Alle nummers
Archief tijdschrift

2014, nummer 6

Jaargang
57

Nieuws

 • Positieve ervaringen met pay for performance

  Pay for performance (P4P) wordt (inter)nationaal veel gebruikt voor kwaliteitsverbetering. Het Engelse Quality and outcomes Framework (QoF)-system uit 2004 is het beste voorbeeld van beloning naar prestatie. Het bewijs van de impact op de huisartsenzorg is echter beperkt. Er is geen eenduidig…

 • De dokter als medicijn

  Revalidatie bij chronische pijn, zoals lage rugpijn, berust op cognitieve gedragstherapie. Doel is het anders waarnemen van de pijn. De interactie tussen patiënt en behandelaar blijkt essentieel voor het behandeleffect. Als die twee het eens worden over de verklaring van de pijn, is de uitkomst…

 • Gezond eten en ouder worden

  Gezond ouder worden is een van de grote uitdagingen van deze tijd. Veel kinderen die nu worden geboren gaan de 100 jaar halen en mogelijk zelfs passeren. De vraag is dan wel hoe. Lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden moeten vooropstaan. Gezond ouder worden hoort te gaan over kwaliteit…

 • Oude tijden, nieuwe tijden

  ‘Systematische preventie van hart- en vaatziekten in de huisartspraktijk is niet zinvol.’ Aldus de titel van een beschouwing van de hand van Boot en Meijman. Het stuk verscheen in augustus 1999 in H&W in reactie op het programma Preventie Maatwerk van LHV en NHG. Op basis van de literatuur en…

 • Nieuwe fractuur, bisfosfonaten pas na enige duur?

  CATS, critically appraised topics, proberen een evidence-based antwoord op een praktijkvraag te krijgen. De coördinatie van deze rubriek is in handen van dr. A. Knuistingh Neven en dr. J.A.H. Eekhof, LUMC Leiden. Correspondentie: a.knuistinghneven@upcmail.nl. Vraagstelling Bij een 78-jarige…

 • Stekende heup: slecht weer?

  Veel patiënten met artrose vertellen dat hun klachten afhankelijk zijn van het weer. Een goede verklaring hiervoor ontbreekt en in de praktijk wordt deze associatie vaak weggewimpeld. Recent onderzoek laat zien dat weersomstandigheden wel enig effect hebben op artroseklachten, maar dat deze…

 • Off-labelgebruik van de Diane-35-pil

  Het Landelijk Registratie Bureau Bijwerkingen (LAREB) meldde in 2013 dat er mogelijk 27 vrouwen zijn overleden als gevolg van het gebruik van de Diane-35-pil of een generieke variant. In het debat dat volgde op deze meldingen was het off-labelgebruik van de Diane-35-pil en de generieke…

 • Vooralsnog geen probiotica bij persisterende diarree

  PEARLS bieden de lezer bruikbare wetenschap voor de werkvloer, op basis van de Cochrane Database of Systematic Reviews. De coördinatie is in handen van dr. F.A. van de Laar, Cochrane Primary Health Care Field, UMC St Radboud Nijmegen • Correspondentie: floris.vandelaar@radboudumc.nl. Context De…

 • Pas op met onderhoudsmedicatie COPD

  Te veel COPD-patiënten krijgen nog langdurig langwerkende bètamimetica (LWBM) of inhalatiecorticosteroïden (ICS). De NHG-Standaard COPD adviseert terughoudendheid, want het is nog steeds de vraag of deze middelen wel effectief zijn bij patiënten met stadium GOLD I en II, die het leeuwendeel…

 • Montelukast helpt niet bij aanhoudende hoest

  Veel patiënten in de huisartsenpraktijk houden last van hoesten na een luchtweginfectie. Aanwezigheid van ontstekingscellen in de luchtwegen kan de hoest instandhouden. De ontstekingsremmer Montelukast (singulair) zou in dit geval mogelijk werkzaam zijn. Brits onderzoek wijst echter uit dat het…

 • Een pacemaker bij slaapapneu

  Continuous positive air pressure (CPAP) is eerste keus bij patiënten met het obstructief slaapapneusyndroom (OSAS). Een nieuwe ontwikkeling is het stimuleren van nervus hypoglossus (n. XII) met een neurostimulator (pacemaker) om de ademwegen vrij te maken. De pacemaker lijkt een goed alternatief…

 • Implementatie van het preventieconsult

  In de rubriek (Ver)Stand van zaken geeft de aiotho (arts-in-opleiding tot huisarts-onderzoeker) een korte samenvatting van de literatuur die heeft geleid tot de belangrijkste onderzoeksvraag, waarop hij/zij aan het promoveren is. De coördinatie van de rubriek is in handen van M.J. Scherptong…

 • ‘Genetica speelt bijna elke dag wel een rol in mijn praktijk’

  In december promoveerde Isa Houwink cum laude op haar proefschrift Training in genetics and genomics for primary health care workers. In een interview vertelt ze waarom zij het zo belangrijk vindt dat huisartsen meer kennis krijgen van de genetica die van toepassing is op de dagelijke praktijk. …

 • Is de dokter de angstigste patiënt?

  Ik ben blij dat elke dokter zelf ook patiënt is. Mijn sporadische artsenbezoekjes leren mij me beter te verplaatsen in de patiënt. Laatst heb ik aan den lijve ondervonden hoe beangstigend het kan zijn om aan de andere kant van het bureau te zitten. Want ook al denk ik over een behoorlijke…

 • Dieetmythes en afvalkul

  Huisartsen vertellen, als ik zo vrij mag zijn, nog steeds baarlijke onzin over afvallen en overgewicht. Dat valt wel veilig te concluderen na een artikel vorig jaar in de New England Journal of Medicine : ‘Myths, presumptions and facts about obesity’. Het is immers niet erg aannemelijk dat…

Wetenschap

 • Effectiviteit van nascholing over (onco)genetica

  Kennis over genetica neemt in hoog tempo toe en zal van groeiende betekenis zijn voor de dagelijkse eerstelijnszorgpraktijk. Van zorgverleners in de eerste lijn wordt in toenemende mate verwacht dat zij in de dagelijkse praktijk genetische zorg verlenen. Huisartsen, medisch specialisten…

 • Huisarts en glazen bol: voorspellen op het spreekuur

  Diagnostisch predictieonderzoek biedt de mogelijkheid de voorafkans op een bepaalde aandoening in te schatten. Niet alle met predictieonderzoek ontwikkelde instrumenten zijn geschikt voor gebruik in de huisartsenpraktijk; nog steeds worden echter ongeschikte instrumenten aanbevolen…

 • Heeft het preventieconsult de toekomst?

  LHV en NHG hebben de ambitie geformuleerd dat huisartsen zich meer gaan richten op wijkgebonden preventie. Het PreventieConsult Cardiometabool Risico past binnen die ambitie, maar de implementatie vordert traag. Het ontbreekt vooralsnog aan essentiële randvoorwaarden, waaronder…

 • De impasse van het cardiometabool preventieconsult

  De zorg voor cardiometabole aandoeningen in de eerste lijn is over het algemeen goed georganiseerd met up-to-date zorgstandaarden en ketenzorg voor onder andere diabetes mellitus en cardiovasculair risicomanagement (CVRM). Vaak wordt deze zorg gecombineerd met programma’s voor het verbeteren van…

 • Preventieconsult: geen bewijs van effectiviteit

  Klacht- of ziektegeoriënteerde richtlijnen vormen al jaren de basis voor het huisartsgeneeskundig handelen. Die richtlijnen bevatten ook zorggerelateerde preventieve onderzoeken en behandelingen. De NHG-Standaard Het PreventieConsult module Cardiometabool (het preventieconsult) is de eerste…

Praktijk

 • Kennistoets: vragen

  Mevrouw Elders, 82 jaar, komt met een artikel uit de krant naar de huisarts. Het artikel gaat over maculadegeneratie en de doorbraak in de behandeling met angiogeneseremmers. Mevrouw Elders heeft al twee jaar een droge vorm van leeftijdgebonden maculadegeneratie in haar linkeroog. Ze overweegt…

 • CT-calciumscore: geschikte test voor uitsluiting coronairlijden

  De CT-calciumscore is een relatief recente tweedelijnstechniek voor de analyse van coronairlijden. Het onderzoek is vanwege de hoge negatief voorspellende waarde uitermate geschikt voor het uitsluiten van gecalcificeerd coronairlijden bij patiënten met een atypisch klachtenpatroon. Bij…

 • Kennistoets: antwoorden

  1. Juist / 2. Juist / 3. Onjuist Indien bij de natte vorm van maculadegeneratie de neovascularisatie zich onder de fovea bevindt, zijn de behandelmogelijkheden bij leeftijdsgebonden maculadegeneratie beperkt tot thermische laser fotocoagulatie, fotodynamische behandeling met verteporfine en de…

 • Vulvovaginale klachten bij meisjes vóór de menarche

  Vulvovaginale klachten bij prepuberale meisjes hebben meestal een niet-infectieuze oorzaak. De behandeling start met hygiënische adviezen, bescherming van de huid en behandeling van de onderliggende oorzaak. Behandeling met een antimycoticum is in het algemeen niet zinvol. …

 • Slaapwandelen

  De prevalentie van slaapwandelen bij volwassenen is 2-3%, die bij kinderen ligt beduidend hoger: 15%. Slechts 0,4% heeft een manifeste vorm. De incidentie bij de huisarts is onduidelijk, omdat slaapwandelen de code ‘Slapeloosheid/andere slaapstoornissen’ (P06) krijgt. Tien tot 20% van de…

Richtlijn

 • NHG-Standaard Slechthorendheid (tweede herziening)

  De NHG-Standaarden geven richtlijnen voor het handelen van de huisarts; de rol van de huisarts staat dan ook centraal. Daarbij geldt echter altijd dat factoren van de kant van de patiënt het beleid mede bepalen. Om praktische redenen komt dit uitgangspunt niet telkens opnieuw in de richtlijn aan…