Alle nummers
Archief tijdschrift

2003, nummer 6

Jaargang
46

Nieuws

 • Huisartsopleiding niet inkorten

  De driejarige huisartsopleiding levert dokters op met een hoger kennisniveau dan de tweejarige opleiding. Het SVUH onderzocht de scores op de Landelijke Kennistoets bij 1563 huisartsen in opleiding in de periode 1992-1996 (tweejarige opleiding) en die van 2119 haio's in de driejarige opleiding …

 • Verschillen tussen mannen en vrouwen in gebruik van statines

  Statines zijn de meest voorgeschreven cholesterolverlagers. Mannen lijden vaker dan vrouwen aan hart- en vaatziekten en krijgen dan ook vaker statines voorgeschreven. Het aantal mensen dat een statine gebruikt, is de laatste jaren toegenomen. Een groot deel van deze patiënten krijgt ook andere…

 • Behandeling van de obsessiefcompulsieve stoornis

  Voor de behandeling van een obsessiefcompulsieve stoornis zijn SSRI's effectieve medicamenten: ongeveer de helft van de patiënten heeft er baat bij. De andere helft reageert niet op de medicatie of wil daarmee niet behandeld worden. Bovendien houdt de meerderheid van degenen die wel op SSRI's…

 • Controle transaminasen en creatinekinase bij statines overbodig

  In de VS controleren veel dokters transaminasen en creatinekinase (CK) bij statinegebruik. Aangezien statines bij de meest voorgeschreven medicijnen horen, gaat het om enorme aantallen bepalingen. Meestal zijn die overbodig. In een retrospectief onderzoek in de elektronische dossiers van…

 • Mannen hebben minder kans op hulp

  Zieke mannen met een werkende vrouw hebben minder kans op huishoudelijke hulp dan werkende mannen met een zieke vrouw. Dat is de opmerkelijke uitkomst van een onderzoek over de indicatiestelling door RIO-medewerkers. Frederike Jörg deed onderzoek naar de verschillen in indicatiestelling voor…

 • Poortwachtersfunctie moet blijven

  De leuze van Terluin ‘Weg met de poortwachter!’ is uitdagend en eenzijdig. Zulke leuzen roepen ergernis en verzet op, in ieder geval bij mij en dat is misschien ook wel de bedoeling. ‘Wat levert het poortwachtersgedoe op? Geen beperking van kosten en ook niet minder medicalisering,’ zo schrijft…

 • Rugpijn bij kinderen

  Droegen schoolkinderen met lage rugpijn zwaardere tassen of zit ’m de kneep ergens anders? Jones et al. onderzochten bij 1046 kinderen van 11 tot 14 jaar het optreden van lage rugpijn en de oorzaken daarvan. Aan het begin van het onderzoek bepaalden zij de mate van psychosociale problematiek, de…

 • Screening en het geven van informatie over persoonlijke risico's

  Achtergrond Er is weinig bekend over de wijze waarop voor- en nadelen van een screeningsprogramma het best besproken kunnen worden. Veel screeningsprogramma's noemen gemiddelde risico's in de discussie over deelname aan screening. Sommige screeningsprogramma's spitsen de informatie over risico…

 • Lezen als nascholing

  In Denemarken moeten huisartsen zich 50 uur per jaar nascholen om hun registratie te behouden. Onderzoekers waren geïnteresseerd in de vraag hoe dokters zich nascholen. Zij vroegen alle huisartsen die lid waren van de General Practitioners Organisation in Aarhus en omstreken mee te doen aan een…

 • Zout en bloeddruk

  Achtergrond en uitkomstmaten De zoutbloeddruktheorie is al jaren onderwerp van discussie. Deze twee Cochranereviews onderzochten of natriumbeperking via bloeddrukverlaging wel leidt tot een afname van cardiovasculaire ziekten en dood. Hooper et al. keken naar het langetermijneffect (ten minste…

 • Liever een goed geïnformeerde patiënt

  Beter geïnformeerde patiënten zijn betere gesprekspartners. Dat is de filosofie van een nieuwe BMJ-site, die gratis toegankelijk is voor dokters én patiënten (https://www.besttreatments.org). De informatie is gedegen en in heldere taal gesteld. Er is informatie over specifieke aandoeningen, over…

 • Chirurgie bij kinderen

  Chirurgie bij kinderen is een handboekje waarin diagnostiek, behandeling en nazorg van chirurgische aandoeningen op kinderleeftijd worden behandeld. In 6 hoofdstukken wordt in grote lijnen het complete chirurgische veld bij kinderen besproken. Zo worden achtereenvolgens behandeld: abdominale…

 • Wetenschapstaal

  De Nederlandse taal staat met 21 miljoen gebruikers volgens de Taalunie op de 35ste plaats van de 6000 gesproken talen. Als wetenschapstaal telt het echter steeds minder mee. De KNAW bracht opnieuw een rapport uit over het Nederlands als wetenschapstaal, nu voor de alfa- en gammawetenschappen. De…

 • Ziekte en zingeving

  De volksmond oordeelt snel. Iemand met een weinig ernstige ziekte die regelmatig klaagt, heet al snel ‘een zeur’. Daar tegenover bewondert men ‘de moed’ van de man of vrouw met een ingrijpende en mogelijk fatale ziekte die opgewekt door het leven stapt. Dat terwijl uit onderzoek allang bekend is…

 • Genomica? Vraag het uw huisarts

  Alle fraaie woorden over genomics ten spijt denkt het publiek hierbij toch vooral aan (erfelijke) ziektes, en gelden huisartsen en andere medici als de betrouwbaarst geachte informatiebron en ‘bewakingsinstantie’. In het afgelopen najaar liet het Nationaal Regie-Orgaan Genomics de kennis,…

 • Dodelijk missen

  Doodgaan en omgaan met gemis, dokters doen de hele dag niets anders dan dit lot uitstellen. Schretlen bundelde een aantal verhalen over doodgaan uit eerdere bundels. De verhalen gaan niet alleen over dood en de groei van een dokter, maar ook over de groei van een schrijver. De rauwe en vaak…

 • Kwaliteitsverbetering

  Onderzoek heeft weinig nut als niemand iets met de resultaten doet. Allerlei organisaties houden zich dus terecht bezig met het vertalen van onderzoek naar de praktijk. Zo ook ZonMw, een van de grootste financiers van onderzoek in de gezondheidszorg. We weten al lang dat lezingen met veel mensen…

 • Heupfracturen

  Voor een demente dame in het verzorgingshuis zocht ik een heupbeschermer. In korte tijd had ze zich al een verbrijzelde schouder gevallen. Het wachten was op een heupfractuur. Nu bestaan er effectieve beschermers: broekjes met twee – verende – schalen op de heupen (Safehip ® ). Die blijken…

Wetenschap

Praktijk

 • Preventie

  J. Bont (haio), E.Hak, Th.J.M. Verheij. Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, UMCU, Utrecht Inleiding De morbiditeit en mortaliteit ten gevolge van lage-luchtweginfecties (LLWI) bij ouderen zijn aanzienlijk, maar over de risicofactoren is nog weinig…

 • De SCEN-arts: Meer dan een stempelaar of technisch adviseur

  Aty van Aarnhem en Paul Janssen zijn al vanaf het begin bij het SCEN-initiatief betrokken. Janssen heeft een solopraktijk in Baambrugge en doet daarnaast twee dagen per week promotieonderzoek op het gebied van diabetes. Van Aarnhem is huisarts in gezondheidscentrum De Roerdomp in Nieuwegein…

 • Hart- en vaatziekten en maagaandoeningen

  E. Hoefman, H.C.P.M. van Weert, P.J. Bindels. Afdeling Huisartsgeneeskunde AMC, Amsterdam Inleiding Bij een vermoeden van ritmestoornissen is een ECG de gouden standaard voor de diagnostiek. Probleem daarbij is het vaak aanvalsgewijze karakter. Eventrecorders zijn kleine, draagbare…

 • Allochtone kinderen en anemie: Geen onschuldig ijzergebrek

  Met name bij allochtone kinderen is het goed om alert te zijn op hemoglobinopathieën als er verschijnselen zijn van anemie. Maar liefst één op de vijftien allochtone jongeren is drager van sikkelcelziekte of thalassemie. Trouwen twee dragers, dan is de kans op een homozygoot kind 25 procent…

 • Stemklachten

  Hoe vaak stemklachten in de algemene populatie voorkomen, is onbekend. De mate waarin het afwijkende stemgeluid als probleem wordt ervaren, is afhankelijk van de patiënt en zijn omgeving. Een hese stem voor een patiënt met een slechthorende partner is waarschijnlijker een groter probleem dan de…

 • Wegwijs in een wazige wereld

  In de kennistoets ziet de huisarts Jolanda Visser, 10 jaar oud, die in de klas de letters op het bord niet meer goed kan lezen. De huisarts verricht een visusonderzoek. Geen schaartje ‘hé, dat lijkt wel een schaartje, wat daar op de grond ligt,’ dacht ik, ‘een stoffig, grijsgroen…

 • Spanningshoofdpijn

  Spanningshoofdpijn wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een als drukkend of klemmend ervaren pijn rondom de schedel (een ‘bandgevoel om het hoofd’). In tegenstelling tot migraine is er meestal geen misselijkheid en braken. In het classificatiesysteem van de International Headache Society …

 • Kaders van opleiding in werkconferentie geschetst: Leren werken met de Telefoonwijzer

  Sinds het verschijnen van de NHG-Telefoonwijzer hebben al velen zich tot het NHG gewend met vragen om implementatiematerialen of een cursus over het werken met de Telefoonwijzer, liefst compleet met een docent. Daarom zijn in een werkconferentie van in- en extern deskundigen de kaders voor een…

 • NHG-standpunt NuvaRing®

  Recent is de NuvaRing® op de Nederlandse markt geïntroduceerd. Het betreft een nieuw contraceptivum in de vorm van een vaginale ring van flexibele kunststof. De NHG-Standaard Hormonale anticonceptie is momenteel in revisie en zal in de tweede helft van dit jaar verschijnen. Veel huisartsen hebben…

 • Kinderen van chronisch zieke ouders: verborgen zorgen!

  Mevrouw Boersma is de afgelopen jaren diverse keren op het spreekuur geweest met klachten over moeheid, hoofdpijn en kortademigheid. Het gezin Boersma bestaat uit een werkende vader, moeder en hun 15-jarige dochter Vera. De patiënte is sinds haar jeugd bekend wegens allergisch astma, dat goed…

 • NHG-Wetenschapsdag

  Op 16 mei 2003 hield het NHG samen met de Capaciteitsgroep Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Maastricht de derde NHG-Wetenschapsdag in Maastricht. Het thema dit jaar was ‘Vraaggerichte zorg en onderzoek in de huisartsenpraktijk’. Er waren 24 voordrachten, 23 posters, 3 workshops en 2…

 • Patiëntenperspectief

  Het belang van voorlichting vanuit patiëntenperspectief A. van den Brink-Muinen, A.M. van Dulmen, J.M. Bensing, F.G. Schellevis. NIVEL, Utrecht Inleiding Volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO, 1995) moeten (huis)artsen hun patiënten goede en open informatie…

 • Voordrachten door haio's

  Uitleg of PSA-bepaling; wat verdient de voorkeur bij oudere mannen met plasklachten? Marco H. Blanker (haio)1, Frans P.M.J. Groeneveld1, J.L.H. Ruud Bosch2, Siep Thomas1, Ad Prins1, Arthur M. Bohnen1. 1Afdeling Huisartsgeneeskunde, 2Afdeling Urologie, Erasmus MC, Rotterdam Inleiding…

 • Begeleiding en advisering

  J. van Bergen, huisarts. St. soabestrijding, Afdeling Huisartsgeneeskunde AMC, Amsterdam Inleiding Onder de sterk multiculturele bevolking van een gezondheidscentrum in Amsterdam-Zuidoost werd een prevalentie van Chlamydia trachomatis (Ct) van 6,1% gevonden. Er zijn aanwijzingen voor…

 • Luchtweginfecties en antibioticagebruik

  H.J. van Duijn1, M.M. Kuyvenhoven1, C.C. Butler2, S. Coenen3, T.J.M. Verheij1.. 1Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Gezondheidszorg, UMC Utrecht,2 Department of General Practice, College of Medicine, University of Wales, UK, 3 Centrum voor Huisartsgeneeskunde,…

 • Wildplassers

  Vrouwen zijn loslippiger dan mannen. Van oudsher. Ik doel hiermee niet op het karikaturale beeld van roddelende vrouwen. Wat ik bedoel is dat vrouwen van oudsher makkelijker spreken over intieme problemen en klachten die de voortplantingsorganen betreffen. Natuurlijk heeft dat zo zijn – ook…