Alle nummers
Archief tijdschrift

2017, nummer 5

Jaargang
60

Nieuws

 • Parkinsonpatiënten willen duidelijkheid over rol huisarts

  Voor parkinsonpatiënten is het bijzonder onduidelijk wat de rol van de huisarts is in het gehele ziekteproces. Dat patiënten het moeilijk vinden om zelf het initiatief te nemen, draagt hier mogelijk aan bij. Patiënten geven aan behoefte te hebben aan meer…

 • Effecten ‘belonen van kwaliteit’ zeer gering

  Het plan om zorgverleners of -organisaties financieel te belonen (of juist te korten) op basis van de kwaliteit van de geleverde zorg lijkt aantrekkelijk. Het idee is dat hiermee kwaliteit, en niet productie wordt gestimuleerd. Zeker in landen als de Verenigde Staten, waar…

 • Degeneratieve afwijkingen rotatorcuff

  Conservatieve therapie is de meest aangewezen behandeling van patiënten met degeneratieve afwijkingen van de rotatorcuff. Dit geldt in het bijzonder voor patiënten vanaf 65 jaar, vanwege een hogere recidiefkans. Tot nu toe was het…

 • Vier antibiotica even effectief bij neuroborreliose

  Benzylpenicilline, ceftriaxon, doxycycline en cefotaxim blijken even effectief bij behandeling van neuroborreliose. De uitkomst bij een afwachtend beleid is onbekend. Verwijzing naar de tweede lijn is noodzakelijk voor behandeling. …

 • Amoxicilline bij kaakontsteking

  Vraagstelling Incisie en drainage door de tandarts of kaakchirurg is de eerst aangewezen behandeling bij een dentoalveolaire infectie of kaakontsteking. Soms kan drainage (nog) niet worden uitgevoerd, zoals bij oudere, immobiele patiënten of tijdens diensturen. In deze gevallen kan het nodig…

 • Opsporing verzocht

  De belangrijkste motivatie voor het promotieonderzoek van Jos Dirven is de grote mate van mis- en onderdiagnostiek van COPD in Nederlandse huisartsenpraktijken. “Verbetering van deze situatie is zeer gewenst. Via het Preventieconsult COPD lijkt dit nu haalbaar…

 • Een MRI’tje graag?!

  “Dokter, ik heb nu al maanden last van mijn knie en ik wil nú een MRI. Dan weet ik tenminste wat er aan de hand is!” MRI- en CT-diagnostiek zijn meer en meer beschikbaar. In mijn regio kunnen huisartsen een MRI aanvragen van hoofd, nek, lage rug, knie, enkel en pols. Diagnostische centra fungeren…

 • Kortere kuur bij OMA geeft slechtere uitkomst

  Het verkorten van de duur van een antibioticakuur is een potentiële manier om het risico op resistentie bij kinderen met otitis media acuta (OMA) te beperken. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat een kortere duur van de kuur resulteert in een slechtere…

 • Capsaïcine, een oude bekende

  Voor de behandeling van neuropathische pijn geven smeersels met een hoge dosis capsaïcine een goede vermindering van de pijn. Helaas is het gunstige effect maar bij een deel van de patiënten aanwezig. Toch lijkt het de moeite waard het te proberen bij…

 • Voorkomt vitamine D luchtweginfecties?

  Naast versterking van botten worden diverse andere nuttige functies aan vitamine D toegedicht. Zo speelt de vitamine een rol bij het functioneren van het immuunsysteem. Ook is er in observationeel onderzoek een relatie gevonden tussen lage spiegels en de…

 • Maagzuurremmers bij zuigelingen

  Vraagstelling Gastro-oesofageale reflux (GOR) komt vaak voor bij zuigelingen en leidt frequent tot doktersbezoek. Wanneer GOR tot hinderlijke klachten en/of complicaties leidt, is er sprake van gastro-oesofageale refluxziekte (GORZ). De NHG-Standaard adviseert om voorlichting te geven, voeding…

 • Actieplannen voor COPD-exacerbaties houden patiënten uit ziekenhuis

  In een actieplan staat beschreven welke stappen een patiënt moet ondernemen bij een exacerbatie om verergering te voorkomen, zoals contact opnemen met de huisarts of starten met antibiotica of prednison. COPD-patiënten met een actieplan voor exacerbaties…

 • Acupunctuur voor preventieve behandeling migraine

  Context Aanvalsgewijze migraine betekent een grote ziektelast, zeker wanneer alle aanvallen van een patiënt bij elkaar worden opgeteld. Vaak wordt beweerd dat acupunctuur zou helpen. Bij hoofdpijn wordt waarschijnlijk veel gebruikgemaakt van alternatieve geneeswijzen. Klinische…

 • Wachttijden voor de poh-ggz

  Sinds de introductie van de praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (poh-ggz) in 2008 om binnen de huisartsenpraktijk meer psychische problematiek te kunnen behandelen, groeide het aantal poh’s-ggz flink. In 2010 beschikte 20% van de praktijken…

 • Ketenzorg voor cardiovasculair risicomanagement

  Wat is het effect van ketenzorg voor cardiovasculair risicomanagement (CVRM)? In Nederland speelt de huisarts, samen met assistentes en praktijkondersteuners, een belangrijke rol in de preventie van hart- en vaatziekten (HVZ). De afgelopen jaren is in…

 • Verklaringsmodellen voor menselijk gedrag

  Doelgroep Huisartsen(-in-opleiding), specialisten, paramedici en verpleegkundigen. Volgens de auteur voor ‘iedereen die met mensen omgaat’. Inhoud Besproken worden verklaringsmodellen van menselijk gedrag en persoonlijkheidsontwikkeling, vanuit de biologische, sociologische en…

 • Meeste Nederlanders eens per jaar naar huisarts

  Ruim driekwart van de Nederlanders had in 2015 één of meerdere keren contact met de huisarts. Daarnaast slikt ongeveer 70% van de totale Nederlandse bevolking minimaal één geneesmiddel dat is voorgeschreven door de huisarts. Deze cijfers zijn de afgelopen…

 • Minder ziekenhuisopnames bij continue huisartsenzorg

  Oudere patiënten die vaker dezelfde huisarts bezochten, werden minder vaak opgenomen in het ziekenhuis voor behandelbare aandoeningen. Het gaat daarbij om aandoeningen die over het algemeen goed behandelbaar zijn in de huisartsenpraktijk, zoals COPD,…

Wetenschap

 • Ondersteuning bij de zorg voor laaggeletterde patiënten

  Laaggeletterdheid betekent: onvoldoende kunnen lezen, schrijven en rekenen om te kunnen functioneren in de maatschappij. Nederland telt 11% laaggeletterden; onder migranten is dat 30%. Laaggeletterden zijn minder gezond en gaan vaker naar de huisarts. Laaggeletterden maken minder…

 • MRI zorgt voor minder verwijzingen naar de orthopeed

  De NHG-Standaard Traumatische knieproblemen adviseert patiënten met persisterende knieklachten te verwijzen naar een orthopedisch chirurg Voor intra-articulaire knieafwijkingen is MRI het aanvullende onderzoek van eerste keus. MRI van de knie is tegenwoordig beschikbaar…

 • MRI stelt niet ernst van knieklachten vast

  Er zijn twee NHG-Standaarden over diagnostiek en behandeling van knieklachten.1,2 Beide standaarden zijn terughoudend in hun advies als het gaat om het gebruik van MRI bij de diagnostiek van patiënten met knieklachten. Bij patiënten met niet-traumatische knieklachten wordt MRI niet aangeraden…

 • Vroegdetectie en tijdige behandeling van hartfalen zijn zinvol

  Hartfalen is een belangrijk gezondheidsprobleem dat vooral bij ouderen voorkomt en leidt tot verlies van functionaliteit en kwaliteit van leven, en een grote kans op sterfte. Huisartsen herkennen hartfalen vaak niet, wat geregeld tot onderbehandeling leidt. Vroegdetectie en…

Praktijk

 • Dronkenmansgang bij tweejarige jongen

  Dronkenmansgang kan worden veroorzaakt door labyrintprikkeling. Labyrintprikkeling is een van de zeldzame complicaties van een acute middenoorontsteking (wanneer gelijktijdig verstopping van een aanwezig trommelvliesbuisje optreedt). Een grondig onderzoek van het oor is zinvol…

 • Aanhoudende opvliegers

  Een 63-jarige onderwijzeres vraagt om een herhalingsrecept van estradiol/dydrogesteron. Zij gebruikt dit nu vijftien jaar vanwege hinderlijke opvliegers. Staken van de hormoontherapie (HRT), gevolgd door het gebruik van clonidine en later een homeopathisch middel, heeft zij…

 • Kennistoets: Laaggeletterdheid

  a. 6% van alle volwassenen, 10% van alle niet-westerse migranten. b. 11% van alle volwassenen, 30% van alle niet-westerse migranten. c. 22% van alle volwassenen, 40% van alle niet-westerse migranten.   a. De betrouwbaarheid wordt daardoor beperkt. b. De…

 • Echografie ontmaskert ontkende zwangerschap

  ’s Ochtends belt de huisartsenpost naar onze dorpspraktijk om een patiënte over te dragen. Het gaat om een negentienjarige vrouw die zich ’s nachts presenteerde met krampende buikpijn. Een bol abdomen bij het lichamelijk onderzoek wees op een mogelijke zwangerschap, maar patiënte ontkende…

 • Nachtmerries en hallucinaties bij metoprolol

  Een 65-jarige vrouw bezoekt het spreekuur ter controle van haar hypothyreoïdie. Hoewel ze in eerste instantie aangeeft geen klachten te ervaren, komt tijdens de vervolganamnese haar verstoorde nachtrust ter sprake. De patiënte vertelt al vele maanden nagenoeg iedere nacht last te hebben…

 • Herkennen van autisme bij ouderen

  Autismespectrumstoornissen (ASS) komen ook onder ouderen voor. Ze kunnen decennialang onopgemerkt blijven, tot de eisen die de veranderingen op latere leeftijd aan een persoon stellen, het beperkte aanpassingsvermogen overschrijden. Ouderen van wie niet bekend is dat ze ASS hebben, melden zich dan bij de huisarts met cognitieve klachten, gedragsveranderingen of onbegrepen somatische klachten. We raden aan ASS in deze gevallen ook in de differentiële diagnose op te nemen.

 • Ecg-casus ‘Hypertensie’

  Het ecg van deze patiënt ziet er als volgt uit:     Vanwege de matig gereguleerde bloeddruk wordt er een ECG gemaakt. Beschrijf het ECG systematisch volgens ECG-10+ . Heeft het ECG consequenties voor uw beleid?

Richtlijn

 • Praktijkorganisatierichtlijn Infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk

  Goede infectiepreventie wordt steeds belangrijker vanwege globalisering, regelmatige uitbraken van pathogene ziekteverwekkers en de toename van het aantal bijzonder resistente micro-organismen. In de gezondheidszorg kan verspreiding van ziekteverwekkers grote consequenties hebben. Het voorkómen van infecties in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk is daarom een belangrijk onderwerp dat continu aandacht vergt. Huisartsen, verloskundigen en afgevaardigden van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP) stelden de Praktijkorganisatierichtlijn Infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk op.

 • NHG-Standaard Bacteriële huidinfecties (tweede herziening)

  Belangrijkste wijzigingen Erythema migrans, hidradenitis suppurativa en traumatische (bijt)wonden en wondinfecties worden niet meer besproken in deze standaard, maar in de gelijknamige NHG-Behandelrichtlijnen. …