Alle nummers
Archief tijdschrift

2016, nummer 8

Jaargang
59

Nieuws

 • Glucosebehandeling bij ouderen

  De prevalentie van diabetes mellitus type 2 (DM2) is hoog en neemt de komende jaren alleen maar toe. Naar verwachting telt Nederland 1,5 miljoen diabeten in 2025. Ruim een kwart hiervan is 80-plus. Het nut van intensieve behandeling van ‘jonge’ patiënten met DM2 is…

 • Hoe motiveer je de patiënt om meer te bewegen?

  Overtuig de patiënt dat hij zelf voor verandering kan zorgen. Vraag de patiënt hoe je daarbij kunt helpen. Begin met kleine stapjes. Maak frequente vervolgafspraken. Laat zien dat je betrokken bent. Voor de huisarts lijken deze vijf strategieën het meest…

 • Bloeddrukverlaging bij matig cardiovasculair risico

  Bloeddrukverlaging is een van de belangrijkste interventies om cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit te voorkomen. Dit geldt vooral als er sprake is van een verhoogd cardiovasculair risico op basis van diabetes, nierziekte, na een MI of CVA, of bij patiënten met een…

 • Risky business

  Als kersvers junior redactielid van H&W combineer ik de huisartsopleiding met mijn promotieonderzoek en mag ik ook meewerken aan dit mooie blad. Tijdens de opleiding en bij het doen van onderzoek leren we veel over risico: risk ratio , risk of bias , risicofactoren en risicopatiënten met…

 • Ervaring helpt bij niet-pluisgevoel kanker

  Huisartsen gebruiken hun niet-pluisgevoel om kanker te diagnosticeren, maar er is weinig bekend over de voorspellende waarde van het niet-pluisgevoel en of dit gerelateerd is aan patiënt- en huisartskenmerken. In richtlijnen en scholing over kanker ontbreekt niet-pluisgevoel als valide reden voor…

 • ‘Nieuwsgierigheid helpt om een leven lang te leren’

  Nynke van Dijk is per 1 november 2015 benoemd tot hoogleraar Medisch Onderwijs en Opleiden bij de afdeling Huisartsgeneeskunde van het AMC. Op 7 april sprak zij haar inaugurale rede uit over de toepassing van wetenschappelijke bevindingen in de opleiding van…

 • Hoe houden we de huisarts gezond?

  Onderzoekers gingen via een systematische review op zoek naar gegevens over de effectiviteit van interventies om psychische narigheid bij huisartsen te voorkomen dan wel hun psychisch welbevinden te bevorderen. Voor goede gezondheidszorg zijn gezonde dokters…

 • Cognitieve bias bij telefonische triage

  In de rubriek (Ver)Stand van zaken geeft de aiotho (arts-in-opleiding tot huisarts-onderzoeker) een korte samenvatting van de literatuur die heeft geleid tot de belangrijkste onderzoeksvraag waarop hij/zij aan het promoveren is. De coördinatie van de rubriek is in handen van: N. Rasenberg, Erasmus…

 • Volair blok als alternatief voor Oberst bij verdoving vinger

  CATS, critically appraised topics, proberen een evidence-based antwoord op een praktijkvraag te krijgen. De coördinatie van deze rubriek is in handen van Marianne Dees en Annet Sollie • Correspondentie: redactie@nhg.org . Eva Spijker heeft met deze CAT de Jan van Es-prijs 2016 gewonnen…

 • Een kind met astma? Think again!

  De incidentie van astma bij kinderen ligt tussen de 4,4 en 11,1 nieuwe gevallen per 1000 kinderen per jaar. Deze diagnoses worden vaak gesteld op basis van de anamnese en het lichamelijk onderzoek. Internationale richtlijnen bevelen spirometrie aan bij…

 • Ook antivirale middelen bij Bell’s Palsy?

  PEARLS bieden de lezer bruikbare wetenschap voor de werkvloer, op basis van de Cochrane Database of Systematic Reviews. De coördinatie is in handen van Hans van der Wouden, VUmc Amsterdam • Correspondentie: j.vanderwouden@vumc.nl. Context De oorzaak van Bell’s Palsy (idiopathische perifere…

 • Kunnen huisartsen een ECG interpreteren?

  Huisartsen maken vaak een ECG. Maar over de huidige kwaliteit van interpretatie en het vaststellen van belangrijke afwijkingen bestond nog onduidelijkheid. Nieuw onderzoek uit het Verenigd Koninkrijk laat zien dat huisartsen belangrijke ECG-afwijkingen in 23%…

 • Apptip vaatrisico

  De vaatrisico-app is ontwikkeld voor medische professionals door het Hart- en vaatcentrum van het UMC Utrecht. Met drie scorelijsten kunnen gebruikers het tienjaarsrisico op sterfte of ziekte door hart- en vaatziekten berekenen. De handigste voor de huisarts is de CVRM-score, gebaseerd op…

 • Stofzuigen voorkomt hartinfarct

  Het is bekend dat fysieke inspanning de kans op coronaire hartziekten verlaagt. Maar welke inspanning is nou zinvol? Bij ouderen blijken huishoudelijk werk en fietsen de kans op coronaire hartziekten te verminderen, maar wandelen, sporten en tuinieren niet. …

 • Colonscopie en evidence-based medicine

  Met een glimlach las ik het journaal van Annet Sollie over het onderzoek van Koning et al. over colonscopie bij vermoeden van colorectaal carcinoom.1 Annet Sollie noemt dit een innovatief onderzoek, hetgeen mij nogal bevreemd. Er is mijns inziens gewoon teruggekeken wat wij huisartsen bij het…

 • Online interventie zinvol bij preventie van depressie

  Omdat evidence-based behandelingen voor een depressie niet erg succesvol zijn gebleken (op eindpunten als functioneren en gezondheid), ligt de nadruk nu meer op de preventie van een depressie. Bij mensen met een subklinische depressie is een online…

 • De webagenda: speelruimte om toegankelijkheid van de praktijk te verhogen

  Steeds meer huisartsenpraktijken in Nederland (27%) hebben een webagenda als onderdeel van hun e-healthaanbod om een effectievere en efficiëntere zorg te leveren. Een webagenda kan de toegankelijkheid van de huisartsenpraktijk verbeteren, maar wordt nog weinig gebruikt…

Wetenschap

 • Patiëntveiligheid in de eerste lijn

  Meer onderzoek is nodig om na te gaan welke strategie het meest efficiënt en effectief is om de patiëntveiligheid in de eerste lijn te verbeteren. Onderzoek moet methoden voor het beoordelen en strategieën voor het verbeteren van de patiëntveiligheid…

 • Het PreventieConsult en ‘moeilijk bereikbare’ patiënten

  Wat is bekend? De actieve en systematische opsporing van mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, diabetes mellitus type 2 en chronische nierschade levert gezondheidwinst op, al is de…

 • Is geïntegreerde COPD-zorg kosteneffectief?

  Integrale zorgprogramma’s voor COPD-patiënten worden momenteel op grote schaal geïmplementeerd. Er is grote onzekerheid over de kosteneffectiviteit van deze programma’s. …

 • Effectiviteit van oefentherapie bij patiënten met heupartrose

  Richtlijnen bevelen oefentherapie aan bij knie- en heupartrose. Onderzoek bij knieartrose heeft een klein tot middelmatig effect op pijn en functie aangetoond. …

Praktijk

 • Kennistoets: vragen

  De kennistoets gaat over één artikel in dit nummer van H&W, namelijk: Verstappen HJM, Gaal S, Wensing M. Patiëntveiligheid in de eerste lijn. Huisarts Wet 2016;59(8):350-3. Daarnaast wordt gebruikgemaakt van bronnen die daarbij aansluiten, zoals NHG-Standaarden, Farmacotherapeutisch Kompas, en CBO…

 • Ecg-casus: Duizelig bij bukken

  Het ecg van deze patiënt ziet er als volgt uit: Beschrijf het ecg volgens ECG-10+ , stel de diagnose in de conclusie en doe een beleidsvoorstel.

 • Gepigmenteerde huidafwijkingen in het gelaat

  De incidentie van lentigo maligna (LM) stijgt, vooral bij ouderen. Een LM is een premaligne huidafwijking, die de vorm heeft van een onregelmatige bruine macula op de zonbeschenen huid. …

 • Kennistoets: antwoorden

  1a Verstappen HJM, Gaal S, Wensing M. Patiëntveiligheid in de eerste lijn. Huisarts Wet 2016;59(8):350-3. 2c Verstappen HJM, Gaal S, Wensing M. Patiëntveiligheid in de eerste lijn. Huisarts Wet 2016;59(8): 350-3. 3b Verstappen HJM,…

 • Achter de schermen: de praktijkvoering

  Dit is deel 7 van de serie Geschiedenis van de huisartsgeneeskunde. Deze serie is ontwikkeld door de NHG-Werkgroep Geschiedenis Huisartsgeneeskunde en werd geschreven door Esther van Osselen, huisarts en wetenschapsjournalist. De werkgroep bestaat uit: prof.dr. E. Schadé (voorzitter), R.S.M…

 • Een pijnlijke vinger

  Een 43-jarige man presenteert zich op het spreekuur met aanhoudende pijnklachten van de ringvinger van zijn linkerhand. Het punctum maximum zit onder de nagel. Voor zijn gevoel zit er iets onder de nagel, waardoor zijn nagel ook iets omhoog lijkt te komen. Hij had…