Alle nummers
Archief tijdschrift

2014, nummer 4

Jaargang
57

Nieuws

 • Tamsulosine voor vrouwen met mictieklachten?

  Vraagstelling Vrouwen kunnen net als mannen last hebben van lower urinary tract symptoms (LUTS)-klachten, zonder aantoonbare neurologische of anatomische oorzaak. Er is onderscheid tussen obstructieve en irritatieve symptomen. Bij obstructieve mictieklachten kunnen de symptomen zijn: ‘persen…

 • Amoxicilline: tweemaal daags volstaat

  ‘Amoxicilline susp forte 3 dd 2 ml’: het zit makkelijk in de pen bij een peuter met flinke oorontsteking. Voor ouders is een driemaal daags doseringsregime echter een hoop gedoe, met name als het kind opknapt en weer naar het kinderdagverblijf kan. Eén gift op de crèche betekent dat het…

 • Cognitieve gedragstherapie bij fibromyalgie

  Context Fibromyalgie wordt gekenmerkt door gegeneraliseerde pijn en stijfheid van het bewegingsapparaat en gaat vaak samen met klachten als moeheid en een negatieve stemming. Daarnaast rapporteren veel patiënten een verminderde kwaliteit van leven. Een van de behandelingen is cognitieve…

 • E-diagnostiek: veelbelovend voor psychische aandoeningen

  Een psychologisch onderzoek bestaat grotendeels uit het invullen van vragenlijsten. Als dit via internet zou kunnen (e-diagnostiek) zouden psychische aandoeningen sneller te herkennen zijn. Het invullen is dan laagdrempeliger omdat het vanuit huis kan, met als bijkomend voordeel dat er minder…

 • Kleine kwalen flink uitgebreid

  Doelgroep Het boek is geschikt voor huisartsen, huisartsen in opleiding en geneeskundestudenten, maar kan ook een leidraad zijn voor andere artsen, praktijkondersteuners, physician assistants of verpleegkundigen. Inhoud Het boek beschrijft ruim 200 kwalen in evenzoveel hoofdstukken. Er zijn…

 • Over het nieuws van overmorgen

  Nieuws wordt gemaakt in toptijdschriften, en weerlegd in de kleinere bladen. Toptijdschriften halen makkelijk de kranten, de kleinere bladen minder. Zo gaat het: onderzoekers melden een mooie bevinding in het ‘gezaghebbende’ Nature of het ‘vooraanstaande’ New England Journal of Medicine , en de…

 • ‘Wees alert bij een bolle buik’

  Een jaar geleden promoveerde Corine den Engelsen op haar proefschrift Screening for Metabolic Syndrome in Primary Care. In een interview vertelt ze over haar onderzoeksbevindingen die van belang zijn voor het werk van de huisarts. ‘Tijdens mijn studie geneeskunde spraken de onderwerpen…

 • ECG’s in de huisartsenpraktijk

  De meeste huisartsen hebben een ECG-apparaat tot hun beschikking, of anders de mogelijkheid een ECG te laten maken door een klinisch laboratorium in de nabijheid. Dit biedt mogelijkheden. Maar welke mogelijkheden precies? En hoe kunnen we deze diagnostiek op een verstandige manier inzetten? In…

 • Mislukte missie ouderen?

  In dit derde en laatste jaar van de huisartsopleiding ligt de focus op chronische zorg. Hieronder vallen ook de kwetsbare ouderen. Een doelgroep waarbij een functionele aanpak voorop staat en het een uitdaging is écht iets toe te voegen aan de kwaliteit van leven van mensen. Helaas blijkt dit in…

 • Borstkankerscreening: hoe nu verder?

  Bijna een kwart (22%) van de vrouwen die 5 jaar lang jaarlijks een mammografie ondergingen en bij wie borstkanker werd ontdekt, was beter af geweest zonder deze screening. De overige 80% had niet langer geleefd als ze uitsluitend op basis van afwijkende bevindingen bij het lichamelijk onderzoek…

 • Morfine bij eindstadium COPD

  De behandeling van patiënten met eindstadium COPD is intensief, meestal zijn zowel de huisarts als de specialist erbij betrokken. Om kortademigheid te verlichten, worden vaak morfineachtige middelen voorgeschreven. Onderzoek uit Zweden laat zien dat het gebruik hiervan veilig is, mits gegeven in…

 • Delier en palliatieve sedatie

  In de stervensfase kan een delier het afscheid nemen voor de patiënt en diens naasten verstoren. Bewustzijnsverandering die in korte tijd ontstaat (uren tot dagen) met een aandachtsstoornis, incoherent denken of desoriëntatie wijst vaak op delier, vooral als de symptomen over het etmaal…

 • Antibiotica bij rugpijn?

  Onlangs publiceerden Deense onderzoekers een vergelijkend onderzoek waarin werd aangetoond dat antibiotica effectief zijn bij patiënten met chronische rugpijn. Dit onderzoek heeft in de media de nodige aandacht gekregen. De vraag is wat de betekenis is voor het beleid in de huisartsenpraktijk…

 • Vitaminen weggegooid geld

  Er is geen duidelijk bewijs voor gunstige effecten van extra vitaminen en mineralen op de gezondheid. Dat blijkt uit een drietal artikelen in de Annals of Internal Medicine. Hoogste tijd om de geldkraan voor dit soort onderzoek dicht te draaien. Het eerste artikel beschrijft een…

 • Bekkenbodemproblemen en seksueel functioneren

  Wat is er bekend over het samengaan van seksuele problemen en bekkenbodemklachten bij postmenopauzale vrouwen? Bekkenbodemklachten worden veroorzaakt door een disfunctie van de bekkenbodem. Hieronder vallen bijvoorbeeld klachten ten gevolge van een genitale prolaps en incontinentie voor…

 • Een screeningsinstrument voor slaapstoornissen

  Slaapstoornissen komen veel voor. Ongeveer 6% van de bevolking in de westerse wereld lijdt aan slapeloosheid. De prevalentie in de eerstelijnspopulatie is 10-40%. Er is een sterke relatie tussen chronische insomnie en functionele beperkingen, psychische en somatische klachten, kwaliteit van…

 • Wat is een goede CRP-meter?

  Een nieuw gadget in de huisartsenpraktijk is de CRP-sneltest. Als je er een wilt aanschaffen is er keuze uit vele meters. Wat is nu een goede keuze? Verschillende factoren spelen hierbij een rol. Hoe goed doet de meter het bijvoorbeeld ten opzichte van een laboratoriumbepaling? Hoe…

Wetenschap

 • De prognose van buikpijn bij kinderen

  Huisartsen in westerse landen zien vrij veel kinderen met buikpijn op het spreekuur. De buikpijn laat zich vaak niet goed verklaren, maar kan veel invloed hebben op het dagelijks leven. Er is weinig bekend over het natuurlijke beloop, behalve dat de buikpijn soms jaren kan aanhouden. …

 • Preventie van diabetes en hart- en vaatziekten

  In 2004 adviseerde de Gezondheidsraad een gerichte screening op cardiovasculaire risicofactoren onder mensen met obesitas, in plaats van een algemene populatiescreening op diabetes type 2. Een vanuit de huisartsenpraktijk opgezette screening op het metabool syndroom onder bijna 12…

 • Eerste keus bij hypertensie: chloortalidon of hydrochloorthiazide?

  Chloortalidon geeft een betere verlaging van de 24-uursbloeddruk dan hydrochloorthiazide. Bij de behandeling van hypertensie geeft chloortalidon 21% meer daling van het optreden van cardiovasculaire eindpunten dan hydrochloorthiazide. De kaliumdaling als gevolg van het gebruik van…

Praktijk

 • Elektrocardiografie in de huisartsenpraktijk

  Het ECG is essentieel voor de diagnose atriumfibrilleren (AF), bij bradycardie en bij andere ritmestoornissen, mits het gemaakt wordt tijdens klachten of bij een trage of irregulaire pols. Een ECG is nuttig bij stabiele angina pectoris en bij (vermoeden van) hartfalen. Een ECG heeft…

 • Perianale roodheid, niet altijd een mycose

  Daan, een 2-jarige jongen, bezoekt met zijn ouders het spreekuur wegens een hardnekkige roodheid rondom zijn anus. Na een eerder consult hierover smeren zijn ouders al 5 maanden trouw met diverse tubes miconazolcrème, zowel met als zonder toevoeging van hydrocortison. Helaas zonder…

 • Motiverende gespreksvoering

  Motiverende gespreksvoering sluit goed aan bij de alom geaccepteerde uitgangspunten van patiëntgerichte communicatie. Systematische reviews melden positieve effecten van motiverende gespreksvoering. Er is tot heden weinig harde evidence voor de werkzaamheid van motiverende…

 • Kennistoets: antwoorden

  1. Onjuist / 2. Onjuist / 3. Juist Een acute hepatitis-A-infectie komt vooral voor bij allochtone kinderen en autochtone kinderen en volwassenen die onbeschermd naar endemische gebieden reizen. Bij jonge kinderen is het verloop meestal subklinisch. Vanaf de leeftijd van 5 jaar is de kans op een…

 • Morele dilemma’s op de SEH

  Respect voor de autonomie van de patiënt staat aan de basis voor het al dan niet inzetten van levensverlengende behandelingen. Het is van belang om te verifiëren of de patiënt afdoende geïnformeerd en wilsbekwaam is om tot een afgewogen oordeel te komen. Behandelbeperkingen moeten…

 • Demente doof voor pijn?

  Mijn nu overleden vader heeft zijn hand eens lelijk verbrand aan de warme kraan. Want ter preventie van legionellabesmetting in het zorgcentrum was het kraanwater gloeiend heet gestookt. Ik nam toen aan dat behalve zijn denken ook zijn pijnzenuwen vertraging hadden. Dat blijkt niet zo te zijn…

 • Bewegingsziekte

  Bewegingsziekte kent een aantal synoniemen, zoals kinetose en reisziekte. Bekende voorbeelden zijn wagen-, lucht- en zeeziekte. Hippocrates heeft de symptomen van zeeziekte voor het eerst beschreven. Nausea, een vrijwel obligaat symptoom van bewegingsziekte, is afgeleid van het Griekse woord…

 • Systematische review

  Een patiënte met knieartrose vraagt u of glucosamines haar zullen helpen. In de NHG-Standaard Niet-traumatische knieproblemen bij volwassenen staat dat dit een optie is, maar dat het therapeutische effect onvoldoende is aangetoond. De evidence voor dit advies is van het hoogste niveau, er…

 • Kennistoets: vragen

  De zesjarige Ahmed komt met zijn moeder bij de huisarts. Hij is gisteren teruggekomen van een vijf weken durende vakantie in Marokko. Moeder vertelt dat Ahmed tijdens zijn vakantie geelzucht heeft gehad. Het begon drie weken geleden. Er is toen hepatitis A geconstateerd en er werd bedrust…

Richtlijn

 • NHG-Standaard Delier (eerste herziening)

  De NHG-Standaarden geven richtlijnen voor het handelen van de huisarts; de rol van de huisarts staat dan ook centraal. Daarbij geldt echter altijd dat factoren van de kant van de patiënt het beleid mede bepalen. Om praktische redenen komt dit uitgangspunt niet telkens opnieuw in de…