risicofactoren beperkte zich tot nu toe tot een tienjaarsvoorspelling van het absolute risico op cardiovasculaire mortaliteit alleen of cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit gecombineerd. Vooral voor jonge mensen…

 • Actief computerspel leidt niet tot meer beweging

  Voldoende bewegen is nog best lastig, ook voor kinderen. Te weinig lichamelijke inspanning lijkt een van de oorzaken van het toenemende overgewicht onder kinderen. Bij de nieuwe generatie spelcomputers is lichamelijke activiteit een onderdeel van het spel, en kan men zich behoorlijk in het zweet…

 • Uw dossier online

  Steeds meer huisartsen bieden het aan, steeds meer patiënten maken er gebruik van: het digitale patiëntenportaal. Het is dé mogelijkheid voor patiënten om medische gegevens in te zien en online te communiceren met zorgverleners. Het bevat functionaliteiten van het eenvoudigweg tonen van…

 • Bijwerkingen melden

  Artsen zien regelmatig bijwerkingen van de geneesmiddelen die ze hun patiënten voorschrijven, maar het melden van deze bijwerkingen bij de landelijke instanties laat te wensen over. Vergelijkend onderzoek laat zien dat een praktijkgeoriënteerde training tijdens de huisartsenopleiding helpt. …

 • Wel of geen adrenaline bij Oberst-anesthesie?

  Vraagstelling Voor anesthesie bij kleine chirurgische ingrepen gebruiken artsen meestal de combinatie lidocaïne (0,5; 1 of 2%) met adrenaline (1:100.000). Toevoeging van de vasoconstrictor adrenaline vermindert de systemische absorptie, verlengt de werkingsduur en vermindert het bloedverlies…

 • De huisarts is kosteneffectief

  Veel zelfverwijzers op de spoedeisende eerste hulp (SEH) hebben geen acuut probleem. Zij zorgen voor hogere kosten en langere wachttijden. Een mogelijke oplossing is om een huisarts in de SEH te integreren: het verlaagt de kosten en vergroot de patiënttevredenheid. De meeste mensen die uit…

 • Dermatocorticosteroïden bij genitale lichen sclerosus

  Context Lichen sclerosus is een chronische niet-infectieuze inflammatoire dermatose met onbekende oorzaak. Lokale behandeling is mogelijk met verschillende middelen zoals zeer sterke dermatocorticosteroïden, calcineurineremmers (tacrolimus, pimecrolimus) en hormonen (testosteron, oestrogenen),…

 • Langwerkende luchtwegverwijders bij COPD

  Toevoeging van een langwerkend bèta-2-sympathicomimeticum (LWBM) aan een langwerkend anticholinergicum heeft een bescheiden gunstig effect op de kwaliteit van leven en de longfunctie. Op ziekenhuisopnames en sterfte lijkt het geen invloed te hebben, volgens een recente Cochrane-review. …

 • SU-derivaten bij starten insuline nog niet in de ban

  Met interesse lazen wij het artikel ‘SU-derivaten bij starten insuline: toch maar stoppen?’. De vraagstelling en het beoogde doel van het onderzoek zijn prijzenswaardig, want actueel en van belang voor de praktijk. De auteurs trachten antwoord te geven op een vraag die opkomt bij elke patiënt met…

 • Urine-incontinentie meestal niet bekend bij huisarts

  De meeste vrouwen die last hebben van urine-incontinentie melden zich niet bij hun huisarts. Ze hebben er relatief weinig last van, hebben een manier gevonden om ermee om te gaan, of ze vinden dat het bij de leeftijd hoort. Groningse onderzoekers ontdekten dat van de vrouwen van 55 jaar…

 • Psychologische films en boeken als casus

  Doelgroep Therapeuten, tevens bruikbaar voor huisartsen die actief zijn op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. Inhoud In dit boek worden 99 geselecteerde films en casussen besproken waarin psychologische problematiek aan de orde komt. De beschreven films en boeken gaan over…

 • SU-derivaten bij starten insuline: toch maar stoppen?

  Er is meer evidence nodig om bovenstaande vraag, tevens de titel van het artikel, te beantwoorden. Maar of de twee groepen van 15 patiënten die de beschreven open-label trial voltooiden veel bijdragen aan deze evidence betwijfel ik. Niet alleen is de trial niet-geblindeerd (blinderen had gekund),…

 • Gebruik van internet voor gezondheidsinformatie

  Internet is vooral een belangrijke bron om snel aan actuele informatie over gezondheid en zorg te komen. Het lijkt een minder belangrijke rol te spelen rondom het bezoek aan de (huis)arts. Dit blijkt uit onderzoek binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg. Het gebruik van…

 • Jan van Es-prijs naar Linda Kiers

  Linda Kiers won tijdens de NHG-Wetenschapsdag op 9 juni 2012 de Jan van Es-prijs voor de beste Critically Appraised Topic (CAT). Zij schreef deze over de behandeling van chalazion. Sinds jaren wordt er tijdens de jaarlijkse NHG-Wetenschapsdag een prijs uitgereikt voor de beste scriptie en…

Wetenschap

 • Helpt bijscholing?

  Smelt en collegae bestuderen in dit nummer van H&W of een gerichte training van huisartsen in migrainebehandeling effectief is. Dit is een belangrijke onderzoeksvraag, want maar al te vaak heeft de stortvloed aan medische literatuur bar weinig effect op het praktisch handelen. Feiten spreken…

 • Nazorg huisarts voor volwassen overlevenden van kinderkanker

  Overlevenden van kinderkanker hebben een grote kans op latere gezondheidsproblemen als gevolg van (de ziekte en) de behandeling. Deze gezondheidsproblemen vertonen een grote diversiteit. Men beveelt aan om de nazorg voor deze patiënten zeer langdurig voort te zetten. Met…

 • Bloeddruk bij ouderen: mag het iets hoger zijn?

  In 2007 werd de Hypertension in the Very Elderly Trial (HYVET) na een gemiddelde onderzoeksduur van 2,1 jaar voortijdig beëindigd, omdat de totale sterfte in de interventiegroep 21% (p = 0,02) lager was dan in de controlegroep. Met veel trompetgeschal werden deze resultaten van HYVET als …

 • Dementie, meer dan MMSE en casemanager!

  De diagnostiek van geheugenstoornissen en behandeling van dementie is een van de uitdagendste vraagstukken van de ouderenzorg. Voor de medicamenteuze behandeling van diverse vormen van dementie bestaan sedert ruim tien jaar trialdata, die nog altijd worden aangevuld. In Nederland wordt de patiënt…

 • Dementie: werken aan acceptatie en passende zorg

  Vorige maand is de herziene NHG-Standaard Dementie verschenen. Ook dit keer klinkt er van diverse zijden kritiek op de inhoud, zie ook de reactie van Paul Dautzenberg. In dit commentaar wil ik graag beargumenteren dat de inhoud van de standaard de wetenschappelijke stand van zaken goed weergeeft…

 • Ouderenzorg in praktijk gebracht

  Het is noodzakelijke om de eerstelijnsouderenzorg anders in te richten. De opleiding moet daarop inspelen, wat meestal gebeurt in de vorm van cursorisch onderwijs. Veranderingen in visie en benadering kan men het beste in de praktijk oefenen. Met minimale…

 • Proactieve benadering van migraine

  Veel migrainepatiënten hebben onnodig klachten omdat zij hun medicatie niet correct gebruiken of onbekend zijn met de mogelijkheid van profylactische behandeling. Er is sprake van overgebruik van triptanen en ondergebruik van profylactische medicatie bij migraine. Een proactieve…

Praktijk

 • Bias en confounding: wat is waar?

  Bij wetenschappelijk onderzoek wordt de relatie onderzocht tussen een bepaalde risicofactor en een bepaalde aandoening of gezondheidsuitkomst. De voor de hand liggende vraag is of de gevonden relatie waar is. Als er een systematische fout is gemaakt in het onderzoek spreekt men van ‘bias’:…

 • Slik- en passageklachten

  Slik- en passageklachten zijn goed te differentiëren met een gerichte anamnese. In veel gevallen is verwijzing naar de tweede lijn noodzakelijk voor aanvullend onderzoek en behandeling. Bij orofaryngeale dysfagie zal de huisarts verwijzen naar een KNO-arts, bij orofaryngeale dysfagie…

 • Erythema nodosum

  Voor de huisarts is de kernvraag bij erythema nodosum: wanneer moet men denken aan een onderliggende oorzaak? Het is goed mogelijk om met de juiste kennis, een gerichte anamnese, lichamelijk onderzoek en beperkt aanvullend onderzoek een eventuele onderliggende aandoening op te sporen. …

 • Sport en pijn

  Ambitieuze sporters lijden pijn als ze tot aan de grenzen van hun kunnen gaan. De hardloper die nog harder wil lopen, de fietser die een nog steilere berg op wil. Het blijkt dat competitieve sporters geen hogere pijndrempel hebben, maar wel een hogere pijntolerantie. Ander onderzoek laat zien dat…

Richtlijn

 • Addendum bij de NHG-Standaard CVA

  Termijn voor starten intraveneuze trombolyse verlengd van 3 naar 4,5 uur. In de NHG-Standaard CVA en bijbehorende LTA staat vermeld dat patiënten met een herseninfarct baat kunnen hebben bij intraveneuze trombolyse met alteplase op voorwaarde dat daar binnen 3 uur na het ontstaan van de…